Now showing items 1-7 of 7

 • Matematický model geometrie vozovky 

  Krist, Thomas
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním vozovky. Na začátku je uveden krátký přehled z historie, která ujasňuje souvislosti historický událostí a dopravních komunikací. V další kapitole jsou uvedeny 2 modely vozovek. ...
 • Modelování a analýza stavebních konstrukcí v prostředí ANSYS Workbench 

  Krňávek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím softwarového prostředí ANSYS Workbench pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí. Úvodní část práce je zaměřena na metodu konečných prvků, která je prostředím používána. Hlavní část ...
 • Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na simulaci elektromagnetického pole v programu Ansoft Maxwell 3D, který pro simulaci elektromagnetických polí využívá metodu konečných prvků. Nejprve je uveden postup tvorby geometrického modelu ...
 • Statická analýza zvonové stolice s využitím moderních geodetických metod 

  Mojrová, Martina
  Cílem práce je vytvoření a posouzení statického modelu konstrukce zvonové stolice pomocí nových geodetických metod. Tím se rozumí zpracování dat z lasersceneru, tzv. mračna bodů na geometrický model, jež je možné importovat ...
 • Verifikace nelineárních materiálových modelů betonu 

  Král, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na popis parametrů nelineárních materiálových modelů betonu, které jsou implementovány ve výpočetním systému LS-DYNA, v interakci s provedením nelineárních testovacích výpočtů v systému LS-DYNA ...
 • Vytvoření modelů geometrie vybraných náhrad kyčelního kloubu 

  Kohoutek, Jan
  Tato práce je v souladu se zadáním pojata jako rešeršní studie, jejímž cílem je prezentovat globální a alespoň rámcově ucelený pohled na problematiku nahrazování kyčelního kloubního spojení. Práce zahrnuje stručný přehled ...
 • Výpočet a optimalizace reluktančního momentu synchronního servomotoru 

  Kroupa, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh modelu a simulaci známého synchronního servomotoru s třiceti permanentními magnety nalepenými na rotoru v programu Ansoft Maxwell 14. Úkolem bylo zjistit reluktanční moment, který motor při ...