Now showing items 1-11 of 11

 • Indukční ohřev pro malé aplikace 

  Hrbáč, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizací indukčních pecí určených pro malé aplikace. Jsou zde uvedeny teoretické podklady nezbytné pro návrh indukčních zařízení a principy, na kterých je založen indukční ohřev. ...
 • Moduly pro úpravu signálu 

  Štreit, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a praktickým měřením přesnosti převodníku teploty s galvanickým oddělením pro platinový snímač Pt 100. V její úvodní části jsou popsány typy čidel pro odporové měření teploty, ...
 • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

  Tenora, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...
 • Rychlý datalogger s galvanicky oddělenými měřicími kanály 

  Doležel, Jiří
  Diplomová práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí zařízení, která slouží pro sběr dat. Na začátku práce jsou popsány základní typy zařízení pro sběr dat. V dalších částech práce je provedeno srovnání několika komerčně ...
 • Spínaný stejnosměrný laboratorní zdroj 30V 60A 

  Gábel, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom spínaného jednosmerného zdroja s výstupnými parametrami 30 V 60 A. Zdroj využíva zapojenie dvoch jednočinných priepustných meničov pracujúcich v protitakte. Topológia bola zvolená na ...
 • Spínaný výkonový zdroj 300V/100W 

  Horníček, Evžen
  Tato práce se zabývá návrhem spínaného výkonového zdroje sloužícího pro napájení elektronických přístrojů. Práce zahrnuje výběr vhodného zapojení, systémový návrh měniče, návrh impulsního transformátoru a výstupní tlumivky. ...
 • Spínaný zdroj se spínáním při nulovém napětí 

  Pešl, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem spínaného zdroje se spínáním při nulovém napětí pro buzení anody iontového zdroje typu Anode-layer. V práci je nejprve nastíněna pro- blematika iontových zdrojů a podrobněji pak iontový ...
 • Vysokonapěťové struktury pro galvanickou iziolaci v integrovaných obvodech 

  Ptáček, Karel
  Tato dizertační práce představuje novou techniku laterární rezonanční vazby, která je využita v návrhu galvanicky izolovaného posouvače úrovně, který je následně implementován v 800 V půlmůstkovém kontroléru pro průmyslové ...
 • Zpracování EOG signálu pomocí platformy Arduino 

  Typovský, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá snímáním a zpracováním EOG signálu. Zpracováním se rozumí zobrazení signálu EOG a detekce pohybu očí. V teoretické části je nejprve popsán se vznik a vlastnosti EOG signálu. Dále jsou popsány ...
 • Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování 

  Havelková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry ...
 • Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování 

  Havelková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry ...