Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza dynamického chování štíhlé mostní konstrukce a návrh zařízení na omezení vibrací 

  Řehová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší. Výpočtový model lávky byl vytvořen v programu ANSYS. Model byl zatížen působením větru v příčném a podélném směru. Dále byl buzen pohybem chodců ve svislém ...
 • Analýza působení větru na stavební konstrukci 

  Tačner, Jan
  Diplomová práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou chování štíhlé mostní konstrukce. V programovém systému ANSYS 14.5 byl vytvořen výpočtový model konstrukce lávky. Byla provedena statická a modální analýza, na ...
 • Analýza šíření vibrací spojeným strukturálně akustickým prostorem 

  Kostelník, Jan
  Cílem diplomové práce je analyzovat průběh vibrací u spalovacího motoru, od spalovacího prostoru přes pevné strukturální prostředí, až po okraj bloku motoru. Poté analyzovat vznik hluku jakožto změny akustického tlaku v ...
 • Analýza vlivu tlumení na velikost odezvy při dynamickém buzení světlometu 

  Lukáš, Jan
  Cílem předkládané diplomové práce je stanovení velikosti tlumení odezvy světlometu na dynamické buzení. V současné době je nezbytné tuto odezvu měřit, protože je jedním z posuzovaných kritérií kvality světlometu. Při ...
 • Kompenzace nelinearit při řízení střídavých pohonů 

  Buchta, Luděk
  V úvodu dizertační práce je provedena analýza vlivu mrtvého času a dalších nelinearit napěťového měniče. Na základě provedené analýzy byly navrženy tři kompenzační strategie pro vektorově řízený PMSM (Permanent Magnet ...
 • Konstrukční návrh moderního těla reproduktoru s využitím nových technologií 

  Kůst, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukční optimalizací skříně reproduktoru (ozvučnicí), vyráběnou aditivní technologií 3D tisku pískem (3D Sand Printing). Úvodní část je věnovaná teorii, jak v oblasti hluku, ...
 • Konstrukční návrh uložení měřící aparatury IMC ve vozidle 

  Černý, Martin
  Pří měření dynamického zatížení a vibrací určitých částí karosérie nebo dílů ostatního příslušenství automobilů je prováděno za pomocí akcelerometrů a měřících aparatur IMC. Ty je potřeba upnout do přípravku, který musí ...
 • Lávka pro pěší přes rychlostní komunikaci 

  Páleník, Petr
  Cílem práce je návrh lávky pro pěší přes rychlostní komunikaci. Lávku tvoří zavěšená konstrukce o šesti polích s rozpětími 9 až 51 m. Hlavní pole jsou zavěšena na pylonu tvaru písmene V. Mostovka je v poli nad komunikací ...
 • Modelování tenkostěnných rámů mechatronických soustav s koutovými svary a jejich vliv na vlastní frekvence 

  Appel, Martin
  Práce popisuje metody redukce počtu stupňů volnosti a její aplikace na mechatronický systém. Další část se zabývá problematikou koutových svarů a jejich modelování v programu Ansys Workbench. Jednotlivé možnosti geometrie ...
 • NVH převodového ústrojí pro elektromobily 

  David, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením NVH parametrů převodového ústrojí pro elektromobily. Úvod je věnován teoretickým poznatkům z této problematiky. Následně byly změřeny odchylky geometrie převodové skříně pomocí ...
 • Optimalizace modálních vlastností tělesa obtékaného vzduchem 

  Matějka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou dynamické odezvy obtékaného prutového tělesa, které je buzeno silovým působením vznikajícím při odtrhávání Karmánových vírů. V práci je navržen způsob realizace prutového tělesa, který ...
 • Pevnostní analýza skříně alternátoru 

  Kratochvíl, Petr
  V této diplomové práci je teoreticky popsán a následně prakticky proveden pevnostní výpočet skříně alternátoru, která v podmínkách provozu soutěžního vozu přechází často do havarijního stavu. Je zde využito tzv. reverzního ...
 • Posouzení dřevěné mostní konstrukce na účinky dynamického zatížení 

  Skorunka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou dřevěné obloukové lávky pro pěší. Výpočtový model konstrukce byl vytvořen v programovém systému ANSYS 15. Dynamické síly od větru a koní byly aplikovány na model ...
 • Posouzení mostní konstrukce na účinky dynamického zatížení 

  Součková, Markéta
  Diplomová práce se věnuje statické a dynamické analýze ocelové obloukové lávky pro pěší. V programu ANSYS 12.1 byl vytvořen výpočtový model konstrukce a následně na něj byla provedena statická a modální analýza. Na základě ...
 • Posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů a kvality vyvážení na vibrace synchronního generátoru 

  Čepica, Vojtěch
  Hlavním cílem této diplomové práce je posouzení vlivu tuhosti ložiskových štítů synchronního generátoru na vibrace stroje. Motivací pro vypracování této práce je problémová situace, která je charakterizována velkými vibracemi ...
 • Předpjatý pás přes hluboké údolí 

  Tomisová, Gabriela
  Cílem diplomové práce je návrh lávky přes hluboké údolí. Konstrukce lávky je tvořena předpjatým pásem s externími kabely a je dopnuta finálními kabely. Mostovka je vedena v parabolickém oblouku, visuté kabely jsou vedeny ...
 • Rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži 

  Liška, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži. Lávka slouží k bezpečnému převedení pěší dopravy přes řeku Moravu. Cílem diplomové práce je návrh dvou až tří variant rekonstrukce, z nichž nejvhodnější ...
 • Simulace hluku vyzařovaného jednostupňovou převodovkou 

  Motl, Daniel
  Úroveň hluku a vibrací převodovek je dnes jedním z důležitých parametrů pro zákazníky. Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním akustického chování a přínosem modelování na návrh zařízení pomocí metody konečných prvků. ...
 • Simulační analýza vibrací turbodmychadla 

  Valo, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá výpočtovým modelovaním vibrácií turbodúchadla a posúdením vplyvu pasívneho dynamického hltiča vibrácií na vibrácie konzoly pre aktuátor. V rešeršnej štúdii bolo opísané použitie dynamického hltiča ...
 • Stanovení dynamických vlastnosti rotoru turbodmychadla 

  Blaha, Adam
  Tato diplomová práce je zaměřena na dynamické chování rotoru turbodmychadla. Jedná se o sériové turbodmychadlo montované do nákladních vozidel. V první polovině práce je zpracována rešerše této problematiky a možnosti ...