Now showing items 1-20 of 83

 • Aktivace příměsí do betonu 

  Eger, Lukáš
  Cílem této práce je shrnutí a pohled na příměsi do betonu. Jedná se o příměsi aktivní i inertní, které mají pozitivní vlastnosti na čerstvý i zatvrdlý beton. Především pak možné zvýšení jejich vazného potenciálu, pro co ...
 • Alkalicky aktivované systémy 

  Bílek, Vlastimil
  Tato disertační práce se zabývá zejména možnostmi omezování smrštění alkalicky aktivované strusky (AAS), což by spolu s využitím studovaných technologických kalů mohlo umožnit širší praktické uplatnění tohoto perspektivního ...
 • Alternativní kameniva na bázi druhotných surovin z energetického průmyslu 

  Kratochvíl, Jiří
  Vysokoteplotní i fluidní popílky nejsou v současné době dostatečně využívány a jsou deponovány ve značných množstvích. Tato práce se snaží nalézt a ověřit některé možnosti jejich vhodného uplatnění ve stavebnictví, konkrétně ...
 • Aplikace analytických metod využívajících RTG záření v oblasti analýz stavebních materiálů 

  Klekner, Martin
  Diplomová práce se zabývá zejména rentgenovou fluorescenční analýzou (tzn. XRF analýzou) stavebních materiálů. Komplexním způsobem analyzuje vlivy, které limitují přesnost získávaných dat, vytváří nové metodiky pro rychlou ...
 • Betony s elektrárenskými popílky pro prostředí XF3 a XF4 

  Máša, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá betony s použitím elektrárenského popílku, jako aktivní příměsi pro prostředí XF3 a XF4. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na základní informace ...
 • Betony s vysokým obsahem elektrárenských popílků 

  Kučera, Jakub
  Bakalářská práce sestává ze dvou částí. Cílem teoretické části je prozkoumat možnosti využití a vlastnosti betonu s vysokým obsahem elektrárenských popílků s náhradou cementu 40 až 70 %. Zpracovat přehled dopadů na vývoj ...
 • Binární alkalicky aktivované kompozitní materiály s cihelným prachem 

  Mizerová, Cecílie
  Diplomová práce je zaměřena na použití cihelného prachu při výrobě směsných dvousložkových alkalicky aktivovaných pojiv se struskou, metakaolinem a popílkem. Teoretická část shrnuje současné oblasti použití keramického ...
 • Composites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditions 

  Melichar, Tomáš; Bydžovský, Jiří; Dufka, Amos (Budapest University of Technology and Economics, 2017-10-24)
  This paper presents newly developed polymer-cement composites. The primary binder (cement) was partially substituted by use of blast-furnace slag and high-temperature fly ash. A lightweight aggregate – agloporite (grain ...
 • Databáze spaloven odpadů v Evropě 

  Šaldová, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je zpracování popisu moderní technologické linky spalovny TKO. Popsání jednotlivých objektů linky a jejich princip při termickém spalování. Popisovanými procesy na technologické lince budou: ...
 • Dřevokompozity s alkalicky aktivovanou popílkovou matricí 

  Brýdl, David
  Diplomová práce se zabývá možností vytvoření kompozitu převážně z odpadních materiálů. Matrice tohoto kompozitu byla vytvořena z vysokoteplotního popílku typu F, který byl aktivován sodným vodním sklem. Funkci plniva ...
 • Effect of firing temperature on the structure of the aggregate from sintered ashes 

  Černý, Vít; Tůmová, Eva (Elsevier, 2016-08-03)
  Production of artificial aggregate from ashes is worldwide known technology that uses up to 100% of ash in the mixture. There are known two types of aggregate. First is based on binders and known as cold-bonded. Second ...
 • Fracture properties of concrete specimens made from alkali activated binders. 

  Šimonová, Hana; Kucharczyková, Barbara; Topolář, Libor; Bílek, Vlastimil; Keršner, Zbyněk (IOP Publishing, 2017-09-15)
  The aim of this paper is to quantify crack initiation and other fracture properties – effective fracture toughness and specific fracture energy – of two types of concrete with an alkali activated binder. The beam specimens ...
 • Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu 

  Řezník, Bohuslav
  V souladu se současnými trendy využívání vedlejších produktů různých výrob jako zdroje surovin pojednává disertační práce o alkalické aktivaci vedlejších produktů – popílků a cihelného střepu, která vede ke vzniku ...
 • Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers 

  Hodul, Jakub; Mészárosová, Lenka; Žlebek, Tomáš; Drochytka, Rostislav; Dufek, Zdeněk (MDPI, 2019-11-26)
  Dealing with waste materials, particularly hazardous waste, is a serious problem. Disposal areas keep growing, and the costs incurred are high. Disposing of such waste reduces negative environmental impacts and offers ...
 • Impact of Fly Ash as a Raw Material on the Properties of Refractory Forsterite–Spinel Ceramics 

  Nguyen, Martin; Sokolář, Radomír (MDPI, 2020-09-22)
  This article examines the process for the synthesis of forsterite-spinel (2MgO center dot SiO2/MgO center dot Al2O3) refractory ceramics from fly ash and alumina as sources of aluminum oxide. Raw materials were milled, ...
 • The Influence of Crystalline Admixtures on the Properties and Microstructure of Mortar-Containing By-Products 

  Hodul, Jakub; Žižková, Nikol; Borg, Ruben Paul (MDPI, 2020-08-21)
  Crystalline admixtures and industrial by-products can be used in cement-based materials in order to improve their mechanical properties. The research examined long-term curing and the exposure to environmental actions of ...
 • Komplexní podlahový systém pro extrémní podmínky expozice 

  Šlancar, Jakub
  Práce navrhuje vysoce odolný potěr dosahující pevnosti v tlaku minimálně 80 MPa v kombinaci s vhodným adhezním můstkem a jinými příměsemi modifikujícími výsledné vlastnosti. Dále se také zabývá současným stavem trhu s ...
 • Kompozitní materiály se silikátovou matricí do prostředí vysokých teplot 

  Lisztwanová, Ewa
  Diplomová práce se zabývá studiem a návrhem kompozitních materiálů na bázi silikátové matrice vhodných do nepříznivých podmínek, např. pro opravu betonových a železobetonových konstrukcí s předpokládaným zvýšeným rizikem ...
 • Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation 

  Kejík, Pavel
  V mnoha oborech jsou stále využívána anorganická filtrační media založená na materiálech, jejichž výroba využívá primární suroviny. Jejich výroba je tedy energeticky náročná a v důsledku nákladná a neohleduplná k životnímu ...
 • The mechanical activation of fly ash 

  Hela, Rudolf; Jančaříková, Denisa (Elsevier, 2013-09-03)
  One of the main options in looking for the new building materials is using of wastes from an industry as a replacement of the existing ingredient. This way is used in the concrete production too. Basic effort is to find a ...