Now showing items 1-20 of 20

 • Autentizační protokoly na omezených zařízení 

  Šebesta, David
  Tato práce se zabývá obecně autentizačními metodami, speciálně autentizací pomocí znalosti. Následně jsou stručně popsány MD hash funkce, SHA hash funkce, Keccak, Blake, Grostl, JH, Skein a uvedeno jejich srovnání na ...
 • Bezpečné kryptografické algoritmy 

  Zbránek, Lukáš
  V této práci jsou popsány současné kryptografické algoritmy, porovnání jejich vlastností, silné a slabé stránky a vhodné případy použití jednotlivých algoritmů. Hlavními tématy jsou bezpečnost algoritmů, jejich chyby, ...
 • Bezpečný transport dat Netflow 

  Ručka, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je zabezpečení komunikace v nástroji NetFlow. Komunikace v NetFlow není nijak chráněná proti neoprávněnému vniknutí, navíc pracuje nad transportním protokolem UDP, což je protokol, který ...
 • Demonstrační aplikace hashovacích algoritmů SHA-1 a SHA-2 

  Siska, Josef
  V této práci je uvedena teorie související s hashovacími algoritmy SHA-1 a SHA-2 spolu s popisem možné implementace aplikace, která demonstruje činnost těchto algoritmů. V obecné části práce jsou popsány principy vytváření ...
 • Elektronický podpis v praxi 

  Miška, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou systému pro správu a zabezpečení elektronických certifikátů určených k podpisu dokumentů. Aplikace vytvořená v této práci je koncipována jako konzolová aplikace volána z příkazové řádky ...
 • Hashovací funkce - charakteristika, implementace a kolize 

  Karásek, Jan
  Hašovací funkce patří mezi prvky moderní kryptografie. Jejich úkolem je na vstupu očekávaná data převést do unikátní bitové posloupnosti. Hašovací funkce jsou používány v mnoha aplikačních oblastech, jako je ověřování ...
 • Hashovací funkce a jejich využití při autentizaci 

  Piller, Igor
  Práce se zabývá hashovacími funkcemi a jejich využitím při autentizaci. Obsahuje základní teorii o hashovacích funkcích a popis jejich základních konstrukčních prvků. Konkrétně se práce zaměřuje na hashovací funkce LMHash, ...
 • Kryptografie na výpočetně omezených zařízeních 

  Hampl, Dalibor
  Diplomová práce se zaměřuje na kryptografické prostředky zařízení s nižším výpočetním výkonem a na vzájemnou autentizaci uživatele a serveru pomocí smart karty. V první části této diplomové práce je vysvětlena obecná ...
 • Kryptoměny 

  Šelinga, Martin
  V tejto bakalárskej práci sú rozobraté základné kryptografické prostriedky ktoré okrem iného využívajú aj kryptomeny. V druhej časti je rozbor a detailný popis najrozšírenejších kryptomien. V poslednej časti je popis ...
 • Metody ukládání uživatelských hesel v operačních systémech 

  Pavlík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby ukládání hesel v současných operačních systémech. Konkrétně se práce zaměřuje na operační systémy Windows, Linux, BSD a OS X. U těchto systémů jsou zkoumány způsoby hašování hesel a ...
 • Moderní přístupový systém 

  Vomáčka, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh schématu přístupového systému s autentizací uživatelů pomocí smart karet. V první části práce jsou popsány dostupné druhy identifikačních předmětů pro autentizaci uživatelů a také druhy ...
 • Návrh řešení autentizace uživatelů pro malé a střední počítačové sítě 

  Hajný, Jan
  Práce se zabývá problematikou autentizace uživatelů v počítačové síti a souvisejícím řízením přístupu k prostředkům. Je v ní provedena stručná analýza modelu TCP/IP v souvislosti s bezpečností, dále jsou popsány základní ...
 • Odhalování plagiátů 

  Menšík, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro odhalování plagiátů na základě rozsáhlé množiny textových dat.
 • Odposlech moderních šifrovaných protokolů 

  Marček, Ján
  V práci je rozebírán úvod do zabezpečovacích mechanismu. Postup vysvětluje základní pojmy, principy šifrování, bezpečnosti moderních protokolu a základní principy, které se používají při přenosu informací v síti. Práce ...
 • Ověření uživatelů pomocí chytrých telefonů 

  Bělík, David
  Cílem diplomové práce je seznámit se s oblastí bezpečné autentizace a autorizace uživatelů v chytrých telefonech na platformě Android. V kapitolách jsou popsány jednotlivé typy šifrování, autentizací, autentizačních ...
 • Portál pro podporu výuky kryptografie 

  Forman, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vybudování webového portálu pro prezentaci základních kryptografických algoritmů. Ty budou nejprve vysvětleny po teoretické stránce a následně demonstrovány pomocí skriptů. Součástí projektu je ...
 • Skupinové digitální podpisy 

  Smrž, Jan
  Digitální podpisy jsou v dnešní době velice rozšířené v informačním světě. V některých případech je při podpisu elektronické zprávy kladen důraz na skrytí identity podepisovatele. Pro tento typ podpisu jsou vhodné skupinové ...
 • Softwarová podpora výuky kryptosystémů založených na problému diskrétního logaritmu 

  Kříž, Jiří
  Potřeby mezilidské komunikace v současné době dospěly do stavu, kdy většina přenášených zpráv je důvěrné povahy a jejich přenos po sdílených nezabezpečených linkách v otevřené podobě není možný. Z toho důvodu vzniklo velké ...
 • Vyhledávání duplicitních textů 

  Pekař, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro vyhledávání duplicitních textů. Výsledná aplikace by měla umět dokumenty indexovat a také je v indexu vyhledávat. V naší práci se zabýváme předzpracováním dokumentů, ...
 • Využití útoku "Pass the hash attack" na kompromitaci vysoce privilegovaných účtů 

  Jakab, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou útoku "‘pass the hash"’ na vysoce privilegi- zované účty. V teoretické části jsou rozebrány možnosti a tvorby hashe. Následuje popis principu autentizace v operačním systému Windows. ...