Now showing items 1-20 of 31

 • Automatizované stanovení fotokatalytické aktivity samočisticích povrchů pomocí indikátorových inkoustů 

  Bednárková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá testováním vhodných indikátorových inkoustů k ohodnocení fotokatalytické aktivity. V teoretické části jsem studovala literaturu související s možnostmi stanovování fotokatalytické aktivity a ...
 • Experimentální ověření fotokatalytického působení TiO2 v betonech 

  Steinbergerová, Ivana
  Diplomová práce je zaměřena na shromáždění všech dostupných informací o aplikaci fotokatalytické formy TiO2 v betonech, a to zejména v povrchových vrstvách prefabrikovaných dílců i monolitických konstrukcí. V práci jsou ...
 • Fotochemická degradace azobarviv 

  Uhrová, Ivana
  Diplomová práce popisuje monitoring fotokatalytické aktivity tenkých vrstev oxidu titaničitého a fotokatalytickou degradaci azobarviv, která byla následně i experimentálně prozkoumána v tenké vrstvě polymerní matrice. Z ...
 • Fotokatalytická aktivita hydrotermálního oxidu titaničitého 

  Lepičová, Martina
  Hydrotermální syntéza je jednou z nejvíce používaných metod k přípravě nanočástic oxidu titaničitého. Proces probíhá za zvýšených teplot a tlaku, což usnadňuje přeměnu amorfního oxidu titaničitého na krystalický. Změna ...
 • Fotokatalytická aktivita tištěných hybridních vrstev oxidu titaničitého 

  Sýkorová, Kateřina
  Cílem této práce bylo optimalizovat složení tiskové suspenze oxidu titaničitého s pojivem na bázi oxidu křemičitého, deponované na PET fólii. Hlavní důraz byl kladen na dosažení maximální možné adheze a tvrdosti vrstvy a ...
 • Fotokatalytická aktivita tištěných vrstev oxidu titaničitého 

  Novotná, Michaela
  Tato diplomová práce byla zaměřena na přípravu samočisticích fotokatalyticky aktivních tenkých vrstev oxidu titaničitého. Transparentní porézní tenké vrstvy oxidu titaničitého byly připraveny z prekurzoru titan tetraisopropoxidu ...
 • Fotokatalytická aktivita vícevrstvých tištěných struktur TiO2 

  Potočková, Lucie
  Práce se zabývá přípravou vrstev oxidu titaničitého sol-gel procesem. Vrstvy byly nanášeny metodou materiálového tisku na sodnovápenaté sklo. Tloušťka vrstvy byla řízena opakovaným nanášením. Takto byly připraveny vícevrstvé ...
 • Fotokatalytické vrstvy oxidu wolframového připravené materiálovým tiskem 

  Saňák, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá mletím dispergovaných částic WO3 pomocí nízkonákladového kulového mletí za mokra. Z těchto disperzí byly poté tvořeny tenké vrstvy WO3. Ty byly charakterizovány pomocí profilometrie, měření ...
 • Hybridní vrstvy oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích 

  Bednárková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickými vrstvami oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a možnostmi přípravy, přičemž se zaměřuje na vliv oxidu křemičitého ...
 • Materiálový tisk UV dozimetrů 

  Třešňáková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá přípravou chemických UV dozimetrů, které pracují na různých principech a jejich následným tiskem. Byly připraveny tři UV dozimetry, první je založen na fotokatalytické reakci oxidu titaničitého s ...
 • Monitoring fotokatalytické aktivity redoxními barvivy 

  Uhrová, Ivana
  Tato bakalářské práce se zabývá posuzováním fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého. Nejjednodušší a zároveň nejrychlejší metodou je odbarvování indikátorového inkoustu založeném na redoxním barvivu. Je zde charakterizováno ...
 • Možnosti degradace pesticidů pomocí oxidu titaničitého 

  Píšťková, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je vybrat pesticidy, u kterých je možné provést degradaci pomocí oxidu titaničitého. První část práce se týká obecné charakteristiky pesticidů, jejich rozdělení, způsobu účinku na cílové činitele ...
 • Optický sensor pro UV záření 

  Třešňáková, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním fotokatalytické aktivity v návaznosti na přípravu optických senzorů pro UV záření. Redoxní barvivo Acid Red 1 a oxid titaničitý spolu s kalibračními činidly byly vnesené do ...
 • Optimalizace metody pro hodnocení špinivosti ETICS 

  Gabriel, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou ulpívání znečištění na konečných povrchových úpravách systému ETICS. Teoretická část se zabývá různými faktory a procesy, které ovlivňují míru ulpění znečištění. Praktická část ...
 • Peroxotitaničité gely vhodné pro piezoelektrický tisk 

  Fuksa, Andrej
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev peroxotitaničitého gelu. Připravené roztoky peroxotitanátu s ethylen glykolem a isopropanolem byly tištěny pomocí materiálové tiskárny na skleněný substrát a vysušeny při 95 °C. ...
 • Příprava fotokatalyticky aktivních vrstev oxidu titaničitého 

  Šeffer, Lukáš
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled o metodách přípravy tenkých vrstev oxidu titaničitého a oxidu křemičitého sol-gel technikou rotačním litím, vytahováním z roztoku, válcovým a štěrbinovým nanášením, litím, nastříkáním, ...
 • Příprava strukturovaných tenkých vrstev oxidu titaničitého 

  Lukešová, Magdalena
  Cílem práce bylo seznámit se s dostupnými zdroji popisujícími zkoumanou tématiku tenkých vrstev oxidu titaničitého. Na připravených tenkých filmech byla studována fotokatalytická aktivita a indukované hydrofilní vlastnosti. ...
 • Samočistící vlastnosti tenkých tištěných vrstev oxidu titaničitého 

  Králová, Marcela
  Tenké vrstvy oxidu titaničitého byly imobilizovány na sodnovápenatá skla a skelný uhlík použitím jak techniky materiálového tisku tak metodou chemického napařování. Pro přípravu titaničitých solů byly použity metody sol-gelu ...
 • Separace polutantů na fotoreaktorech 

  Kurťák, Marek
  Diplomová práce se zabývá fotokatalytickou degradací organických polutantů na UV aktivovaných částicích anatasu ve vodní suspenzi. Měření jsou prováděny na čtvrťprovozním UV fotoreaktoru a cílem práce je zjistit časový ...
 • Sol-gel proces s reverzními micelami 

  Lukešová, Magdalena
  Práce popisuje přípravu tenkých transparentních vrstev oxidu titaničitého metodou sol-gel procesu s reverzními micelami, které jsou jedinečným uskupením zajišťujícím uniformní velikost připravených částic. Neionogenní ...