Now showing items 1-19 of 21

 • Analýza dopravních nehod 

  Vičík, Petr
  Tato práce se zabývá komplexním přehledem postupu vyšetřování dopravních nehod. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky při tomto vyšetřování, počínající sběrem a zpracováním dat, prováděným hlavně měřením a fotografováním. ...
 • Fotografování terénu z letounu 

  Skočdopole, Jan
  Práce se zabývá fotografováním terénu z letounu. Předmětem řešení jsou fáze plánování a~přípravy letu, navigace, pořizování snímků a ukládání telemetrie. Pro tyto účely je využita externí kamera umístěná pod trupem letounu ...
 • Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku 

  Svatý, Zdeněk; Kocián, Karel; Lenková, Alžběta (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Rekonstrukce místa dopravní nehody má zásadní vliv na následnou forenzní analýzu. Kvalita a přesnost získaných podkladů přímo ovlivňuje rozsah možného zpracování a dosažitelnou úroveň analýzy. Cílem tohoto příspěvku je ...
 • Konstrukční návrh krytu kamery do průmyslového prostředí 

  Knoth, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem kamerového krytu do průmyslového prostředí. Na rozdíl od řešení dostupných na trhu je zde navržený kryt uzpůsobený specifické měřičské aplikaci, která kromě běžných ...
 • Metodika ustavení souřadného sytému pro optické měřící zařízení Pontos 

  Volek, Aleš
  V diplomové práci se zabývám vytvořením detailní a v praxi použitelné metodiky pro definování souřadného systému zařízení Pontos. Řešení spočívá v nalezení vhodného způsobu zaznamenání pozice referenčního bodu na povrchu ...
 • Měření a vyhodnocování přímosti osy rotačních výkovků pomocí fotogrammetrie a analýzy obrazu 

  Zatočilová, Aneta
  Práce se zabývá návrhem metodiky měření tvaru a rozměrů rotačně symetrických výkovků. Většina dostupných bezdotykových systémů není možné pro tuto aplikaci použít zejména z důvodu vysoké teploty a velkých rozměrů měřených ...
 • Měření deformací komponent motocyklů 

  Augste, Jan
  Diplomová práce se dle zadání zabývá návrhem technického řešení měření komponent motocyklů. Po technické úvaze bylo měření pomocí odporových snímačů a analogově-digitálního převodníku, nahrazeno měřením pomocí zpracování ...
 • Možnosti uplatnění UAV a podobných zařízení ve stavebnictví 

  Kašiár, Dominik
  Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu pomocí laserového skenování bezpilotním letounem (UAV). V první části autor popisuje historii, legislativní prostředí, možnosti využití bezpilotních letounů a jejich rozdělením. ...
 • Porovnání metod generace navazujících bodů v aerotriangulaci 

  Hromková, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je porovnání metod generace navazovacích bodů v aerotriangulaci v programu Photomod 4.3 od ruské společnosti Racurs. Součástí práce je detailní popis inicializace projektu, následné provedení ...
 • Porovnání metod tvorby 3D modelu 

  Balák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením 3D modelu různými metodami a různými druhy zpracování. Bakalářská práce popisuje postup tvorby modelu v softwaru Photomodeler a Autodesk 123D – Catch. Důležitou částí je porovnání ...
 • Tvorba ortofotomapy v systému PhotoMod 

  Sládková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce bylo vyhotovení ortofotomapy v lokalitě Brno – Slatina. Zpracování celého projektu bylo provedeno v softwaru Photomod 4.3, jež je produktem ruské společnosti Racurs. Pro vypracování bylo třeba ...
 • Úložiště fotogrammetrických dat 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce dává nahlédnout do vývoje počítačového vidění a jeho aplikací v reálném světě. Z typických úloh pro počítačové vidění se zabývá podrobněji popisem scény na obrazovém záznamu. Zaměřuje se na popis ...
 • Vyhodnocení dat pořízených bezpilotním prostředkem 

  Setnický, Viktor
  Práca sa zaoberá použitím bezpilotných leteckých prostriedkov pre fotogrametrické účely využiteľné v geodézii, postupne je popísaný systém ktorým sa realizovalo snímkovanie, predstavené sú tiež programy ktorými bolo ...
 • Vyhodnocení snímků pořízených pomocí UAV 

  Martináková, Veronika
  Práce se zabývá využitím bezpilotních prostředků (UAV) pro účely fotogrammetrie a mapování. V první části je popsán bezpilotní systém použitý při snímkování, legislativní omezení vyplývající z provozu UAV, plánování a ...
 • VYUŽITÍ 3D TECHNOLOGIÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 

  Šebánek, Jan
  Cílem této disertační práce je definovat dopad technologie Rapid Prototyping z hlediska tvůrčího potenciálu, které používání této technologie představuje zejména pro sochařství a architekturu. Rapid Prototyping je nadřazeným ...
 • Využití fotogrametrie v oboru znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí 

  Slabotinský, Filip
  Úkolem diplomové práce je navrhnou a otestovat optimální postup pořizování fotodokumentace k sestavení 3D modelu občanské budovy pomocí programu PHOTOMODELER. Z tohoto modelu zjistit konkrétní rozměry občanské budovy a ...
 • Využití fotogrammetrie pro realitní praxi 

  Viktora, Jakub
  Úkolem diplomové práce je prozkoumání možností výpočetní techniky v realitní a projekční praxi. Zabývám se zjednodušením mnohdy nesnadných, nebo neproveditelných úkolů. Zaměřím se na dnes velmi prudce se rozvíjející odvětví ...
 • Využití metody fotogrammetrie při pasportizaci památkové budovy 

  Ondová, Natálie
  Tato práce se zabývá posouzením stavebně technického stavu památkové budovy Jižní brány Hradu Veveří. S využitím fotogrammetrie – jako jednou z hlavních metod měření – je vytvořen 3D model tohoto objektu a zpracována jeho ...
 • Využití prostorových dat pro účely simulace nehodového děje 

  Svatý, Zdeněk; Mičunek, Tomáš; Nováček, Jakub (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Soudně znalecká analýza je charakteristická omezenými či zcela chybějícími informacemi, které však mohou být zásadní pro správné vyhodnocení nehodového děje. Implementace nových měřičských postupů a technologií představuje ...