Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vlastností MEMS mikrofonů 

  Halata, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá typy a vlastnostmi aktuálně využívaných MEMS mikrofonů. U digitálních mikrofonů je dále přiblížen způsob vzniku, přenos a vyhodnocování jejich výstupních dat. Práce obsahuje návrh a realizaci ...
 • Dynamické vlastnosti snímačů teploty 

  Cienciala, Adam
  Bakalářská práce se zabývá rozborem a měřením dynamických vlastností snímačů teploty. Pro měření a zpracování dat byl použit softwarový nástroj LabVIEW a měřící karta NI USB-6008.
 • Dynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilů 

  Bartusek, Jiří
  Tato práce teoreticky charakterizuje otopné plochy, tělesa a regulační ventily. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, výhody či nevýhody a rozdělení dle konstrukce. Cílem této práce je stanovit dynamické charakteristiky ...
 • Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou 

  Rozkošný, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá základním principem frekvenčního měniče a jeho konstrukcí. V další části práce jsou rozebrány základní vlastnosti a parametry použitého vybavení. Hlavní částí je zkoumání dynamických vlastností ...
 • Metody bezdemontážní diagnostiky 

  Klusáček, Stanislav
  Základním cílem této disertační práce je přispění k rozvoji diagnostických metod testování piezoelektrického senzoru. Práce popisuje identifikační a diagnostické metody mikrotrhlin v piezoelektrických senzorech. Hlavní ...
 • Měření přenosových a imitančních charakteristik aktivních obvodových prvků 

  Marek, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o aktivních obvodových prvcích a návrhu metod pro měření některých parametrů těchto prvků. V úvodní části se práce zabývá obecnou klasifikací prvků používaných v elektronických obvodech, ...
 • Měření vlastností ultrazvukových měničů pomocí LabView 

  Šikula, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovými měniči, které se využívají v ultrazvukové technice. Cílem práce je seznámení se s vlastnostmi a parametry ultrazvukových měničů. V práci je provedeno měření frekvenční ...
 • Návrh 10-ti kanálového equalizeru s optimalizací kmitočtové charakteristiky a spektrálním audio-analyzátorem 

  Štěrba, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem 10-ti pásmového equalizeru s optimalizací kmitočtové charakteristiky pomocí spektrálního audio-analyzátoru. Je zde rozebrána problematika zpracování audiosignálů pomocí ekvalizace pro filtrování ...
 • Polohové řízení křížového stolu jednoúčelového výrobního stroje 

  Plocek, Jaroslav
  V této bakalářské práci je zpracováno řešení pohonů dvouosého křížového stolu jednoúčelového výrobního stroje. V úvodní části je provedena analýza koncepce pohonů křížového stolu a porovnání variant použití přímého lineárního ...
 • Řešení úloh dynamiky těles pomocí matematických softwarů 

  Pučegl, Pavel
  Rozbor možnosti použití stávajících matematických softwarů pro zjišťování frekvenčních charakteristik nelineárních mechanických systémů
 • Uživatelské rozhraní pro HP89410A 

  Neužil, Jan
  Cílem práce bylo vytvořit v jazyce LabVIEW uživatelské rozhraní, které umožní i neškolené obsluze provádět typická měření spektrálním analyzátorem HP89410A. Je zde popsán princip analogových i digitálních spektrálních ...
 • Virtuální přístroj pro měření vlastností ultrazvukových měničů 

  Kudělka, Pavel
  Práce pojednává o ultrazvuku, ultrazvukových měničích a o návrhu virtuálního přístroje pro měření ultrazvukových měničů v programu LabView.