Now showing items 1-8 of 8

 • Mapping of uplift hazard due to rising groundwater level during floods 

  Julínek, Tomáš; Duchan, David; Říha, Jaromír (Wiley, 2020-02-24)
  European Directive 2007/60/EC only briefly mentions the problem of hazard arising due to groundwater flooding, and techniques for the mapping of hazard occuring due to rising groundwater have not yet been scientifically ...
 • Microbial pesticide degradation in water works sand filters 

  Václavková, Šárka
  Práce bude zaměřena na studium bakteriální degradace MCPP a BAM a na hledání vhodných bakteriálních kmenů.
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Matušík, Petr
  Účelem diplomové práce je navržení monolitické nádrže čističky odpadních vod. Nádrž je kruhového průřezu bez stropní desky a bude celá obsypaná. Jedná se o jednoduchou konstrukci ve složitých základových poměrech. Z toho ...
 • Provozně technický stav objektů separace na úpravnách vody 

  Pešout, Jakub
  Úkolem této diplomové práce bylo stanovení provozně technických parametrů separačních objektů na úpravnách vody. V první části se nachází teoretická část poskytující základní informace k této problematice. V druhé části ...
 • Sanace podzemních vod kontaminovaných ropnými látkami 

  Kabelíková, Eva
  Tato bakalářská práce popisuje sanaci podzemních vod, která je kontaminovaná ropnými látkami. V první části jsou popsány způsoby jímání podzemních vod ze zdrojů, způsoby, možnosti a vlastnosti znečištění podzemních vod a ...
 • Zajištění náhradních zdrojů vody obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kukol, Jan
  Práce se v první části zaměřuje na studny a jejich členění. Velkou úvodní část práce zabírá pojednání o podzemní vodě. Dále práce rozebírá jednotlivé technické části studny vrtané a šachtové. Stručně se zmiňuje o návrhu ...
 • Zajištění náhradního způsobu odvodů odpadu obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kvapil, Radek
  V diplomové práci jsou řešeny možné způsoby odvádění a likvidace odpadních vod. Problematika odvádění odpadních vod vzhledem k životnímu prostředí je v posledních letech důkladně sledována a je zde patrná snaha o zlepšení ...
 • Závlaha vyčištěnými odpadními vodami 

  Kohut, Rafael
  Práce se zabývá problematikou modelování závlahy vyčištěnou odpadní vodou pomocí softwaru HYDRUS 2D. Úvodní část práce je teoretickou rešerší odborných informací a poznatků, které mají za cíl seznámit s problematikou využití ...