Now showing items 1-9 of 9

 • Bezpečnost systému přepravy materiálů a nebezpečných látek 

  Pirner, Adam
  Tématem mé bakalářské práce je bezpečnost systému přepravy nebezpečných látek. Vycházel jsem z domácích a zahraničních zdrojů za posledních patnáct let. Část zdrojů pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci Studijní ...
 • Havárie mostu Silver Bridge v Point Pleasant - rozbor příčin havárie 

  Jagoš, Jiří
  Bakalářská práce se soustředí na rozbor příčin havárie mostu Silver Bridge, ke které došlo v roce 1967, čtyřicet let od uvedení mostu do provozu. Jsou podrobně rozebrány možné příčiny pádu mostu, a to na základě informací ...
 • Návrh speciální databáze nebezpečných chemických látek pro potřeby IZS 

  Vostrý, Jaroslav
  Vytvoření návrhu speciální databáze nebezpečných chemických látek pro potřeby integrovaného záchranného systému České republiky. Základní vlastnosti nebezpečných chemických látek. Integrovaný záchranný systém a jeho složky, ...
 • Nehody a havárie v průmyslu 

  Procházka, Jan; Procházková, Dana (Akademické nakladatelství CERM, 2018-10)
  Článek pojednává o nebezpečných látkách, skoro-nehodách, nehodách a haváriích v průmyslu. Shrnuje příčiny nehod a havárií a na základě analýzy konkrétních velkých závažných havárií ukazuje provázanost příčin. Shrnuje též ...
 • Odhad možných následků při úniku toxické látky 

  Hajný, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá odhadem možných následků při úniku toxické látky a je rozdělena do tří celků. První z nich obsahuje rešeršní popis významných havárií spojených s tímto únikem v České republice i ve světě. ...
 • Role materiálových věd při řešení problematiky technických havárií 

  Tonkovič, Miroslav
  Materiálové vědy hrají při objasňování nejrůznějších technických havárií nezastupitelnou úlohu. Práce je zaměřena na několik konkrétních vybraných technických havárií, při jejichž řešení bylo nutné využít znalosti z oblasti ...
 • Systém integrovaného managementu 

  Slavíček, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zaváděním integrovaného systému managementu. Konkrétně zaváděním systému managementu kvality a systémem environmentálního managementu. Praktická část obsahuje přezkoumání současného stavu plnění ...
 • Systémový přístup ke stanovení výše škody na životním prostředí při transportu nebezpečných chemických látek 

  Schüllerová, Barbora
  Současný stav stanovení výše škod na životním prostředí je zaměřen především na důsledky dlouhodobého působení negativních faktorů, jako jsou například emise z dopravy a průmyslu. Významná poškození mohou být způsobena i ...
 • Výběr zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin 

  Hajný, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem zdrojů rizik a jejich hodnocení při skladování výbušnin. Je rozdělena do čtyř částí, přičemž první dvě jsou rešeršní a zabývají se přístupy k výběru zdrojů rizik při skladování výbušnin ...