Now showing items 1-20 of 44

 • Alergenní vonné látky v potravinách a předmětech běžného užívání 

  Divišová, Radka
  Vonné látky se přidávají do potravin, kosmetických a jiných produktů především pro vylepšení jejich senzorické kvality (chuti a/nebo vůně); nepříjemným vedlejším účinkem však může být výskyt širokého spektra různých ...
 • Analýza degradačních produktů organického barviva po rozkladu v diafragmovém výboji 

  Nejezchleb, Martin
  Práce je zaměřena na identifikaci degradačních produktů organického barviva Saturnová červeň L4B, vznikajících v diafragmovém výboji, pomocí separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
 • Analýza vonných látek v kosmetických prostředcích metodou plynové chromatografie 

  Divišová, Radka
  Tato práce se zabývá vonnými látkami, které jsou přítomny v široké škále produktů zahrnující parfémy, kolínské vody, různé kosmetické a toaletní přípravky nebo prací a čistící prostředky. Široká použití a expozice vonným ...
 • Benzen v benzinech z hlediska ochrany zdraví 

  Bílková, Karolina
  Benzen je vysoce toxická sloučenina, která má karcinogenní i mutagenní účinky. Důsledkem těchto účinků je výrazné omezení jeho používání a jeho nízké hygienické limity v pracovním i životním prostředí. Cílem diplomové práce ...
 • Charakterizace chemického složení dehtu po zplyňování biomasy 

  Mahelová, Zora
  Biomasa je obnovitelný zdroj energie a představuje vhodnou alternativu fosilních paliv. Vhodnými metodami energetického využití biomasy jsou její spalování nebo zplyňování. V posledních letech je velký zájem právě o ...
 • Detailní charakterizace pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie 

  Žvaková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je detailně charakterizovat složení pyrolýzního oleje pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie. Při procesu pyrolýzy dochází k dekompozici složitých organických látek obsažených v ...
 • Distribuce syntetických vonných látek do vodního ekosystému 

  Freithová, Štěpánka
  Syntetické vonné látky jsou součástí mnoha výrobků spotřebního charakteru. Z těchto výrobků se látky dostávají do odpadních vod a při nedokonalém vyčištění dále i do vodního recipientu. Musk sloučeniny se nacházejí ve všech ...
 • Hormony v čistírenských kalech 

  Jagošová, Klára
  V současnosti je věnována značná pozornost výskytu farmaceuticky aktivních látek ve složkách životního prostředí. Tyto látky jsou vylučovány z těla ve volné nebo metabolizované formě a prostřednictvím odpadních vod se ...
 • Kinetika fotodegradace benzo[a]pyrenu a identifikace jeho produktů 

  Ryšavý, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium podmínek fotodegradace benzo[a]pyrénu (rozpouštědla s různou polaritou, zdroj světla, přítomnost antioxidantů), jednoho z hlavních kontaminantů potravin. V další části práce byl ...
 • Měřič obsahu alkoholu v dechu 

  Pagáč, Patrik
  Témou mojej bakalárskej práce je návrh jednoduchého merača obsahu alkoholu v dychu. Toto zariadenie slúži na určenie koncentrácie v krvi pomocou vzorky dychu. Mojou úlohou je rozobrať možnosti merania obsahu alkoholu v ...
 • Organohalogenové sloučeniny - kontaminanty životního prostředí 

  Kociánová, Veronika
  Polybromované difenylethery patří do skupiny bromovaných retardérů hoření. Důležitou vlastností těchto látek je schopnost snižovat hořlavost, popřípadě zabraňovat vznícení mnoha produktů denní potřeby, např. televizorů, ...
 • Posouzení kontaminace pracovního ovzduší v podniku Gumotex a.s. Břeclav těkavými organickými látkami 

  Petrušová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá posouzením kontaminace vybraného pracovního prostředí firmy Gumotex, a.s. těkavými organickými látkami s využitím pasivního vzorkování. V teoretické části je uveden popis těchto látek a jejich ...
 • Problematika alkylderivátů rtuti v biotických matricích 

  Zajícová, Markéta
  Alkylderiváty rtuti, zejména pak methylrtuť, představují závažné nebezpečí pro životní prostředí i lidskou populaci. Methylrtuť se vyznačuje vysokou toxicitou a schopností bioakumulace a biomagnifikace ve tkáních vodních ...
 • Retardéry hoření a jejich průnik do terestrického ekosystému 

  Chytil, Václav
  Tato diplomová práce byla zaměřena na stanovení čtyř zástupců ze skupiny bromovaných retardérů hoření, tj. pentabromethylbenzenu, hexabromcyklododekanu, hexabrombenzenu a tetrabrombisfenolu A. Matrice představovaly čtyři ...
 • Sorpce PCP na lignitu 

  Šnédarová, Gabriela
  Byla prostudována sorpční schopnost lignitu jako přírodního sorbentu při aplikaci na vodný roztok pentachlorfenolu. Vodný roztok této látky, nebezpečné pro životní prostředí, byl připraven v různém koncentračním rozpětí ...
 • Stabilita aprotických elektrolytů v lithno-iontových akumulátorech 

  Krištofík, František
  Práce se zabývá základními elektrochemickými pochody v lithno-iontových akumulátorech a vlastnostmi organických polárních rozpouštědel pro tyto články. Soustřeďuje se především na aprotické kapalné elektrolyty pro li-ion ...
 • Stanovení alkylderivátů rtuti ve vodním ekosystému 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku výskytu alkylderivátů rtuti ve vodních ekosystémech. První fází bude zpracování vyčerpávající literární rešerše zaměřené na problematiku osudu derivátů rtuti ve vodním ekosysystému ...
 • Stanovení lineárních syntetických vonných látek v abiotických a biotických matricích 

  Švestková, Tereza
  Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické látky, které svou vůní připomínají pižmo (mošus). Nejnovější, a zároveň i nejméně prostudovanou skupinou jsou lineární musk sloučeniny. Tyto látky jsou přítomné např. ...
 • Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech 

  Pruknerová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením mastných kyselin v tavených sýrech, resp. tavených sýrových analozích, pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. V teoretické části práce jsou charakterizovány mastné kyseliny, ...
 • Stanovení nonylfenolu a jeho izomerů ve vodách 

  Sedláček, Jaroslav
  Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku nonylfenolu, degradačního produktu tenzidů. Nonylfenol však nejčastěji vzniká v čistírnách odpadních vod převážně během mikrobiální degradace nonylfenol ethoxylátů ...