Now showing items 1-9 of 9

 • Elektrochemická příprava fluorescenčního senzoru s vysoce uspořádáným nanostrukturovaným povrchem 

  Bedlek, Marek
  Práca sa zaoberá prípravou a skúmaním optických vlastností samousporiadaného pola TiO2 a Au kvantových bodiek (QDs) a ich potenciálnym využitím v medicíne ako optický senzor pri detekcii biomolekúl. Ako metóda prípravy ...
 • Experimentální analýza utváření mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu 

  Švachová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá experimentálnou analýzou utvárania mazacieho filmu v náhradách bedrového kĺbu. Hlavným cieľom je objasniť vplyv strednej rýchlosti, preklzového pomeru a materiálu femorálnej hlavice na hrúbku ...
 • Fluorescenční značení polysacharidů 

  Mrázová, Viktória
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom fluorescenčne značených polysacharidov. Predmetom práce bolo pripraviť a charakterizovať fluorescenčne značený dextrán, chitosan, hyaluronan a ich deriváty. Tieto látky boli pripravené ...
 • Fluorescenční značení skleněných mikroelektrod pro systém patch clamp 

  Klepáčová, Ivana
  Práca sa zaoberá problematikou fluorescenčného značenia sklenených mikroelektród pre systém patch clamp. Bližšie analyzuje možnosti vytvárania sklenených mikroelektród od výberu vhodného typu skla až po zostrojenie ...
 • Možnosti systému FLIM v konfokální mikroskopii 

  Petrula, Jakub
  Táto práca sa zaoberá využitím systému FLIM v konfokálnej mikroskopií. Popisuje základné pojmy, ktoré úzko súvisia s danou témou, ako je princíp fluorescencie, fluorescenčné značenie a podstata fluorescenčnej a konfokálnej ...
 • Pokročilá mikroskopie ve výzkumu koloidních systémů 

  Pavlíková, Stela
  Táto bakalárska práca je zameraná na dvojfarebnú fluorescenčnú kros-korelačnú spektroskopiu. Ako vhodná kombinácia sond pre túto metódu bola navrhnutá kombinácia perylen + nílska červeň, perylen + DiD a DiO + DiD. Na ...
 • Příprava luminiscenčních nanočástic pro 3D zobrazování 

  Smolka, Rastislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium vhodnej metodiky prípravy luminiscenčných nanočastíc a charakterizácia ich optických vlastností spojených s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami prostredia. Tak isto aj ich prípadným ...
 • Příprava nanostruktur s využitím nanoporézní masky 

  Dzuro, Matej
  Cieľom práce je elektrochemicky pripraviť optický senzor pozostávajúci z TiO2 kvantových bodiek (ďalej len QDs) pomocou nanoporéznej šablóny z Al2O3 a následne upraviť povrch QDs naparením zlatej vrstvy opäť pomocou ...
 • Tisk up-konverzních značek 

  Azariová, Viktória
  Diplomová práca sa zaoberala prípravou a tlačou upkonverzných značiek, ktoré boli tlačené dvoma tlačovými technikami, a to sieťotlačovou a tampónovou technikou. Značky boli určené k vizualizácii iného chemického kódu ...