Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza a predikce z GPS dat 

  Kováčik, Dušan
  Tato práce řeší analýzu sesbíraných GPS dat a na základě nich možnosti predikce nejvýhodnější trasy vypočítané za pomocí aplikace napsané ve skriptovacím jazyce PHP. Výhodnost trasy se posuzuje podle vzdálenosti, doby jízdy ...
 • Dopravní modely a jejich aplikace 

  Žlebek, Petr
  Práce se zabývá využitím optimalizace v oblasti dopravních modelů. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti teorie grafů, matematického programování, dopravních úloh a genetického algoritmu. Tyto ...
 • Fuzzy hodnocení investic - brownfield redevelopment 

  Brož, Zdeněk
  Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku investování a podporu rozhodování pomocí moderních metod. Zejména pokud jde o analýzu, hodnocení a výběr tzv. brownfieldů pro jejich redevelopment (revitalizaci). Cílem ...
 • Lehce rozšiřitelný grafový editor 

  Sysel, František
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací editoru grafů. Důraz je kladen na rozdělení celé aplikace do samostatných modulů, které je možno nahradit jinými moduly, či rozšířit aplikaci o nové moduly a tím doplnit ...
 • Lotkův-Volterrův model soutěže na grafech 

  Skácelová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou několika matematických modelů popisujících koexistenci dvou druhů, konkrétně klasickým Lotkovým-Volterrovým modelem a rozšířeními z něj vycházejících. Tyto modely jsou popsány ...
 • Matematické modely dopravních úloh 

  Votavová, Helena
  Práce se zabývá modelováním a řešením vybraných dopravních úloh. Nejprve jsou uvedeny historické postřehy, praktické poznatky a formulovány vybrané problémy. Potom se práce věnuje modelování vybraných dopravních úloh pomocí ...
 • Matematické modely v logistice 

  Nevrlý, Vlastimír
  Cílem práce je modelovat dopravní sítě s charakterem podobným reálným sítím a analyzovat závislost výpočtové náročnosti na velikosti sítě pomocí testovacích výpočtů na původním optimalizačním modelu pro podporu koncepčních ...
 • Metody pro práci s grafy v databázi 

  Hovad, Josef
  Práce seznamuje se základními pojmy teorie grafů a dále se způsoby reprezentace grafu jak v matematických úlohách, tak při programování. Dále představuje základní metody a problémy procházení grafů a teorie obecně. Jsou ...
 • Modely a metody pro svozové úlohy 

  Nevrlý, Vlastimír
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem matematických modelů pro svozové úlohy a způsoby jejich řešení. Jsou zde probrány a implementovány deterministické a heuristické přístupy, které se pro tyto úlohy využívají. Velký ...
 • Modely stochastického programování pro inženýrský návrh 

  Hrabec, Dušan
  Stochastické programování a optimalizace jsou velmi užitečné nástroje pro řešení široké škály inženýrských úloh zahrnujících neurčitost. Diplomová práce se zabývá stochastickým programováním a jeho aplikací při řešení ...
 • Navigace v městské hromadné dopravě 

  Turic, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou cestovania v mestskej hromadnej doprave. V prvej časti autor informuje hlavne o podobných aplikáciách a teórií potrebnej k pochopeniu problematiky. V druhej časti autor popisuje ...
 • Optimalizační modely v logistice 

  Huclová, Alena
  Práce je zaměřena na optimalizaci modelů dopravního a přepravního problému s náhodností poptávky, přidáním hran a dynamickým oceňováním. V teoretické části práce jsou uvedeny matematické modely dopravy a popsán software ...
 • Pokročilé metody globální optimalizace 

  Dudová, Aneta
  Tato bakalářská práce se věnuje pokročilým metodám globální optimalizace a hlavně problematice obchodního cestujícího. Zaměřuje se na popis tohoto problému a na jeho různé možnosti řešení, mezi které patří teorie grafů, ...
 • Přítomnost mrtvého uzlu v distribuovaném systému 

  Ecler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou distribuovaných systémů a algoritmů. Nejprve je popsána teorie souvisící se zkoumanou problematikou a následně matematické nástroje sloužící k modelovaní distribuovaného systému s ...
 • Signal-Flow Graph Network Analysis 

  Dostal, T.; Mikula, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1992-10)
  A novel type of signal-flow graph is presented creating minimum number of nodes for independent voltages only. The graph will be derived by inspection of the network using special transforming T-graphs. The method is useful ...
 • Simulační model svozu odpadu pro Network Simulator 3 

  Kolaja, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvořit aplikaci pro optimalizaci trasy inteligentního svozu odpadu, který spadá do technologií chytrých měst. Nejdříve byla popsána problematika chytrých měst s následným zaměřením na svoz ...
 • Síťová simplexová metoda 

  Khýr, Lukáš
  Práce je zaměřena na shrnutí poznatků týkajících se matematického modelování v oblasti optimalizace. Budeme se podrobněji zabývat simplexovou metodou a především její síťovou modifikací, která má využití v různých praktických ...
 • Software pro automatickou extrakci dat k analýze mozkové konektivity 

  Bujnošková, Eva
  Mozek; složitý systém, o kterém chce lidstvo hodně vědět, ale stále toho ví velmi málo. S rozvojem moderní techniky se veřejnosti dostává nových neurozobrazovacích metod, mezi nimiž má své místo i magnetická rezonance. ...
 • Srovnání metod pro řešení problému obchodního cestujícího 

  Šušová, Lucia
  Tato práce se zabývá srovnáním metod řešení problému obchodního cestujícího (traveling salesman problem). Pro řešení tohoto NP-úplného problému existuje celá řada algoritmů, kdy není jednoduché vybrat ten správný. Hlavní ...
 • Statistické zpracování rozsáhlých dat ve svozových úlohách 

  Šmídová, Zlata
  Bakalářská práce se zabývá statistickým zpracováním rozsáhlých dat v dopravních úlohách a vyhodnocením těchto dat pro účely následné optimalizace provozu. Statistické testy byly prováděny v programech Microsoft Excel a ...