Now showing items 1-20 of 36

 • Aktuátory pro vzdušný průzkumný prostředek 

  Mazal, Ctibor
  Tato práce obsahuje popis činnosti BLDC motoru, jeho řízení pomocí různých metod spínání tranzistorů frekvenčního měniče. Dále obsahuje návrh nového řešení řízení za pomocí frekvenčních měničů, možnosti programování této ...
 • Bezdrátové ovládání asynchronního motoru 

  Frelich, David
  Tato diplomová práce se zabývá koncepcí frekvenčního měniče pro asynchronní motor do výkonu 2 kW. Ovládání tohoto měniče je řešeno bezdrátově či přes PC. Řešení je založené na provedení pomocí jednoúčelových integrovaných ...
 • Chladič frekvenčního měniče tepelného čerpadla 

  Trepka, Petr
  Diplomová práce v úvodní části popisuje teorii tepelných čerpadel, popisuje princip jejich funkce včetně používaných komponent čerpadel. Dále práce obsahuje popis vnitřní jednotky tepelného čerpadla VZDUCH-VODA, jejíž ...
 • Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem 

  Loveček, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. ...
 • Elektrický pohon zkušebního pracoviště 

  Jon, Václav
  Diplomová práce se věnuje problematice elektrických pohonů, jak po teoretické stránce, tak po jejich praktické stránce. Tato práce vznikla díky podpoře fy VUES Brno s.r.o., ve které autor této práce mohl vykonat odbornou ...
 • Funkční bloky pro Simatic S7-300 s Sinamics S120 v polohových aplikacích 

  Hložek, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit sadu funkčních bloků a funkcí, pomocí nichž by komunikoval programovatelný automat (PLC) Siemens S7-300 s frekvenčním měničem Siemens Sinamics S120. Komunikace mezi těmito dvěma ...
 • Jednoúčelový stroj zajišťující lisování kanystrových nálevek 

  Podolan, Luděk
  Cílem této diplomové práce je komplexní popis teoretického základu, návrhu a samotné realizace jednoúčelového stoje pro lisování kanystrových nálevek. Teoretická část práce se zabývá standardy výroby elektrických rozváděčů, ...
 • Laboratorní úloha řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu 

  Pražák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá automatickým řízením pro přemisťování zavěšených předmětů. Jedná se o regulační úlohu se silně kmitavou soustavu, pro kterou byl zhotoven i fyzikální zkušební model. Pro tento model byla navržena ...
 • Měnič pro malý 3f asynchronní motor 

  Pavlík, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout třífázový frekvenční měnič malého výkonu 100 W pro napájení asynchronního motoru. Zařízení je vhodné pro konstrukci s ventilátory. Návrh byl optimalizován z hlediska nízké ceny a ...
 • Modernizace řízení dvojosého manipulátoru 

  Mejzlík, Jiří
  Bakalářská práce řeší modernizaci řízení dvouosého manipulátoru, který je součástí galvanizační linky. V úvodní části je popsáno původní řešení se zhodnocením aktuálního stavu a specifikace požadavků na modernizaci zařízení. ...
 • Návrh a realizace výukové úlohy postavené na převodových motorech SEW Eurodrive 

  Kantor, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí solárního trackeru z profilového systému MayTec, s využitím elektropohonů a příslušenství firmy SEW Eurodrive. V práci je popsán návrh laboratorní úlohy s využitím těchto prvků. V úvodu ...
 • Návrh efektivního výkonového regulátoru otáček 3-fázového motoru 

  Uchytil, Filip
  Tato práce se zabývá regulací otáček 3-fázového asynchronního motoru pomocí frekvenčního měniče. Nejprve jsou rozebrány jednotlivé typy motorů, způsoby regulace motorů, měření aktuálního napětí a proudu na motoru až po ...
 • Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu 

  Mejzlík, Jiří
  Cílem práce je navrhnout jednoúčelový stroj určený k měření průhybu. V textu jsou popsána tři možná řešení navrhovaného stroje, u každého z nich je vypočten výrobní takt stroje a stanoveny přibližné cenové náklady. Výsledné ...
 • Návrh pohonu elektrické lokomotivy 

  Dočekal, Martin
  Těžištěm práce je výpočet a návrh bateriově napájeného pohonu lokomotivy, pracující v pomocném vlečkovém režimu, tzn. při jízdě na úseku trati bez trolejového vedení. Navržené bateriové skupiny pro zajištění pojezdu vlaku ...
 • Návrh pohonu laminovacího zařízení 

  Koncer, Adam
  Diplomová práce se zabývá návrhem pohonů pro laminovací zařízení. Pohony pro tento stroj dodává firma Siemens, s její spoluprácí je tato diplomová práce vypracována. Čtenář je seznámen s laminovacím strojem a s pohony ...
 • Orientační určení hmotnosti zátěže na vertikální zdviži 

  Šindelek, Milan
  Bakalářská práce „Orientační určení hmotnosti zátěţe na vertikální zdviţi“ se zabývá zjišťováním hmotnosti materiálu v zásobníku skladovací věţe Logimat. V kapitole Váţení zásobníku tenzometry je popsána metoda zjištění ...
 • Pohon garážových vrat s asynchronním motorem. 

  Lažek, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu elektrického pohonu pro bočně posuvná garážová vrata. Cíl práce je návrhem frekvenčního měniče pro asynchronní motor s převodovkou. V první části je řešen napaječ měniče v podobě jednofázového ...
 • Pojezdový mechanismus mostového jeřábu 

  Žid, Miroslav
  Cílem diplomové práce je navrhnout náhradu centrálního pohonu pojezdu mostového jeřábu za pohony dislokované. Jedná se o klešťový jeřáb o nosnosti 63t, umístěný uvnitř haly. V práci je proveden funkční výpočet dvou druhů ...
 • Řídicí obvody kolejového výtahu 

  Kopecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá mechanickým a elektrickým návrhem pohonu šikmého kolejového stavebního výtahu. Je provedena teoretická rešerše ohledně bezdrátových modulů a řídících jednotek. V návrhu jsou vybrány jednotlivé ...
 • Řídicí systém divadelní scény s grafickým rozhraním 

  Ševcovic, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením řídicího systému divadelní scény. Systém je postaven na technologii průmyslových počítačů a dokáţe manipulovat s divadelními zařízeními, například propadlem. Asynchronní motor a ...