Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza porušování hliníkových vodičů při ohýbání 

  Kalivoda, Ondřej
  Předkládaná práce vznikla ve spolupráci se společností Siemens, s.r.o. a zabývá se analýzou ohýbání hliníkových plechů. Tyto výrobky pak slouží jako vodiče elektrické energie. Problém nastal při ohybu do 90°, kdy na vnější ...
 • Analýza procesu stříhání kruhových tyčí 

  Dohnalová, Eva
  V současné době jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu a přesnost výrobků, ale zároveň je ze strany zákazníky požadována i co nejnižší cena. Cenová dostupnost výrobků může být zajištěna sériovou výrobou. V takovém případě ...
 • Metody sekundárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů 

  Šprta, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelném zpracování ocelí. V úvodu literární rešerše jsou vysvětleny základy tepelného zpracování a je popsán diagram železo-uhlík. Dále se práce zabývá austenitizací a přeměnami, které ...
 • Modifikace povrchu kovových materiálů s využitím elektronového svazku 

  Matlák, Jiří
  Rychlé vychylování představuje jednu z velkých předností elektronového svazku, díky které je možné zpracovat naráz poměrně velikou oblast a zároveň modifikovat distribuci dodávané energie. Dizertační práce je zaměřena na ...
 • Nízkoteplotní a kryogenní zpracování cementačních součástí 

  Bílková, Lenka
  Tato práce se zabývá posouzení vlivu nízkoteplotního zpracování na strukturu a vlastnosti cementované povrchové vrstvy součástí. Jedná se o posouzení zda je nízkoteplotní zpracování pro daný účel postačující, nedostačující ...
 • Optimalizace tepelného zpracování cementační oceli 

  Roubalová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti středně legované cementační oceli 18CrNiMo7-6. Jedná se o posouzení a navrhnutí vhodné austenitizační teploty. Pro ...
 • Optimalizace tepelného zpracování oceli - 27MnCrB5-2 

  Černín, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným zpracováním borové oceli, konkrétně 27MnCrB5-2. Jedná se o posouzení stávajícího stavu a navrhnutí nového vhodného postupu tepelného zpracován s důrazem kladeným na dodržení požadavku ...
 • Rozšiřování konce trubky za dynamických podmínek 

  Macháček, David
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je rozepsána blíže metoda rozšiřování konce trubek. Tato metoda byla zvolena pro zkoumání biaxiálního stavu napjatosti, zde zejména při zvýšených ...
 • Studie operativního řízení zakázkové výroby 

  Petřek, Martin
  Práce se zabývá metodikou průběhu zakázky při respektování požadavků na technologické procesy tepelného a chemicko-tepelného zpracování- žíhání, kalení, cementování. Na základě analýzy a dokumen-tovaných postupů je řešen ...
 • Technologie válečkování jako dokončovací operace. 

  Sekerka, Vít
  Tato bakalářská práce pojednává o beztřískové dokončovací metodě válečkováním. Jsou zde vysvětleny a popsány základní pojmy týkající se dokončování a zpevňování strojních součástí válečkováním, rozdělení nástrojů, použitelnost ...
 • Technologie výroby dveří kolejových vozidel pomocí nových lepících systémů. 

  Tesař, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh výroby pomocí lepících systémů. Na základě literární studie problematiky lepení je navržen vhodný lepící systém pro spojení rámů hliníkových dveří ...
 • Tepelné zpracování ocelí pro ozubená kola 

  Šnevajs, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá vhodnými druhy tepelného a tepelně-chemického zpracování cementačních ocelí pro výrobu ozubených kol. Experimentální část je zaměřena na zkoumání dvou konkrétních ozubených kol, vyrobených z ocelí ...
 • Tepelné zpracování principem odporového žíhání. 

  Špičková, Petra
  Projekt vypracovaný v bakalářském studiu B 2307 rozebírá teorii tepelné-ho zpracování jako takového a odporové žíhání, především dle technologie fir-my Heatmasters. Jsou uvedeny i příklady z jiných firem včetně předložené ...
 • Vliv homogenizace na mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 

  Provazníková, Andrea
  Tato bakalářská práce obsahuje fotografie i grafické znázornění vlivu tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91. Na snímcích ze světelné mikroskopie jsou zaznamenány struktury slitiny, ...
 • Vliv klimatických podmínek na vlastnosti elektroizolačních laků 

  Mikoláš, Jiří
  Práce se zabývá sledováním vlivu navlhání na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu. Tento kompozitní materiál je tvořen epoxidovým lakem TSA 220S společnosti Epoxylite Ltd. a mikromletou slídou v různých hmotnostních ...
 • Vliv modelu zpevnění na výsledky simulace kosoúhlého rovnání 

  Meňhert, Samuel
  Táto diplomoví práca sa zaoberá simuláciou procesu kosouhlého rovnania pomocou výpočtového modelovania metódou konečných prvkov v programe ANSYS. Cieľom tejto práce je kvantifikovať vplyv nepresných znalostí mechanických ...
 • Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná teplem 

  Dratnal, Lukáš
  Se stoupajícími požadavky na slévárenství jsme nuceni vyvíjet nové druhy slévárenských pojiv ať už organických či anorganických. Existuje celá řada požadavků na formovací směsi, pro správnou funkci. Formovací směsi musí ...
 • Vyhodnocení pěchovací zkoušky 

  Vávra, Roman
  Tato práce se zabývá teoretickým i praktickým zpracováním pěchovacích zkoušek. Je vysvětlen jejich významem ve strojírenství. Zároveň jsou zde popsány různé druhy prováděných zkoušek a způsob jejich vyhodnocování. Dále se ...