Now showing items 1-20 of 33

 • Automatizace pracoviště elektroerozivního obrábění 

  Gašpar, Daniel
  Cílem této diplomové práce je rozbor současného stavu na pracovišti elektroerozivního obrábění a navrhnutí automatizace pracoviště v nástrojárně “KASKO formy“ včetně technicko-ekonomického zhodnocení stávajícího a navrženého ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kubinová, Michaela
  Polyfunkční dům ve Valašském Meziříčí na hranici historického jádra a novodobé obytné zástavby
 • Grafické studio Plus 420 728 528 648 

  Röbsteck, Vilém
  Podstatou této diplomové práce je vytvoření grafického studia Plus 420 728 528 648, jeho vizuální styl, seznámení se zásadními projekty, jež naše studio v současné době řešilo a které, dle mého soudu, dobře charakterizují ...
 • Hranice linie 

  Kazdová, Kristýna
  Rozdílnost ve vnímání reality je způsobována jazykem, který vytváří pojmosloví k pojmenování formálních entit, definice těchto pojmů jsou abstraktní. Vzniká tím kolektivní nejednotnost a spor mezi obsahem a formou. Otevírá ...
 • The Impact of Architectural Form of Residential Buildings on the Quality of Public Space 

  Bergerová, Katarína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  The process of creating residential areas has changed over the decades by social and economic conditions. One of the important factors affecting the quality of public space, depending on their location, is an overall form ...
 • Moderní povrchové úpravy tlakových forem 

  Černý, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na vliv povrchových úprav na prodloužení životnosti a snížení množství servisních hodin u forem pro tlakové lití slitin hliníku. Teoretický rozbor problému se zabývá požadavky na nástrojové ...
 • Možnosti uplatnění moderních aditivních technologií při výrobě prototypových odlitků 

  Čagánek, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o systémech Rapid Prototyping a možnosti jejich využití ve slévárenství. V práci jsou nejprve popsány tři nejvýznamnější metody, na kterých je vysvětlen princip a rozdělení. Poté jsou v práci ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Vašek, Vojtěch
  Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Maincl, David
  Rapid prototyping je soubor technologií, který je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotovením prototypu součásti. Cílem této práce je vypracovat literární rešerši ...
 • Návrh konstrukce a technologie výroby formy pro přesné lití 

  Kopcík, Daniel
  Teoretická časť tejto práce popisuje základné charakteristiky technológie presného odlievania metódou vytaviteľného modelu. Popisuje jednotlivé fázy procesu odlievania od zadania súčiastky až po odliatie modelu s hlavným ...
 • Návrh řízeného modulového zdroje 6,3kA/5VAC pro oteplovací zkoušky a testy jističů 

  Zolich, Ladislav
  Cílem práce je navrhnout toroidní transformátor o zadaných parametrech. Práce je zaměřena na seznámení se s principem transformátorů, jejich obecným návrhem a hlavně na návrhu zadaného transformátoru. Návrh transformátoru ...
 • Návrh technologie výroby formy na odlévání dílu v malosériové výrobě 

  Pivoda, Miroslav
  Cílem práce je teoreticky popsat základní metody Rapid Prototyping a pomocí jedné z nich vytvořit master model. Master model bude využit pro tvorbu silikonové formy, do níž bude odlita malá série voskových modelů pomocí ...
 • Návrh technologie výroby formy pro plastové obaly 

  Halačka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá obráběním bloku formy na vyfukování plastových obalů ve spolupráci s firmou VBF s.r.o. Zaměřuje se na technologii 5-ti osého frézování. Dále obsahuje popisy materiálů forem i vstřikovaných ...
 • Návrh technologie výroby plastového krytu vrtačky 

  Hovad, Jan
  V prací je zpracována literární studie na téma plastů a vstřikování plastů včetně nástrojů pro vstřikování. Následuje praktická část návrhu výroby plastového krytu vrtačky. V rámci návrhu výroby jsou vypočteny výrobní ...
 • Návrh technologie výroby vstřikovací formy pro přesné lití 

  Fendrich, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje návrhu a výrobě hliníkové vstřikovací formy pro přesné lití. V práci je stručně popsána technologie přesného lití společně s popisem typů forem, jejich vnitřního uspořádání a nejčastěji používaných ...
 • Obrábění vulkanizačních forem z hliníkových slitin 

  Kaška, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku hlubokého vrtání vulkanizační formy z různých hliníkových slitin. V práci bude popsána stručná charakteristika obráběných materiálů a nástrojů pro hluboké vrtání včetně ...
 • Organická soudobá architektura a bydlení 

  Čábelková Nahorniaková, Marcela
  Organická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury ...
 • Parameters of European Exhibition Centres 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Veletržní a výstavní areály jsou zkoumány jako zcela svébytný typ městského prostoru ze tří různých perspektiv. Formální charakteristiky popisují jeho měřítko a skladbu hmot, funkční charakteristiky zachycují způsob ...
 • Plastické hmoty a jejich zpracování 

  Kopečný, Aleš
  V bakalářské práci jsou shrnuty základní empirické poznatky o možnostech zpracování plastických materiálů. Dále jsou uvedeny rozbory charakteru materiálů plastických hmot a rozbor využití těchto hmot ve strojírenském ...
 • Porovnání dvou technologií u tlakového Al odlitku 

  Daniel, Jakub
  Práce předpokládá návrh dvou technologií výroby součásti protikusu koule z hliníkové slitiny. Na základě literární studie a konzultace s firmou byl pro technologii obrábění sestaven CNC program Pro technologii tlakového ...