Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza větrání banky 

  Grbál, Jakub
  Diplomová práca obsahuje simuláciu rôznych typov klimatizácií pomocou metódy CFD. Cieľom práce ja navrhnúť najvýhodnejší typ klimatizácie v posudzovanej miestnosti, s ohľadom na rýchlosť prúdenia vzduchu v pobytovej oblasti. ...
 • Aplikace a energetické hodnocení entalpického výměníku 

  Jetelina, Michal
  Diplomová práce se věnuje měření účinnosti entalpického výměníku zpětného získávání tep-la a aplikaci jednotky, ve které je obsažen, do zvoleného objektu. V první části diplomové práce jsou analyzovány jednotlivé typy ...
 • Aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice 

  Musil, Marek
  Předmětem diplomové práce je aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice. Hlavní cíl práce je sestrojení fyzických umělých modelů vyústek pro osobní větrání a jejich experimentální ověření v laboratoři. Získané informace ...
 • Autosalon 

  Bár, Radek
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu autosalónu ve městě Kopřivnice. Projekt a přílohy jsou převážně zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Navrhovaný ...
 • Návrh zařízení pro úpravu mikroklimatu v rekonstruovaném rodinném domě 

  Vacenovský, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu zařízení pro úpravu mikroklimatu v rodinném domě. První část obsahuje analýzu tepelných ztrát před a po zateplení. Na základě této analýzy je navržena otopná soustava, včetně potřebných technických ...
 • Optimalizace distribuce vzduchu ve školských zařízeních 

  Cigánková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklimatu škol a školek. Je zaměřena zejména na problematiku nedostatečného větrání a aplikaci nuceného větrání v těchto objektech. Konkrétní řešení je ukázáno na objektu ...
 • Optimalizace vnitřního prostředí stravovacího provozu vzduchotechnikou 

  Mrázková, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vnitřního prostředí stravovacího provozu vzduchotechnikou v Brně. V rámci tohoto návrhu je použit systém nuceného větrání a klimatizace. Teoretická část řeší vhodnou distribuci ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Červinka, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rodinného domu ve snaze přiblížit se „blízko nulové budově“. Pro daný rodinný dům byly vypočteny celkové tepelné ztráty společně s výpočtem nákladů na provoz domu a také ...
 • Tepelná čerpadla ve vytápění 

  Zaťková, Miroslava
  Diplomová práce řeší návrh vytápění novostavby třípodlažní administrativní budovy v Brně Pisárkách. Systém vytápění je navržen jako nízkoteplotní soustava s nuceným oběhem vody s použitím převážně deskových otopných těles. ...
 • Úsporné ventilátory v technice prostředí 

  Klügl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá ventilátory, jejich vlastnostmi a charakteristikami. V projektové části je pro zadaný objekt navrženo vzduchotechnické zařízení v centrální a decentrální variantě. Podrobněji se projektová ...
 • Vliv vnějšího prostředí na kvalitu vnitřního prostoru 

  Zemánek, Jan
  Diplomová práce se zabývá kvalitou vnějšího a vnitřního prostředí a možností vzájemného ovlivňování. Řeší složky, škodliviny a zdroje škodlivin, které jsou obsaženy ve vnějším i vnitřním vzduchu a ovlivňují tak okolí nás ...
 • Vnitřní prostředí a výplně otvorů 

  Buřič, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody v budově základní školy v Trhových Svinech. V první části je řešena problematika vnitřního prostředí budov a výplně otvorů. Druhá část se zabývá samostatným ...
 • Vytápění domu s "téměř nulovou spotřebou" energie 

  Lacina, Martin
  Hlavní náplní práce je návrh vytápění víceúčelového objektu. Specifikem návrhu je požadavek na "téměř nulovou" spotřebu energie k vytápění. V první části práce jsou popsány v současnosti nejčastější systémy vedoucí k úspoře ...
 • Vytápění mateřské školy 

  Nečas, Lukáš
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část představuje tepelné čerpadla. Výpočtová část popisuje konkrétní návrh vytápění objektu mateřské školy pro 54 dětí nízkoteplotním systémem s kombinací ...
 • Vytápění objektu pedagogicko-psychologických služeb 

  Vlasák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění čtyřpodlažního pedagogicko psychologického objektu pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. Otopná soustava je navržena jako nízkoteplotní s nuceným oběhem vody. Otopná tělesa jsou ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Čapek, Martin
  Úkolem zpracování bakalářské práce je řešení koncepce otopné soustavy s přípravou teplé vody polyfunkčního objektu a následného návrhu zdroje tepla. Stavba je samostatně stojící ve městě Havlíčkův Brod. Polyfunkční objekt ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Čajčíková, Jolana
  Tématem této bakalářské práce je v teoretické části problematika kondenzačních plynových kotelen a ve výpočtové části zpracování projektu pro vytápění polyfunkčního domu. Čtyřpatrový polyfunkční dům je situován v Brně v ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Konečný, Ladislav
  Diplomová práce řeší návrh vytápění polyfunkčního objektu a větrání. Objekt se nachází v Uherském Hradišti. Předmětem práce je výběr vhodné varianty ze dvou zdrojů tepla (plynové kotle a kotel na hutá paliva) . Projektová ...
 • Využití odpadního tepla 

  Vlasák, Vojtěch
  Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První se zabývá využíváním odpadního tepla v rovině teoretické, kde jsou popsány způsoby a možnosti využití tohoto tepla. Část druhá, výpočtová, řeší návrh vytápění průmyslových ...
 • Vzduchotechnika a chlazení administrativní budovy 

  Čtvrtečka, Václav
  Moje bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem nuceného větrání a chlazení administrativní budovy. Cílem práce je zajistit kvalitní a funkční systém větracího a chladícího zařízení pro zajištění optimálního mikroklimatu ...