Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza a předpověď ekonomických časových řad pomocí vybraných statistických metod 

  Skopal, Martin
  V této diplomové práci se zaměřujeme na vytvoření plně automatizovaného algoritmu pro předpovědi finančních řad, který se snaží využít kombinační proceduru na dvou úrovních mezi dvěma rodinami předpovědních modelů, Box-Jenkins ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Maxera, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Na základě podkladů z účetnictví analyzuje historický vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů a následně odvozuje jejich vývoj budoucí. Dále ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Nguyen, Sao Linh
  Tato bakalářská práce pojednává o zhodnocení ekonomické situace společnosti RUDOLF JELÍNEK pomocí statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku. Ty jsou podrobeny ekonomické analýze, z jejíchž ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Barva, David
  Tato diplomová práce pojednává o zhodnocení ekonomické situace reálného podniku pomocí statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku. Ty jsou podrobeny ekonomické analýze, z jejíchž výstupů následně ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Amaprint Kerndl, s.r.o. pomocí časových řad 

  Mašová, Milada
  Bakalářská práce se zabývá aplikací statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy na hodnoty vybraných ekonomických ukazatelů skutečného podniku. Cílem bude analýza dat podniku, jejich porovnání a vyvození závěru. ...
 • Analýza MSP pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následnou prognózu vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v České republice pomocí statistických metod.
 • Analýza společnosti DEVI s.r.o. pomocí časových řad 

  Kamenský, Michal
  Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení ekonomických ukazatelů podniku. V teoretické části je popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části pak jsou ...
 • Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad 

  Mašková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou počtu klientů v České spořitelně. V teoretické části jsou definovány statistické metody, potřebné k jednotlivým výpočtům a základní pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická část je ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Poláček, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je analýza ekonomických ukazatelů akciové společnosti Jihomoravská plynárenská pomocí statistických metod. Cílem je zhodnocení ekonomických ukazatelů, vyvození závěrů a návrhů na zlepšení. Návrhová ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Poláček, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o problematice souhrnného hodnocení současné ekonomické situace ve vybrané akciové společnosti, především zapomocí statistických metod. Cílem bude analyzování dat, jejich jednotlivá porovnání, ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Daniel
  Predmetom bakalárskej práce je analýza vybraných ukazatežov spoločnosti Slovenská pošta, RPC Trnava a.s. pomocou časových radov a regresnej analýzy. V prvej časti sú zpracované teoretické východiská pre výpočet a aplikáciu ...
 • Design and Decomposition of Waste Prognostic Model with Hierarchical Structures 

  Smejkalova, Veronika; Somplak, Radovan; Nevrly, Vlastimir; Pavlas, Martin (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  The waste management is a dynamically progressive area, with the current trend leading to circular economy scheme. The development in this area requires quality prognosis reflecting the analysed timeframe. The forecast of ...
 • Heuristic Methodology for Forecasting of Production in Waste Management 

  Smejkalova, Veronika; Somplak, Radovan; Nevrly, Vlastimir (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  The forecast of waste production and disposal is an important requirement for a future waste management planning. The problem is very often a short time series of the database. This paper suggests an approach to ...
 • Modul pro dolování v časových řadách systému pro dolování z dat 

  Klement, Ondřej
  Předmětem této diplomové práce je rozšíření funkcionality existujícího systému pro dolování z dat. Systém bude rozšířen o modul pro dolování dat z časových řad. Práce se skládá z obecného úvodu do problematiky dolování z ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad 

  Romášek, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů souvisejících s makroekonomickým ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy D.S. Leasing, a. s. pomocí analýzy časových řad 

  Dolíhal, Luděk
  Tato bakalářská práce analyzuje výkonnost firmy D.S. Leasing pomocí časových řad. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části budou diskutovány časové řady a vybrané ukazatele finanční analýzy. Praktická část bude ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy JMP, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Poláček, Lukáš
  Tato bakalářská práce analyzuje výkonnost firmy JMP pomocí časových řad. Práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou zpracována teoretická východiska pro výpočet a aplikaci časových řad a regresní analýzy v ekonomii. ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy KAZETO, spol. s r.o. pomocí časových řad 

  Dostál, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční výkonnosti společnosti Kazeto, spol. s r.o.. Teoretická část se snaží o popis základních statistických a finančních ukazatelů, dle kterých se následně vypracuje praktická ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy pomocí časových řad 

  Seidenglanzová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem výkonnosti firmy na základě vybraných ukazatelů. Tyto ukazatele jsou zpracovány pomocí analýzy časových řad a regresní analýzy. Poté je na základě zjištěných funkcí odhadnout jejich ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Čapka, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména pak jeho ekonomických ukazatelů. Cílem bude analyzování ...