Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza obrazových dat sítnice pro podporu diagnostiky glaukomu 

  Odstrčilík, Jan
  Fundus kamera je široce dostupné zobrazovací zařízení, které umožňuje relativně rychlé a nenákladné vyšetření zadního segmentu oka – sítnice. Z těchto důvodů se mnoho výzkumných pracovišť zaměřuje právě na vývoj automatických ...
 • Analýza snímků sítnice se zaměřením na detekci patologických oblastí 

  Hartlová, Marie
  Diabetická retinopatie je vážnou oční komplikací diabetu mellitus a jedním z hlavních důvodů slepoty na světě. Tato práce se zabývá hledáním neovaskularizací, které jsou prvním projevem diabetické retinopatie na sítnici. ...
 • Analýza vrstvy nervových vláken na snímcích sítnice s využitím lokálních binárních vzorů 

  Doležal, Petr
  Tato práce popisuje metodu LBP (Localy Binary Pattern) v jejích různých formách jako nástroj pro analýzu vrstvy nervových vláken jakožto snímků s texturou a bez textury. První část práce se zabývá vrstvou nervových vláken ...
 • Aplikace pro rozpoznávání sítnice lidského oka 

  Drozd, Radek
  Rozložení cévního řečiště v sítnici lidského oka je pro každého jedince unikátní, jedná se proto o velmi důležitou biometrickou charakteristiku. Zpracování barevného snímku sítnice může figurovat jako jedna z částí zamýšleného ...
 • Detekce optického disku ze sekvencí snímků fundus kamery 

  Juráček, Radek
  Tato práce se zabývá detekci tvarů v obraze a využitím pro automatickou detekci optického disku v záznamu z fundus kamery. Popisuje základní vlastnosti lidského oka a onemocnění postihující sítnici. Dále přestavuje dostupné ...
 • Detekce optického disku ze sekvencí snímků fundus kamery 

  Juráček, Radek
  Tato práce se zabývá detekcí optického disku v retinálních snímcích pořízených experimentálním video-oftalmoskopem. Na úvod stručně popisuje anatomii zraku a sítnice, onemocnění sítnice a vybrané diagnostické metody snímání ...
 • Diagnostika nemocí ze snímků sítnice pro číslicové zpracování obrazů 

  Chmurová, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá snímaním očného pozadia pomocou fundus kamery. Obsahuje tieţ zoznam niektorých chorôb, ktoré sa na očnom pozadí viditeľne prejavujú. Kaţdé ochorenie je navyše doplnené o snímky zobrazujúce ...
 • Digitální zpracování fotografií sítnice 

  Kadlas, Matyáš
  Cíl bakalářské práce je vytvořit text, který má za úkol seznámit čtenáře s teorií a konverzí barevných prostorů, úpravou snímků sítnice, anatomií oka a metodami snímání sítnice. Bakalářská práce dále popisuje proces konverze ...
 • Elektronická platforma systému pro snímání sítnice oka 

  Malaník, Petr
  Tato práce se věnuje řízení platformy sloužící pro snímání sítnice oka. Účelem této platformy je pohyb ve třech osách, ostření kamery a ovládání několika LED, sloužících pro nasvětlení oka. V rámci toho je řešena problematika ...
 • Experimenty se snímky sítnice oka 

  Floryček, Jan
  Pozice cév v sítnici lidského oka je jednou z důležitých fyziologických biometrických vlastností každého jedince. Zpracování barevných snímků sítnice a extrakce cévní struktury představuje významnou fázi při diagnostice ...
 • Klasifikace a rozpoznávání patologických nálezů v obrazech sítnice oka 

  Macek, Ján
  Diabetická retinopatia a vekom podmienená makulárna degenerácia patria v dnešnej dobe medzi dve najčastejšie ochorenia sietnice, ktoré môžu mať za následok čiastočnú alebo úplnu stratu zraku. Práve z tohto dôvodu je potrebné ...
 • Klasifikace cévního řečiště na snímcích sítnice 

  Tebenkova, Iuliia
  Analýza snímků sítnice má důležitý význam, protože člověk získá kolem 90 % informací z okolí přes oči. Automatizace procesů analýzy zobrazení sítnice přispívá ke zlepšení efektivity lékařských retinálních vyšetření. Tato ...
 • Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice 

  Horáková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním kriteriálních funkcí, které jsou využívány při registraci obrazů sítnice oka. Kriteriální funkce vyjadřují míru podobnosti obrazů, a tím značně ovlivňují správnou registraci. Cílem ...
 • Lícování snímků sítnice pomocí metody fázové korelace 

  Šikula, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá lícováním snímků sítnice pomocí metody fázové korelace. Jsou zde popsány vlastnosti obrazů sítnice a způsob jejich snímání. V práci je vysvětlen postup pro zjištění měřítka, rotace a posunu ...
 • Matematický model trajektorie svazku nervových vláken pro účely diagnostiky glaukomu 

  Sedláček, Miloš
  Práce se zabývá modelováním trajektorie svazku nervových vláken pro účely diagnostiky glaukomu. Dále podává stručné vysvětlení principu fundus kamery a problematiky glaukomu. Jejím cílem je zmíněný model implementovat v ...
 • Multimodální registrace obrazů sítnice 

  Štohanzlová, Petra
  Tato práce se zabývá možnostmi registrace retinálních snímků z různých modalit, konkrétně optické koherentní tomografie (OCT), skenovací laserové oftalmoskopie (SLO) a fundus kamery. V první fázi práce je zájem soustředěn ...
 • Multimodální registrace retinálních snímků z fundus kamery a OCT 

  Běťák, Ondřej
  Tato práce se zabývá multimodální registrací snímků sítnice z různých skenovacích zařízení. Multimodální registrace umožňuje zvýraznit prvky na snímcích sítnice, které jsou důležité pro detekci různých typů onemocnění oka ...
 • Porovnávání významných bodů pro detekci objektů v obraze 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato práce se týká oboru počítačového vidění. Konkrétně se věnuje extrakci významných bodů z obrazu jako prostředek pro srovnání obrazů a vyhledávání objektů. Jsou zde zmíněny 4 metody, které jsou porovnávány z hlediska ...
 • Registrace obrazů sítnice založena na segmentaci cév 

  Klímová, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o registraci binárních obrazů sítnice. Snímky byly pořízeny fundus kamerou a dále upraveny programem pro segmentaci cévního řečiště. Byly získány vždy dva binární snímky téže sítnice. Cílem ...
 • Rozpoznávání podle sítnice oka 

  Stružka, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním podle sítnice oka (identifikace, verifikace). V úvodu jsou zmíněny informace o lidském oku a chorobách, které jej mohou postihnout a tím znehodnotit používaný snímek sítnice. ...