Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh protierozních opatření v malém povodí 

  Skalická, Kristýna
  Práce se teoreticky i prakticky zabývá vodní erozí. V teorii jsou popsány její typy, důsledky, hodnocení a způsoby, jakými jí lze předejít nebo ji alespoň snížit. Ve druhé části je proveden výpočet a posouzení vodní eroze ...
 • Návrh protipovodňových opatření v katastru obce Vedrovice 

  Janikovič, David
  Diplomová práce má za úkol stanovit míru erozního ohrožení v řešené lokalitě pomocí programu ArcGIS a na základě vyhodnocení navrhnout protipovodňová opatření. Práce obsahuje popis a fotodokumentaci řešené lokality, obecné ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v povodí 

  Hrnčíř, Rudolf
  Práce obsahuje návrh vodohospodářských opatření, které slouží k zachycení přívalových vod, jenž ohrožují intravilán obce Starovice. V práci je posouzena míra erozního smyvu půdy na řešených pozemcích. K posouzení míry ...