Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Švik, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením zákazníků vybrané firmy pomocí fuzzy logiky. Navrhnutý fuzzy systém umožňuje vyhodnocovat jednotlivé zákazníky a slouží jako podpora pro rozhodování.
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Šulc, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá aplikováním fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků ve společnosti PPL CZ s.r.o. Pro hodnocení bylo využito programů Microsoft Excel a MathWorks MATLAB, ve kterých budou vytvořeny modely ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Jílek, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá použitím fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků firmy lisovna TILL s. r. o. Hodnocení je provedeno pomocí programů Microsoft EXCEL a MathWorks MATLAB, za použití hlavních atributů a ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů 

  Pokorný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů výběrového řízení veřejné zakázky. Popisuje použité metody a postupy pro hodnocení dodavatelů za využití fuzzy logiky a fuzzy množin. Cílem je navržení ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Kutláková, Klára
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů, které umožní vybrat nevhodnějšího dodavatele pro stavbu nové pobočky společnosti. Modely jsou založeny na využití základních principů fuzzy logiky. Navrhnuté fuzzy modely umožňují ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Šeda, Martin
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů vybrané firmy pomocí fuzzy logiky. Navrhnutý fuzzy systém umožňuje vyhodnocovat jednotlivé nabídky a slouží jako podpora pro rozhodování.
 • Fuzzy Markovovy řetězce a jejich využití v řízení rizik 

  Šindelková, Petra
  Diplomová práce se zabývá aplikací Markovových řetězců na výrobu betonového zboží. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmů z managementu rizik a jsou zde popsány postupy řešení klasických Markovových řetězců. Dále ...
 • Metody hodnocení rizik prostřednictvím fuzzy logiky 

  Kovář, Kamil
  Diplomová práce pojednává o problematice fuzzy logiky, fuzzy množin a o operacích s nimi. Dále je v práci popsán postup kvantifikace rizik prostřednictvím fuzzy množin, proces fuzzyfikace, defuzzyfikace a jejich aplikace ...
 • Možnosti řízení a minimalizace rizik technologie výroby stavebních materiálů a výrobků pomocí fuzzy logiky a dalších nástrojů risk managementu 

  Misák, Petr
  Disertační práce představuje možnosti řízení a minimalizace rizik technologie výroby stavebních materiálů a výrobků pomocí fuzzy logiky a dalších nástrojů, nejen risk managementu, a uvádí důvody, proč se v odvětví výroby ...
 • Neuro-fuzzy systémy 

  Dalecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá teorií umělých neuronových sítí, následně jsou popsány fuzzy množiny a vysvětlena fuzzy logika. Na základě neuronových sítí, fuzzy množin a fuzzy logiky je navržen hybridní neuro-fuzzy systém ...
 • Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky 

  Miczka, Marian
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití základních prostředků umělé inteligence, resp. Fuzzy logiky pro vyhodnocení výhodnosti potencionálních dodavatelů podniku. Jsou zde využity především principy fuzzy ...
 • Využití fuzzy clusteringu při modelování vlastností ztvrdlých betonů 

  Haluska, Lukáš
  Pevnost v tlaku je jednou z nejsledovanějších charakteristik ztvrdlého betonu a obvykle je stanovována pomocí destruktivních zkoušek. Na stávajících konstrukcích je často využíváno nedestruktivních metod, které pro odhad ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Balada, Matěj
  Tato diplomová práce se věnuje problematice využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku a je zaměřena na zjišťování bonity klienta pro poskytnutí úvěru. Je zde využita fuzzy logika, expertní ...
 • Vývojové prostředí pro umělou inteligenci Modul fuzzy čísel 

  Pergl, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o matematických operacích s fuzzy čísly. V první části práce jsou zavedeny pojmy z oblasti fuzzy logiky, jako jsou definice fuzzy množiny, fuzzy čísla, universa a pěti funkcí příslušnosti používaných ...