Now showing items 1-13 of 13

 • Financování projektu na zavedení Assessment Centra ze zdrojů Evropské unie 

  Procházková, Ivana
  Bakalářská práce charakterizuje Assessment Centre, které nabízí poradenské služby v oblasti personalistiky, bývá součástí personální agentury a jeho úkolem je pomáhat svým klientům řešit problémy s personalistikou uvnitř ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kovalčík, Martin
  Projekty financované z fondů evropské unie pojednávají o možnostech a posouzení investic do projektů, které přináší prospěch veřejnému sektoru na úrovni regionů, ale i společnosti jako celku. Z tohoto důvodu mohou být ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Prokešová, Lenka
  Cílem práce je zhodnocení možností financování konkrétního projektu z fondů EU. Dále provedení komparace s ostatními způsoby financování. Závěrem je posouzení, zda dojde k financování daného projektu formou dotace z fondů ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Zimolová, Lenka
  Cílem práce jsou možnosti financování určitého projektu v podniku a komparace s ostatními způsoby financování a zjištění, zdali se ve výrobním podniku uskuteční financování konkrétního projektu formou dotace z fondů Evropské ...
 • Možnosti financování veřejné stavební zakázky v ČR a SK 

  Lopeňová, Silvia
  Možnosti financování veřejné zakázky, které jsou nastavené zákonem, přímo ovlivňují kvalitu života obyvatelstva. Z tohoto pohledu je způsob financování veřejných zakázek pro každý stát zásadní otázkou. První část teoretické ...
 • Možnosti financování výstavby rodinného domu 

  König, Michal
  Ve své bakalářské práci chci prezentovat jednotlivé možnosti financování stavební zakázky. V praktické části budu řešit způsoby financování konkrétního projektu - jednopodlažní rodinný dům - a jejich následným zhodnocením.
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Roušavý, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vhodného výběru cenných papírů a následné sestavení portfolia z těchto cenných papírů. Dále se podrobněji věnuje analýze portfolia a preferencí investora. Následuje popis modelu ...
 • Optimalizace tvorby a čerpání rozpočtu vybrané firmy 

  Ticháček, Jiří
  Práce se zabývá rozpočetnictvím neziskových organizací v České republice. Teoretická část specifikuje jednotlivé druhy činností a doporučení při tvorbě a čerpání rozpočtů. Analytická část pak tyto poznatky aplikuje a dále ...
 • Podnikatelský záměr stavby nového fotbalového stadionu v Brně 

  Skovajsa, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem ohledně fotbalového stadionu v Brně. V první části se zaměřím na teorii podnikatelského plánu a na strukturu veřejných financí v České republice a v Evropské unii. Ve druhé se ...
 • Projekt na získání dotace z SZIF 

  Komínková, Magda
  Diplomová práce se zabývá tématy týkající se dotací EU. Je zde obsažen přehled fondů, programů a postup při tvorbě projektu na získání dotace. Hlavní pozornost je věnována Programu rozvoje venkova.
 • Tvorba vzdělávacího projektu financovaného ze strukturálních fondů EU 

  Páleníková Fialová, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je tvorba projektové žádosti pro vzdělávací projekt dotovaný z fondů EU. Práce obsahuje rozbor náležitostí, které jsou nutné k jeho přípravě. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku ...
 • Využití dotačních programů pro rozvoj podniku 

  Hájková, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití dotací pro vybranou firmu ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Cílem je zjistit, jaký druh dotací může společnost získat pro její růst a růst svých zaměstnanců. Co je třeba udělat pro ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace a návrhy na zlepšení 

  Maňáková, Petra
  Předložená bakalářská práce se věnuje zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Základní školy AB v letech 2010 – 2013. Teoretická část se zabývá vymezením neziskových organizací, příspěvkovou organizací a zdroji ...