Now showing items 1-19 of 19

 • Analytický model dynamiky bicího mechanismu palné zbraně 

  Tkadlec, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením analytického modelu dynamiky bicího mechanismu palné zbraně sloužícího pro návrh jednotlivých členů mechanismu tak, aby došlo ke spolehlivé iniciaci zápalky. Tento analytický model ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu náhradní součásti airsoftové zbraně 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje konstrukci a výrobu náhradních součástí do airsoftové zbraně. Vybranými náhradními součástmi byly kohout a držák pružiny, které byly zkonstruovány ve 3D parametrickém programu Autodesk Inventor ...
 • Design rukojetí domácího nářadí 

  Loudová, Martina
  Tématem této bakalářské práce je design rukojetí domácího nářadí. Přesně šroubováku, kladívka a špachtle. Hlavní hledisko je kladeno na správné uchopení nářadí a estetičnost jednotlivých prvků.
 • Effect of Hammer Type on Generated Mechanical Signals in Impact-Echo Testing 

  Dvořák, Richard; Topolář, Libor (MDPI, 2021-01-28)
  The impact-echo diagnostic method is a well-known nondestructive pulse compression test method, which can be relatively easily used for the testing of concrete and reinforced concrete elements. The evaluation of the ...
 • Historie výroby slitin železa na Českomoravské vysočině 

  Kolníková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá historií výroby oceli se zaměřením na region Českomoravské vysočiny v období 14. – 19. století. V úvodu práce je uveden přehled chemických a fyzikálních reakcí probíhajících při výrobě oceli. ...
 • Kování podlouhlých výkovků 

  Chudý, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh technologického postupu výroby páky řízení předních kol zemědělského stroje. Materiálem součásti je nelegovaná ocel 12 060. Součástí práce je literární studie zaměřená na kování. ...
 • Kování závěsného šroubu 

  Puklický, Vladimír
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia řeší postup výroby závěsného šroubu kombinací dvou technologií objemového tváření za tepla. Volného kování pro vykování předkovku a zápustkového kování pro zhotovení ...
 • Návrh postupu kontroly vybraných součástí revolveru 

  Úlehlová, Eva
  Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout změny v kontrolních postupech kohoutu a spouště konkrétního modelu revolveru. Práce byla vypracována ve spolupráci s firmou vyrábějící revolvery. V teoretické části byly popsány ...
 • Návrh sady kladiv 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem produktové rodiny kladiv generativními metodami. Podstatou práce je vytvoření algoritmu, který bude pomocí vstupních parametrů generovat kladiva jednotného vizuálního stylu, avšak s ...
 • Návrh výroby pastorku 

  Matsiuk, Oleksandra
  Práce se zabývá návrhem výroby pastorku – menší rotační součásti s ozubením z oceli 14 220. Po provedení analýzy vhodných metod výroby, byla zvolena technologie zápustkového kování na bucharu v jedné dutině. Na základě ...
 • Problematika zápustkového kování na bucharech 

  Žižka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zápustkového kování na bucharech, což je technologie využívaná především pro výrobu tvarově a výskově různorodých a členitých součástí s žebry a výstupky. Výkovky se zhotovují na několik ...
 • Procesy volného a zápustkového kování 

  Tvrdoň, Radek
  Práce předkládá teoretický souhrn procesů kování. Pojednává o výběru polotovaru, stroje i tvářecího procesu pro oba druhy kování. Vysvětluje důvody použitelnosti volného kování pro výrobu jednoduchých součástí a zápustkového ...
 • Přesné kování 

  Berka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií přesného kování. V práci je uvedeno základní rozdělení kování podle charakteru toku materiálu a jeho postup. Po úvodní části se tato práce zabývá rozborem metod zápustkového ...
 • Stroje a nástroje používané ve tváření 

  Stránský, Luboš
  Bakalářská práce obsahuje stručný přehled jednotlivých typů strojů a nástrojů používaných ve tváření. V práci jsou rozebrány dnes i dříve používané typy strojů a nástrojů. Mezi základní typy strojů patří: mechanické lisy, ...
 • Technologie při výrobě ručních palných zbraní 

  Medůsek, Milan
  Diplomová práce pojednává o možnosti racionalizace výroby ručních palných zbraní v podmínkách firmy Česká zbrojovka, a.s. V úvodu teoretické části je seznámení s firmou CZUB, dceřinými společnostmi a výrobním portfoliem. ...
 • Technologie zápustkového kování hřídele 

  Vaško, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu technologie výroby rotační součásti hřídele pomocí zápustkového kování. Jedná se o technologii objemového tváření na svislých kovacích lisech. V práci jsou podrobně rozpracovány ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Špaček, Antonín
  Diplomová práce řeší návrh technologie výroby držáku z nízkolegované oceli 14 220.0, zhotoveného objemovým tvářením. Návrh vychází z velikosti série, která obsahuje 100 000 kusů za rok. V literární studii jsou shrnuty ...
 • Výroba kola 

  Havlíček, Roman
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby řetězového kola hřeblového dopravníku z legované konstrukční oceli 14 220. Po zvážení všech možností výroby bylo zvoleno zápustkové kování. Na základě zhodnocení technologičnosti ...
 • Výroba výkovku "Montážní klíč" 

  Vávra, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství, předkládá návrh technologie výroby výkovku montážního klíče - ze zatepla válcované ocelové tyče 11 523.0. Práce dále porovnává dřívější s dosavadními ...