Now showing items 1-13 of 13

 • Autonomní záložní zdroj 230V/50Hz/300VA s bateriovým napájením 12V 

  Snítilý, David
  Cílem této práce je popsat, navrhnout a postavit zvyšující DC/AC měnič z 12V na 230VRMS o výkonu 500W. Zařízení se skládá ze dvou měničů. Zvyšující DC/DC, a DC/AC. Měnič DC/DC je koncipován jako kvazirezonanční měnič s ...
 • Indukční ohřev pro malé aplikace 

  Hrbáč, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizací indukčních pecí určených pro malé aplikace. Jsou zde uvedeny teoretické podklady nezbytné pro návrh indukčních zařízení a principy, na kterých je založen indukční ohřev. ...
 • Laboratorní měření kožní vodivosti 

  Slouka, Petr
  V práci je popsána anatomie a fyziologie kůže s důrazem na její bariérovou funkci. Kůže představuje jednu z nejdůležitějších bariér oddělující vnitřní prostředí organismu od vnějšího. Následně jsou popsány elektrické ...
 • Laboratorní výukový stand s měniči a motory 

  Ondrejček, Vladimír
  Práce se zabývá návrhem budícího obvodu, který bude použit v laboratorním standu. První část práce obsahuje typické vlastnosti budičů, použití a funkce kvalitních budících obvodů. Druhá část práce se zabývá samotným návrhem ...
 • Moduly pro úpravu signálu 

  Štreit, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a praktickým měřením přesnosti převodníku teploty s galvanickým oddělením pro platinový snímač Pt 100. V její úvodní části jsou popsány typy čidel pro odporové měření teploty, ...
 • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

  Tenora, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...
 • Rychlý datalogger s galvanicky oddělenými měřicími kanály 

  Doležel, Jiří
  Diplomová práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí zařízení, která slouží pro sběr dat. Na začátku práce jsou popsány základní typy zařízení pro sběr dat. V dalších částech práce je provedeno srovnání několika komerčně ...
 • Spínaný výkonový zdroj 300V/100W 

  Horníček, Evžen
  Tato práce se zabývá návrhem spínaného výkonového zdroje sloužícího pro napájení elektronických přístrojů. Práce zahrnuje výběr vhodného zapojení, systémový návrh měniče, návrh impulsního transformátoru a výstupní tlumivky. ...
 • Spínaný zdroj se spínáním při nulovém napětí 

  Pešl, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem spínaného zdroje se spínáním při nulovém napětí pro buzení anody iontového zdroje typu Anode-layer. V práci je nejprve nastíněna pro- blematika iontových zdrojů a podrobněji pak iontový ...
 • Šestinásobný audio předzesilovač se společným řízením 

  Spilka, Benedikt
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce nízkofrekvenčního šestinásobného předzesilovače s dálkovým i lokálním řízením hlasitosti a symetrickým a linkovým vstupem pro buzení koncového nízkofrekvenčního ...
 • Vysokonapěťové struktury pro galvanickou iziolaci v integrovaných obvodech 

  Ptáček, Karel
  Tato dizertační práce představuje novou techniku laterární rezonanční vazby, která je využita v návrhu galvanicky izolovaného posouvače úrovně, který je následně implementován v 800 V půlmůstkovém kontroléru pro průmyslové ...
 • Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování 

  Havelková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry ...
 • Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování 

  Havelková, Nikola
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry ...