Now showing items 1-20 of 20

 • Financování a zadávání veřejné stavební investice z pohledu investora 

  Sedlaříková, Zuzana
  Tato práce se věnuje problematice zadávání a financování veřejných zakázek. V teoretické práci je popsáno, jaké subjekty působí na stavebním trhu a jak se stavební zakázky dělí. Práce je zaměřena na veřejné zakázky a ...
 • Financování investiční činnosti obce 

  Dáňa, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi financování investičních činností obcí. V práci budou popsány možné zdroje financování včetně dotačních programů Evropské unie i České republiky. Je zde představena konkrétní stavební ...
 • Financování investiční činnosti obce 

  Borč, Ondřej
  Bakalářská práce popisuje financování investičních činností v obcích. Zabývá se veřejnou správu ČR, možnými zdroji financování včetně dotačních programů České republiky a Evropské unie. Rozebírá finanční situaci konkrétní ...
 • Financování projektu na zavedení Assessment Centra ze zdrojů Evropské unie 

  Procházková, Ivana
  Bakalářská práce charakterizuje Assessment Centre, které nabízí poradenské služby v oblasti personalistiky, bývá součástí personální agentury a jeho úkolem je pomáhat svým klientům řešit problémy s personalistikou uvnitř ...
 • Financování rozvoje lidských zdrojů z fondů EU 

  Buljak, Michal
  Předmětem diplomové práce je realizace projektu prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie. Projekt je zaměřený na podporu vzdělávání zaměstnanců neziskové organizace. Součástí práce je přiblížení základních pojmů ...
 • Financování veřejné stavební zakázky a její dopad na hospodaření obce 

  Kuchařová, Michaela
  Cílem diplomové práce je určit finanční zdroje pro veřejnou zakázku a propojit financování s hospodařením obce. Teoretická část se zabývá veřejnými zakázkami a jejich financováním. Jako financování jsou zde voleny externí ...
 • Financování veřejné stavební zakázky a její dopad na hospodaření obce 

  Hanáková, Lenka
  Cílem mé diplomové práce bylo určit finanční zdroje pro vybranou veřejnou sta-vební zakázku a propojit vliv financování veřejné stavební zakázky na hospodaření obce. V teoretické části jsou vysvětlovány základní pojmy ...
 • Finanční posouzení stavebního projektu z pohledu investora 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je přiblížit možnosti financování investičního výstavbového projektu z pohledu menšího veřejného investora – obce. V rámci této práce budou zhodnoceny a posouzeny možnosti finančního zajištění realizovaného ...
 • Finanční zajištění investičního projektu ve veřejném sektoru 

  Martiniová, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební zakázky ve veřejném sektoru a zároveň ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu 

  Martiniová, Blanka
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investičního projektu ve veřejném sektoru. Práce popisuje především teoretické možnosti a metody, kterými je možné hodnotit investiční projekty, a to nejen ...
 • Modelování finančních zdrojů stavební zakázky z pohledu investora 

  Kuchařová, Michaela
  Cílem bakalářské práce je poukázat na možností financování veřejné stavební zakázky z Evropských fondů. Teoretická část vysvětluje a upřesňuje hlavní pojmy týkající se této problematiky a také celkově přibližuje veřejný ...
 • Možnosti financování veřejné stavební zakázky z pohledu investora 

  Seidlová, Andrea
  Cílem bakalářské práce je především poukázat na možnosti financování veřejných zakázek na stavební práce se zaměřením na veřejný sektor. Teoretická část objasňuje hlavní pojmy týkající se dané problematiky podle novely ...
 • Návrh a zhodnocení zdrojů financování pro neziskovou organizaci 

  Findoráková, Eva
  Diplomová práce pojednává o návrzích a zhodnocení možností finančních grantů pro neziskovou organizaci Eventis, o.p.s., s ohledem na povahu a strukturu požadovaných finančních prostředků a v souladu s možnostmi, které ...
 • Návrh projektu pro zvýšení adaptability zaměstnanců 

  Pavlíčková, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem projektu poradenského a informačního centra, které bude poskytovat informace a poradenství v oblasti vzdělávání zaměstnanců, z něhož mají prospěch jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé (zvýšení ...
 • Podnikatelský záměr - nákup moderní technologie 

  Musil, Jiří
  Práce se zaměřuje na možnosti pořízení moderní technologie s důrazem na příležitost využití grantu z fondů EU. Záměrem je postihnout teoretické předpoklady a analýzu situace firmy. Výstupem má být projekt, který předpokládá ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Skácel, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou problému současného stavu firmy IVANA ČECHOVÁ. Úvodní část je věnována charakteristice zkoumaného podniku a je doplněna o teoretická východiska práce. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Posouzení finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí 

  Feichtinger, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční proveditelnosti investičního projektu realizovaného obcí. V teoretické části práce jsou obecně popsány možnosti zajištění potřebných financí pro uskutečnění stavební ...
 • Příprava projektu financovaného z fondů EU 

  Prachař, Kamil
  Bakalářská práce pojednává o možnostech firem financovat své projekty z fondů Evropské unie. Cílem těchto projektů je zvyšování konkurenceschopnosti firem. Práce obsahuje návrh financování projektu z fondů Evropské unie ...
 • Využití ESF při řešení problematiky nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Blažková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav a jejím řešením pomocí využití finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti. Teoretická část práce se zaměřuje ...
 • Zefektivnění získání dotací z ERDF pro ROP JV 

  Bajerová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá financováním investičního projektu nevýrobní organizace z fondu Evropské unie. Teoretická část se vztahuje k fondům regionální politiky a jejím cílům, dále k Regionálnímu operačnímu programu ...