Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza akusticko-vibračních parametrů kolejového roštu 

  Ratislavová, Eva
  Předmětem diplomové práce je experimentální analýza akustických a vibračních parametrů kolejového roštu s ocelovými pražci tvaru Y a jejich srovnání s konstrukcemi s příčnými betonovými pražci. Měření proběhla in situ ve ...
 • Analýza akustických a vibračních parametrů od železniční dopravy 

  Turčíková, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na provozní ověřování vybraných železničních tratí s různými konstrukcemi železničního svršku. Pro účely měření byla vybrána vhodná měřicí stanoviště ve směrových obloucích na koridorových tratích ...
 • Analýza spánkových EEG 

  Kříženecká, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spánkových EEG, která je provedena pomocí výpočtu vybraných parametrů z časové a frekvenční oblasti. Parametry se počítají z jednotlivých úseků EEG signálů, které odpovídají jednotlivým ...
 • Automatické generování šipek pro DDR 

  Skála, František
  Cílem této práce je navržení metod vhodných pro automatickou tvorbu souborů šipek z hudebních souborů k taneční počítačové hře DDR. Tento problém je rozdělen na dvě hlavní fáze - detekci beatů, tedy stanovení tempa písničky, ...
 • Dynamická a akustická analýza konstrukcí železničního svršku 

  Bačík, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na provozní ověřování vybraných konstrukcí železničního svršku. Pro účely měření budou vybrána vhodná měřicí stanoviště na koridorových tratích a byla navržena odpovídající metodika měření. Na ...
 • Fourierova transformace a spektrogramy v analýze DNA sekvencí 

  Krejčí, Michal
  V této diplomové práci jsou v teoretické části popsány metody úprav DNA sekvencí pro frekvenční analýzu a základní vlastnosti DNA. Využitím krátkodobé Fourierovy transformace jsou vytvořeny barevné spektrogramy, pomocí ...
 • Frekvenční analýza optickým systémem 

  Chlebounová, Klára
  Cílem diplomové práce je vytvoření metodiky měření vibrací na leteckých konstrukcích pomocí optického systému a provedení základní frekvenční analýzy. Práce se krátce věnuje teoretickým základům aeroelastických jevů a ...
 • Frekvenční analýza stabilometrických signálů 

  Netopil, Ondřej
  Tato práce se zabývá metodami frekvenční a časově frekvenční analýzy stabilometrického signálu. V úvodu je popsána teorie k posturografii a posturografickému měření. Dále práce obsahuje popis stabilometrických parametrů ...
 • Frekvenční obsah elektrokardiografických záznamů 

  Jordánová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a popisem elektrokardiografických záznamů lidského organismu a frekvenční analýzou elektrografických záznamů izolovaného králičího srdce. Popisuje fyziologickou stavbu srdce s následným ...
 • Identifikace parametrů synchronního motoru s permanentními magnety 

  Veselý, Ivo
  V rámci dizertační práce byly navrženy identifikační metody pro synchronní motor s permanentními magnety. Celá identifikace i řízení motoru probíhalo v dq souřadnicích a pro zpracovaní bylo použito prostředí Matlab Simulink ...
 • Inteligentní testovací procedury nízkonapěťových trakčních pohonů s asynchronními motory 

  Nesvadba, Martin
  Motivací pro vypracování disertační práce na toto téma byl zájem mého zaměstnavatele, firmy Kollmorgen, s.r.o., na implementaci měřicího pracoviště k měření hluku elektrických motorů. Toto pracoviště mělo být umístěno ve ...
 • Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému 

  Filipová, Petra
  Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z ...
 • Měření dynamických parametrů součástí kolejového roštu 

  Podolník, Adam
  Podkladem pro výběr a srovnání zejména nových částí kolejového svršku jsou kromě teoretické analýzy, také statické a dynamické zkoušky prováděné v laboratoři i v terénu. Nutno podotknout, že teoretická analýza aplikací ...
 • Mixážní nízkofrekvenční pult pro laboratorní výuku 

  Kalina, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá rozborem mixážního pultu a jeho návrhu. V několika kapitolách postupně popisuje jednotlivé bloky návrhu. V první části se zabývá popisem mixážního pultu. Následně pokračuje návrhem jednotlivých ...
 • Modelování konstrukcí mechatronických soustav s bodovými svary a jejich vliv na vlastní frekvence 

  Gajdík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním různých provedení bodových svarů v programu Ansys Workbench 13. V první části práce jsou popsány teoretické základy simulačního modelování. Další fází jsou jednotlivé simulační ...
 • Modelování tenkostěnných rámů mechatronických soustav s koutovými svary a jejich vliv na vlastní frekvence 

  Appel, Martin
  Práce popisuje metody redukce počtu stupňů volnosti a její aplikace na mechatronický systém. Další část se zabývá problematikou koutových svarů a jejich modelování v programu Ansys Workbench. Jednotlivé možnosti geometrie ...
 • Nepřímá analýza vibrací pomocí mikrofonu mobilního telefonu 

  Plodková, Zuzana
  Bakalářská práce řeší možnost využití signálu zaznamenaného mobilním telefonem pro analýzu vibrací. Povaha práce je z první poloviny rešeršní a je věnována obecně mikrofonům, mikrofonům v mobilních telefonech a technické ...
 • Odvození slovníku pro nástroj Process Inspector na platformě SharePoint 

  Pavlín, Václav
  Tato diplomová představuje metody pro dolování důležitých informací z textu. Analyzuje problém extrakce pojmů z rozsáhlé sady dokumentů a popisuje implementaci řešení s využitím jazyka C# a databázového systému Microsoft ...
 • Perkutánní elektrogastrografie 

  Davidová, Lenka
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s fyziologií a patofyziologií gastrointestinálního traktu, s funkčními parametry a s vhodnou diagnostikou. Probrána je problematika přístroje pro perkutánní elektrogastrografii a ...
 • Snímání a analýza elektrické aktivity srdce a krevního tlaku před a po zátěži 

  Vích, Daniel
  Cílem bakalářské práce je seznámení s anatomií a fyziologií srdce, se zvláštním zaměřením na jeho elektrickou aktivitu, měření EKG před a po zátěži systémem Biopac, měření tlaku před a po zátěži auskultační metodou, ...