Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace přírodních antimykotik do hygienických gelů 

  Kubišová, Veronika
  Předložená bakalářská práce byla zaměřena na přípravu a charakterizaci gelů s obsahem přírodní složky vykazující antimykotický účinek. Součástí této práce bylo zpracování rešerše, která byla zaměřena na popis povrchových ...
 • Chování superabsorpčních polymerů v modelových půdách 

  Männlová, Adriana
  Předložená bakalářské práce se zabývá studiem superabsorpčních polymerů pro environmentální a zemědělské aplikace. Obecně mají tyto preparáty plnit funkci závlahovou tak, že díky svým unikátním vlastnostem do sebe dokáží ...
 • Frakční složení kovových iontů v huminových gelech 

  Potočková, Jana
  Práce se zabývá sílou vazby kovových iontů v huminových gelech. Ke studiu bylo použito několik vzorků huminových kyselin tak, aby mohl být posouzen vliv postupu izolace vzorků a jejich výsledných vlastností na sílu vazby ...
 • Nové gelové elektrolyty 

  Sumka, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá vlastnosťami gélových polymérnych elektrolytov, stručnými vlastnosťami ostatných druhov elektrolytov a materiálmi, ktoré sú používané pre prípravu polymérnych elektrolytov. V práci je rozobrané ...
 • Polysacharid-proteinové gely 

  Hájovská, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem gelace roztoků albuminu a směsných roztoků albuminu a vysokomolekulové kyseliny hyaluronové vlivem zahřívání. Studium bylo realizováno měřením reologických vlastností roztoků, vzniklých ...
 • Síla vazby kovových iontů v huminových gelech 

  Potočková, Jana
  Tato práce se zabývá studiem síly vazby mědi v huminových gelech. Během studia byly použity dvě metody extrakce, kontinuální a frakční. Během frakční extrakce probíhá vyluhování mědi v jednotlivých činidlech, zatímco během ...
 • Studium biologické aktivity superabsorpčních polymerů 

  Männlová, Adriana
  Tato diplomová práce je zaměřená na studium biologické aktivity superabsorpčních polymerů pro environmentální a zemědělské aplikace. Obecně mají tyto hydrogely plnit řadu funkcí v půdě, která je stále více namáhána působením ...
 • Superabsorbenty s řízeným uvolňováním nutrientů 

  Závodská, Petra
  Tato práce je zaměřená na studium superabsorpčních polymerů a jejich schopnosti postupného uvolňování nutrientů. Tyto polymery dokáží pojmout obrovské množství vody, až stonásobek původní hmotnosti. V kombinaci s nutrienty, ...
 • Vliv obsahu funkčních skupin na difúzi kovových iontů v huminových gelech 

  Smitalová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v gelech s různým obsahem modifikovaných huminových kyselin. Cílem práce bylo zjistit, zda bude docházet k imobilizaci měďnatých iontů ve směsných gelech ...
 • Vliv reaktivity na transport kovových iontů v huminových gelech 

  Smitalová, Michaela
  Tato práce se zabývá studiem difúze měďnatých iontů v huminových hydrogelech. Hydro-gely byly připraveny z několika vzorků huminových kyselin lišících se způsobem a pod-mínkami jejich izolace z původních matric. U vybraných ...