Now showing items 1-20 of 20

 • Difúze měďnatých iontů v huminovém gelu 

  Kalina, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Náplní práce bylo ověření, zda má na difúzi vliv objem výchozího roztoku měďnatých iontů a délka trubiček plněných ...
 • Difúze měďnatých iontů v huminových hydrogelech 

  Grunt, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem osm různých hydrogelů bylo připraveno rozpuštěním huminových kyselin hydroxidem sodným a trifosforečnanem sodným. Pro jejich ...
 • Difúze v huminových gelech s inkorporovanými kovovými ionty 

  Krpatová, Lenka
  Hlavním tématem této diplomové práce je studium difúze huminových gelů s inkorporovanou mědí. Huminový gel byl připraven srážením humátu sodného s 5 M chloridem měďnatým. Nejdříve bylo třeba najít vhodné extrakční činidlo, ...
 • Difúzní procesy v modifikovaných huminových gelech 

  Grunt, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Modifikací postupu přípravy gelů vznikly celkem čtyři typy vzorků. Huminové gely byly připraveny jednak rozpuštěním huminových ...
 • Ionokomplexy hyaluronanu 

  Cimalová, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium fyzikálně chemických vlastností systému hyaluronan – kationtový tenzid. Jako kationtový tenzid byl použit Septonex. Byl zkoumán vliv prostředí na daný systém, vliv molekulové ...
 • Izolace a charakterizace půdních gelů 

  Kundera, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na gelotvorné složky obsažené v půdě, a to konkrétně na jejich izolaci a další charakterizaci pomocí elektronového mikroskopu a dostupných analytických metod (FT–IR spektrofotometrie, elementární a ...
 • Kompenzace geometrického zkreslení obrazu gelové elektroforézy 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a kompenzace geometrických zkreslení u 1D elektroforézy na agarózovém gelu. Diplomová práce rozebírá problematiku příčin vzniku těchto deformací a shrnuje teorii, nutnou ...
 • Komplexy aminojílů a polyelektrolytů 

  Málková, Ivana
  Tato práce se zabývá přípravou aminojílu a produktů vzniklých interakcí aminojílu s polyelektrolyty přírodního původu. Teoretická část se zabývá studiem aminojílu a vybranými polyelektrolyty, které byly použity v experimentální ...
 • Návrh a optimalizace metody studia penetrace huminových kyselin do listů. 

  Smilková, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem penetrace huminových látek přes rostlinné kutikuly. Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši na téma foliárního hnojení a studia transportu látek do listů rostlin. Na základě ...
 • Nové metody síťování huminových látek 

  Lepíková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium síťování huminových látek. Hlavní náplní této práce bylo nalézt a optimalizovat použití nových činidel pro síťování huminové kyselin. Jako srovnávací huminový vzorek byl v práci ...
 • Optimalizace stanovení rozdělení tenzidu při fázové separaci v systému polymer-tenzid 

  Sátorová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením rozdělení tenzidu při fázové separaci v systému polymer-tenzid. Jako polymer byl zvolen hyaluronan sodný o třech různých molekulových hmotnostech a jako tenzid CTAB. Experimenty ...
 • Příprava a aplikace fyzikálních hyaluronových gelů 

  Kovářová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti fyzikálních hyaluronových gelů. Zaměřuje se na jejich přípravu a to především interakcí roztoku hyaluronanu (HyA) s opačně nabitými tenzidy ve fyziologickém roztoku (0,15 ...
 • Příprava antimikrobiálních gelů s obsahem rostlinných extraktů a olejů 

  Benešová, Markéta
  Tato bakalářská práce byla zaměřena na studium antimikrobiálních vlastností přírodních extraktů a jejich následnou aplikací. Výzkum byl soustředěn na především na antioxidační a antimikrobiální aktivitu rostlinných extraktů ...
 • Studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel 

  Hrubá, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel. Náplní práce bylo zavedení metody difúzních cel do výzkumu transportu kovových iontů v huminových gelech a porovnání ...
 • Studium reaktivity a mobility Cu(II) iontů v huminových hydrogelech 

  Hegr, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v gelu huminových kyselin. Náplní práce bylo prozkoumání vlivu koncentrace zásobního zdroje měďnatých iontů a doby trvání difúze na transport gelem. Jako ...
 • Transport kovových iontů v huminových hydrogelech 

  Hegr, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium difúze kovových iontů v hydrogelu huminových kyselin. Náplní práce bylo prozkoumání vlivu koncentrace zásobních zdrojů kovových iontů a doby trvání difúze na transport gelem ...
 • Vliv fyzikálních podmínek na difúzní procesy v huminových gelech 

  Marvan, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na difúzi měďnatých iontů v gelu huminových kyselin (HK) získaných z lignitu. Gely byly vystaveny difúzi měďnatých iontů o různých počátečních koncentracích a různém pH vždy po stejnou dobu 24 ...
 • Vliv vlastností huminových látek na difúzi měďnatých iontů v huminových hydrogelech 

  Král, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Náplní práce bylo posouzení vlivu vlastností huminových kyselin na difúzi jejich gelem. Experimentální část byla zaměřena na ...
 • Vliv vybraných aktivních látek na vlastnosti gelových a emulzních kosmetických základů 

  Gardoňová, Lenka
  Tato diplomová práce studuje problematiku vybraných aktivních látek v kosmetických emulzích a gelech. Byla provedena jejich základní charakteristika - rozdělení a vlastnosti kosmetických emulzí a gelů, u každé z aktivních ...
 • Využití průtokové coulometrie ve studiu transportu kovových iontů v huminových gelech 

  Kalina, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Hlavním cílem práce byla optimalizace podmínek pro využití elektrochemického analyzátoru EcaFlow 150 GLP pro ...