Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Richter, Vladimír
  Tato práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků. Hlavním cílem je seznámit čtenáře s principy činnosti solárních článků a s metodami detekce defektů ovlivňujících jejich kvalitu. První část práce se věnuje především ...
 • Analýza fotovoltaických článků pomocí fotoluminiscence 

  Baura, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou solárních článků pomocí metody fotoluminiscence. Metoda fotoluminiscence je založena na principu vybuzení luminiscenčního záření v materiálu solárního článku pomocí vnějšího budícího ...
 • Depozice GaN nanokrystalů s Ga nanočásticemi 

  Novák, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací Ga struktur a GaN nanokrystalů. V teoretické části jsou představeny vlastnosti a také aplikace GaN. Dále jsou uvedeny některé substráty pro růst a také techniky ...
 • Diagnostické metody solárních článků za velmi nízkých teplot 

  Bartoň, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá moderními diagnostickými metodami detekce poruch solárních článků. Poruchy jsou detekovány metodami elektroluminiscence a fotoluminiscence. Základním zaměřením práce je inovace pracoviště pro ...
 • Fotoluminiscence zesílená plazmonovými polaritony 

  Édes, Zoltán
  Diplomová práce se zabývá fotoluminiscencí polovodičových materiálů zesílené plazmonovými polaritony. Je popsána základní teorie interakce mezi lokalizovanými povrchovými plazmonovými polaritony a fotoluminiscenčními ...
 • Fotoluminiscenční diagnostická metoda s transmisním osvětlením 

  Kafka, Martin
  Cílem této diplomové práce je inovace měřicího pracoviště fotoluminiscence pro měření defektů solárních článků pomocí transmisního osvětlení s využitím stávajících metod pro měření defektů ve funkční struktuře solárních ...
 • Fotoluminiscenční metody detekce defektů solárních článků 

  Vala, Zbyněk
  Předkládaná práce se zabývá moderními metodami detekce defektů solárních článků. Pro možnost klasifikace defektů je podrobně popsán technologický postup výroby krystalických křemíkových solárních článků. Defekty jsou ...
 • Inovace měřicího pracoviště pro analýzu fotovoltaických článků 

  Otépka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem otáčkoměru, který se využívá pro měření a zobrazování otáček mechanické clony měřícího pracoviště pro analýzu defektů solárních článků pomocí metody fotoluminiscence. Tato práce je ...
 • Lokalizované plazmonové rezonance a fotoluminiscence 

  Édes, Zoltán
  Bakalářská práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony a jejich využití k zesílení fotoluminiscence v materiálu.
 • Luminiscence polovodičů studovaná rastrovací optickou mikroskopií v blízkém poli 

  Těšík, Jan
  Práce je zaměřena na studium luminiscence atomárně tenkých vrstev chalkogenidů přechodných kovů (např. sulfid molybdeničitý MoS2). V experimentální části se věnuje připravě atomárně tenké vrstvy polovodivých chalkogenidů ...
 • Měření fotoluminiscenčních vlastností ultratenkých vrstev 

  Metelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce stručně vykládá principy a druhy luminiscence. V následující první rešeršní studii se pojednává také o zařízeních použitelných při fotoluminiscenčních experimentech, včetně jejich uspořádání. V druhé ...
 • Příprava a vlastnosti transparentních polykrystalických keramických materiálů 

  Tásler, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a vlastnostmi transparentních polykrystalických keramických materiálů na bázi Al2O3. Teoreticky jsou představeny nejdůležitější technologické aspekty přípravy těchto materiálů. ...
 • Rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli (SNOM) 

  Majerová, Irena
  Studiu optických vlastností 2D materiál je v poslední době soustředěna pozornost široké vědecké komunity pro své možné aplikace v nanofotonice a plazmonice. Tato bakalářská práce se zabývá detekcí fotoluminiscence (PL) 2D ...
 • Studium fotoluminiscence tenkých vrstev 

  Kouřil, Jan
  Bakalářská práce se v první části zabývá teorií fotoluminiscence v polovodičích, v druhé části potom problematikou měření fotoluminiscence tenkých vrstev SRON a srovnáním naměřených spekter pro různé podmínky.
 • Studium fotoluminiscence tenkých vrstev MoS2 

  Kuba, Jakub
  Práce se zabývá studiem tenkých vrstev dichalkogenidů přechodných kovů, především sulfidem molybdeničitým. Vytvořeny byly nanostruktury v dvojdimenzionálních krystalech MoS2 a WSe2, jenž byly následně analyzovány. Sledovány ...
 • Zařízení pro kontrolu velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků 

  Stojan, Radek
  Předkládaná práce pojednává o měření velmi nízkých teplot při detekci defektů solárních článků metodou fotoluminiscence. K ochlazování solárních článků na nízkou teplotu je použit kapalný dusík. Jeho vlastnosti, uchování ...