Now showing items 1-20 of 21

 • Aplikace PVD povlaků pro frézování 

  Matuška, Martin
  Diplomová práce pojednává o vlivu PVD povlaků na změnu trvanlivosti nástroje. Teoretická část se zabývá úpravami nástrojů před procesem povlakování. Na tuto část navazuje popis specifických vlastností deponovaných vrstev ...
 • Deskripce nástrojových soustav pro obrábění nerotačních součástí 

  Popela, Martin
  Studie je specializována na charakteristiku a teoretický popis tří hlavních částí obráběcího stroje, které mají přímý vliv na samotný proces obrábění plochy obrobku a jeho přesnost – vřeteno stroje, nástrojový upínač ...
 • Frézovací nástroje pro CNC obráběcí stroje 

  Janošek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací centra. Zpočát-ku se práce zabývá teorií frézování. Jsou v ní rozděleny frézovací nástroje či frézovací stroje. Dále je jedna kapitola věnována možnostmi ...
 • Frézovací nástroje ze slinutých karbidů 

  Havran, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj frézovacích nástrojů ze slinutých karbidů. V první části je popsána teorie frézování, která je nezbytná ke stanovení frézovacích parametrů. V další části je obsaženo rozdělení ...
 • Konstrukce natáčivé frézovací hlavy 

  Orság, Petr
  Cílem této práce je studie variant natáčivých frézovacích hlav pro CNC stroje.Zpráva popisuje konkrétní konstrukční řešení natáčivé frézovací hlavy pro frézovací stroj, součástí je také technická zpráva a ekonomické zhodnocení.
 • Model profilu povrchu obrobku obrobeného válcovou obvodovou frézou 

  Horváth, Ľudovít
  V teoretickej časti sa diplomová práca zaoberá frézovaním a popisovaním parametrov profilu povrchu. V praktickej časti rieši model profilu povrchu materiálu obrobeného valcovou obvodovou frézou a jeho vyhodnotenie. Pre ...
 • Nástroje pro CNC frézovací centra 

  Konečný, Petr
  Tato Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací cent-ra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézo-vacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny ...
 • Návrh nového upínání VBD pro frézovací nástroje na obrábění dřeva 

  Vančura, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou upínání výměnných břitových destiček dřevoobráběcích frézovacích nástrojů. Hlavním cílem práce je navrhnout vlastní upínací systém VBD s přihlédnutím k požadavkům firmy Vydona, ...
 • Návrh stopkové frézy s břity z PKD 

  Křehlík, Luboš
  Práce se zabývá návrhem, konstrukcí, výrobou a testováním fréz s břity z polykrystalického diamantu. Polykrystalický diamant představuje vhodný řezný materiál pro obrábění velmi abrazivních materiálů, jako jsou hliníkové ...
 • Návrh technologie frézování součásti na CNC stroji. 

  Chlup, Martin
  Bakalářská práce obsahuje řešení technologie výroby součásti stator elektromotoru. Současně řeší problém náhradní výroby při zastavení sériové produkce. Technologie sériové výroby byla použita od firmy Hanakov, s.r.o. Dále ...
 • Návrh technologie výroby lůžka pro vyměnitelnou břitovou destičku 

  Jurča, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na navržení technologie výroby zubové mezery frézy. V teoretické části je shrnuta problematika materiálu, CAM technologie a frézování. V praktické části jsou uvedeny návrhy variant na výrobu s ...
 • Recyklace netuhých vozovek za studena 

  Řehulka, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii recyklace netuhých vozovek obecně, konkrétně pak recyklaci za studena. Jedná se o moderní technologii, která byla v České republice zavedena po roce 1989. První polovina práce ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Coufal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby upínání nástrojů pro frézovací stroje. První část obsahuje základní rozdělení nástrojových upínačů. Popisuje moţnosti upínání nástrojových drţáků ve vřetenu obráběcího stroje. Druhá ...
 • Rohové frézování korozivzdorných ocelí 

  Holeček, Václav
  Bakalářská práce je zaměřena na rohové frézování korozivzdorné oceli. V první části se práce věnuje obecné teorii frézování včetně rohového frézování s rozdělením frézovacích nástrojů. Dále jsou popsány korozivzdorné oceli ...
 • Rozvoj technologie frézování forem povlakovanými tvarovými frézami 

  Doležel, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možným rozvojem frézování forem různými druhy povlakovanými moderními frézami. První část je věnována analýze soudobých trendů výrobních technologií forem. V analýze jsou uvedeny různé druhy ...
 • Sestavení nové varianty výroby součásti "základová deska" 

  Briš, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení nové technologie pro výrobu součásti „základová deska“, která má tvar plochého kvádru se stupňovitými výstupky. Součást se bude vyrábět v sérii 100 kusů. Hlavními body práce budou ...
 • Stroj pro obnovu vodorovného značení na komunikacích 

  Malchárek, Martin
  Cílem práce bylo navrhnout stroj pro odstraňování vodorovného značení na komunikacích. Bakalářská práce obsahuje rešeršní část s výběrem podobných strojů na trhu. Dále se zaměřuje na návrh vlastního zařízení. Snahou bylo ...
 • Technologie výroby tvarové součásti víceosým CNC obráběním 

  Kopcík, Daniel
  Teoretická časť tejto práce uvádza základné informácie v oblasti výroby tvarových súčastí na počítačovo riadených strojoch. Popisuje jednotlivé kroky od návrhu súčasti až po jej výrobu a zameriava sa hlavne na súhrn ...
 • Testování řezivosti vybraných druhů PVD povlaků pro frézování. 

  Skrbek, Jan
  Cílem práce je popsat postup návrhu metodiky a realizace experimentu řezné zkoušky frézováním. Zadavatelem zkoušky je výrobce PVD povlaků. Požadavkům zadavatele odpovídá i volba parametrů zkoušky. V práci je popsána volba ...
 • Tříosá pracovní jednotka 

  Horák, Michal
  Obsahem této práce je volba vhodné koncepce pro tříosou CNC pracovní jednotku, návrh a konstrukční zpracování daného stroje. Tato práce je koncipována do několika částí, které se zabývají automatizovanými výrobními soustavami, ...