Now showing items 1-20 of 20

 • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

  Tkadleček, Petr
  Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...
 • Diagnostika a hodnocení prefabrikované železobetonové konstrukce 

  Kocuba, Robert
  Tato diplomová práce se zabývá prohlídkou a stavebně technickým průzkumem železobetonové prefabrikované konstrukce z druhé poloviny 20. století. V teoretické části je provedena rešerše literatury, podkladů a platných norem ...
 • Diagnostika železobetonového mostu 

  Rozbroj, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu v obci Újezd u Brna. Cílem je provedení prohlídky mostu, pořízení kvalitní fotodokumentace vad a poruch, navržení a provedení diagnostického průzkumu ...
 • Georadar – jeden z možných neinvazivních způsobů ohodnocování rostlin 

  Rychtář, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Cílem tohoto příspěvku je seznámit s možností využití georadaru „GPR“ v soudně znalecké praxi pro ohodnocování rostlin. Touto neinvazní metodou můžeme zkoumat a ohodnotit kořenový systém a kmeny stromových jedinců. Výsledky ...
 • Metody průzkumu železobetonových mostů 

  Ehrenberger, Ondřej
  Zásady a typy diagnostického průzkumu mostu. Teoretická část obsahuje přehled diagnostických metod pro železobetonové konstrukce. V praktické části je provedena prohlídka mostního objektu přes řeku Moravu a návrh průzkumu ...
 • Moderní metody používané při diagnostice mostů 

  Janků, Michal; Grošek, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Kvalitní dopravní infrastruktura je znakem dobře fungujícího národního hospodářství a potažmo vyspělosti celé společnosti. Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná ...
 • Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích 

  Filipu, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití radaru (GPR) pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích. V jednotlivých částech se práce věnuje metodám užívaným v diagnostice konstrukcí a dále rozeznatelnosti ocelové ...
 • Průzkum a hodnocení stavu stavební konstrukce 

  Balas, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení stavu stávajících železobetonových a prefabrikovaných převislých konstrukcí. V první části je popsáno řešení převislých konstrukcí, následuje popis vybraných diagnostických metod ...
 • Průzkumy stropních konstrukcí - možnosti využití radaru 

  Resl, Jaroslav
  Práce se zabývá v teoretické části přehledem diagnostických metod pro stavebně technické průzkumy. Poté popisuje rozdělení stropních konstrukcí dle jednotlivých parametrů a podrobněji se věnuje diagnostickým metodám pro ...
 • Stavebně technický průzkum objektu 

  Blaha, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku průmyslové prefabrikované haly. Teoretická část práce se zabývá možnostmi diagnostiky železobetonu. Navazující praktická část posuzuje materiálové vlastnosti průvlaků a vazníků ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Pernová, Jana
  Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování přehledu historického vývoje železobetonu a betonářských výztuží, včetně vypracování podrobné metodiky postupu posouzení stavu mostních konstrukci. Ta je aplikována v ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Slavětínský, Šimon
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum železobetonové prefabrikované haly v areálu Fatra Chropyně. Teoretická část práce obsahuje popis použitých diagnostických metod. Praktická část posuzuje materiálové ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Resl, Jaroslav
  Práce se zabývá v úvodu stručným přehledem diagnostických metod pro provádění průzkumů železobetonových konstrukcí. Praktická část obsahuje popis stavebně technického průzkumu výrobní haly, vyhodnocení pevnosti betonu na ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Bernard, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je diagnostický průzkum železobetonového skeletu. Teoretická část práce se zabývá vlastnostmi železobetonu a jejich zjišťováním pomocí vybraných nedestruktivních, semidestruktivních a destruktivních ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Řezáč, David
  Předmětem této bakalářské práce je stavební průzkum a diagnostika konstrukce se zaměřením na ověření polohy předpínací výztuže prefabrikovaného předpjatého mostu. Teoretická část práce se zaměřuje na železobeton, předpjatý ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Řezáč, David
  Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem železobetonové konstrukce. V teoretické části jsou popsány zkoušené vlastnosti betonu a metodika jejich zkoušek použitých v praktické části. Praktická část je věnována ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Bernard, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem železobetonové konstrukce. V teoretické části se práce věnuje zkoušeným vlastnostem betonu a metodikou průzkumů staveb, použitých v praktické části. Praktická část ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Blaha, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonové monolitické konstrukce průmyslové haly. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na možnosti diagnostiky ...
 • Využití metody georadaru pro zjišťování poruch konstrukcí 

  Křepelka, Jan
  Práce pojednává o nedestruktivních zkouškách, umožňujících zkoumání poruch betonu v jeho vnitřní struktuře. V teoretické části jsou popsány vybrané metody z hlediska jejich principu. Z něj vychází pro každou metodu její ...
 • Využití termografické metody pro diagnostiku betonových mostů 

  Janků, Michal
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na výzkum použitelnosti termografické metody při diagnostice betonových mostů v podmínkách České republiky. Teoretická část charakterizuje vybrané poruchy betonových konstrukcí a ...