Now showing items 1-20 of 24

 • Duplexní simulace systému LTE-Advanced 

  Třetina, Vítězslav
  Diplomová práce pojednává o problematice sítí LTE-Advanced. Práce je rozdělena do 4 částí. V úvodu jsou popsány některé rozdíly, kterými se LTE liší od předchozích sítí 2. a 3. Generace. Další kapitola je zaměřena na ...
 • Ethernet pro metalické kabely 

  Víteček, Aleš
  Bakalářská práce „Ethernet pro metalické kabely“ se zabývá rozborem technologie Ethernet, nejvyužívanější technologie pro chod počítačových sítí. Konkrétně je zaměřena na chod po metalickém vedení. Cílem práce je popis ...
 • Fyzická bezpečnost a management sítě na fyzické vrstvě 

  Rozsypal, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fyzické bezpečnosti, zvláště managementu sítě na fyzické vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. První část této práce je zaměřena na motivaci pro zavedení inteligentního řešení. ...
 • Implementace PCS a PMA podvrstvy 50 Gb/s Ethernetu v FPGA 

  Suchanek, Michal
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se se standardem 25/50 Gigabit Ethernet Consortium, jenž definuje 50Gb/s Ethernet. Prostudovat specifikace pro PCS a PMA podvrstvy fyzické vrstvy Ethernetu v režimu 50GBASE-R. Podle ...
 • Koexistence komunikačních systémů v pásmu ISM 

  Nowak, Dan
  Cílem této práce je prostudovat technologie fyzické vrstvy komunikačních systémů Wi-Fi, Bluetooth a ZigBee pracujících v pásmu ISM, popsat mechanismy koexistence těchto systémů v uvedeném frekvenčním pásmu, následně vytvořit ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů GSM-EDGE a UMTS 

  Gleissner, Filip
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním koexistence systémů GSM – EDGE a UMTS se zaměřením na fyzickou vrstvu obou systémů. Cílem práce je stanovení souboru doporučení pro provoz systémů v praxi jak v odděleném pásmu, tak ...
 • Koexistence mobilních komunikačních systémů WLAN a Bluetooth 

  Mikulka, Jan
  Disertační práce se zabývá problematikou vzájemného rušení bezdrátových standardů WLAN a Bluetooth. Standard Bluetooth pracuje v bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,402 - 2,480 GHz, které je také využíváno zástupcem sítí WLAN ...
 • Komunikační systémy založené na principu MB-OFDM 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je popsat myšlenky principu MB-OFDM, který představuje možnost implementace principu OFDM do systémů s širokým spektrem. V diplomové práci jsou popsány a srovnány fyzické vrstvy dle standardů IEEE ...
 • Model fyzické vrstvy komunikačního systému IEEE 802.11ah 

  Jurák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bezdrátového komunikačního systému IEEE 802.11ah. Pro tento účel je vytvořen vhodný simulační model v programu MATLAB. První část práce se zabývá standardem IEEE 802.11. Zde jsou ...
 • Model fyzické vrstvy systému LTE 

  Kounek, Milan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním signálu v systému LTE, konkrétně se zaměřuje na fyzickou vrstvu. První část práce detailně popisuje zpracování signálu na fyzické vrstvě systému LTE. Na základě získaných znalostí o ...
 • Modely řídicích kanálů systému LTE 

  Miloš, Jiří
  Dizertační práce se zabývá zpracováním signálu fyzických řídicích kanálů systému LTE a vyšetřováním bitové chybovosti při přenosu řídicí informace z vysílače do přijímače v závislosti na podmínkách příjmu. Práce je rozdělena ...
 • Modely systému LTE 

  Navrátil, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na část nastávající mobilní sítě LTE. Konktrétně rozebírá fyzickou vrstvu LTE, která je zde rozdělena na 4 základní části: Fyzické kanály a modulace, Multiplexování a kanálová modulace, Procedury ...
 • Návrh komunikační infrastruktury firmy JOSA-KOVO s.r.o. 

  Salaj, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové komunikační infrastruktury v sídle firmy JOSA – KOVO s.r.o. Návrh obsahuje pojednání o kabeláži, zařízeních nutných pro chod datové sítě a serverech. V první části jsou zpracována ...
 • Návrh laboratoře pro výuku kritických infrastruktur 

  Chudý, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě především na úrovní fyzické vrstvy ISO/OSI modelu. Návrh je určen pro výstavbu nové učebny kritických infrastruktur. V rámci učebny je třeba vyřešit výběr přenosových ...
 • Návrh počítačové sítě multifunkčního domu 

  Lukeš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a následným návrhem univerzální kabeláže v multifunkčním domě, který v současné době slouží jako sídlo pro potřeby nejmenované společnosti a čtyřčlenné rodiny v podobě bytu, kde je ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Janeček, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury pro rodinný dům zadavatele. Návrh se týká kabeláže a zařízení potřebných pro fungování domácí sítě. V práci je zmíněna teorie a způsob její aplikace v praxi.
 • Návrh univerzální kabeláže pro společnost GNT s.r.o 

  Doležal, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem univerzální kabeláže v multifunkčním domě, který projde kompletní rekonstrukcí a bude sloužit pro firemní účely společnosti GNT s.r.o.. Návrh kabeláže vychází z požadavků ...
 • Nová hybridní jednovodičová sběrnice pro mikroelektronické systémy 

  Levek, Vladimír
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj nové hybridní jednovodičové sběrnice se speciálním užitím umožňující mikroelektronickou integraci. Sběrnice, její fyzická vrstva a její protokol byly vyvinuty na základě aplikovaného ...
 • Optimalizace interferencí v celulárních komunikačních systémech 

  Kassem, Edward
  Tato práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola vysvětluje rozdíly mezi fyzickou vrstvou uplinků systémů LTE a LTE Advanced, zkoumá charakteristiky kanálu komunikace D2D v rámci sítě LTE Advanced, a navrhuje ...
 • Vlastnosti fyzické vrstvy zařízení ZigBee 

  Humpolík, Tomáš
  Standart ZigBee je založen na využití fyzické a linkové vrstvy standartu IEEE 802.15.4. Byla pro něj vymezena tři radiová pásma (2,4 GHz, 915MHz a 868MHz) a od těchto pásem pak v závislosti na použité modulaci několik ...