Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a hodnocení rizik při výstavbě stínících konstrukcí lékařských ozařovačů. 

  Henzelová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením možných rizik při návrhu a realizaci stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Postupem výpočtu a návrh optimalizace dle platného znění atomového zákona a ...
 • Analýza a hodnocení rizik stavebního díla potravinářského provozu od projektu po realizaci 

  Labounek, Martin
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením kvalitativních, environmentálních, bezpečnostních rizik a nebezpečí, aplikací vhodné metodiky na konkrétní stavební dílo, na konkrétní podmínky projektu, prostředí stavby, ...
 • Analýza a hodnocení rizik veřejného vodovodu 

  Novotná, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizik při dodávce pitné vody, aplikací vhodných metod na konkrétním veřejném vodovodu, jeho prostředí a provozování. Je vybrána metoda WaterRisk a z ČSN ...
 • Analýza dopravních nehod a hodnocení kritických míst na území města Brna 

  Holoubek, Vladimír
  Práce se nejdříve zaměřuje na statický popis stavu silniční a železniční sítě v Brně a Jihomoravském kraji. Dále se soustřeďuje především na statistiku nehodovosti, intenzity dopravy a přepravních proudů. V analytické části ...
 • Analýza loterií a her v českém právním a daňovém kontextu 

  Hladík, Milan
  Bakalářská práce obsahuje teoretickou a analytickou část a je završena návrhy na zlepšení současné úpravy. V teoretické části se bakalářská práce zabývá především českou soukromoprávní a veřejnoprávní úpravou hazardních ...
 • Analýza rizik násoskových řadů 

  Outratová, Markéta
  Diplomová práce pojednává o násoskových vodárenských řadech, které jsou využívány při jímaní podzemní vody. Cílem práce je definování nejfrekventovanějších nežádoucích stavů, které se mohou vyskytnout na násoskových řadech, ...
 • Analýza rizik nástrojářské dílny 

  Dubovský, Dávid
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík vybraných strojových zariadení podľa platných legislatívnych dokumentov na Slovensku, prevzatých zo smerníc Európskej únie. Práca je zameraná aj na skúmanie legislatívy vzťahujúcej ...
 • Analýza rizik provozovaného vyvrtávacího stroje 

  Konečný, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik u horizontálního vyvrtávacího stroje WH 80. Mezi další části práce patří rešerše právních předpisů Evropské unie a České republiky, vztahujících se ke zmiňovanému strojnímu ...
 • Bezpečnost modelu manipulátoru 

  Peňáz, Ondřej
  Práce se zabývá funkční bezpečnostní strojního zařízení, v našem případě modelem tří osého manipulátoru. Hlavním přínosem této práce je detailní provedení posouzení rizika dle platné legislativy a podrobný návrh bezpečnostních ...
 • Databázová podpora hodnocení rizik strojů 

  Neubauer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti strojního zařízení. Jejím cílem bylo zpracování analýzy a vybrání klíčových prvků pro třídění dat v databázi pro oblast analýzy rizik. Dále pak zpracování struktury ...
 • Hodnocení spolehlivosti lidského činitele 

  Kučera, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu možností selhání lidského činitele na příkladu indukčního ohřívače, který se nachází ve společnosti Roboterm spol. s.r.o. v Chotěboři. Cílem práce je provést rešerši literatury ...
 • Komplexní pojištění podnikatelského subjektu 

  Moltaš, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje návrh komplexního pojištění pro vybraný podnikatelský subjekt. Práce obsahuje charakteristiku vybrané společnosti, analýzu rizik, které společnost ohrožují, výběr nejvhodnější pojišťovny a ...
 • Návrh pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu 

  Sychrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik a návrh pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika společnosti prostřednictvím komerčních ...
 • Posouzení bezpečnosti soustruhu S-28/750 

  Hrozek, Petr
  Tato práce řeší bezpečnost strojního zařízení. Jsou zde uvedeny a vysvětleny nejdůležitější pojmy z oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení definované normou ČSN EN 61508 a ČSN EN ISO 12100 a dále pak metody posouzení ...
 • Posouzení rizik veřejného vodovodu jako součást provozního řádu 

  Hájek, Břetislav
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení rizik veřejného vodovodu s využitím aplikace WaterRisk vytvořenou na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně. V práci se zabývám základními principy a metodami ...
 • Řízení rizik stavební zakázky 

  Saňáková, Miroslava
  Předmětem bakalářské práce je problematika řízení rizik ve stavebním podniku. První část práce je obsahově založena na používané terminologii a výkladu příslušných pojmů. Najdeme zde klasifikaci rizik z různých úhlů pohledů, ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Svobodová, Lenka
  Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. V teoretické části uvádím základní typy rizik a jejich řízení, včetně identifikace, analýzy a plánování. Praktická část se zabývá rizikovými situacemi v konkrétním ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Resl, Jan
  Předmětem diplomové práce je rozbor problematiky řízení rizik ve stavebním podniku, především pak v kontextu realizace stavebních zakázek. První část je věnována používané terminologii a obsahovému výkladu příslušných ...
 • Vytvoření modelu procesoru 8051 

  Krůpa, Tomáš
  Počítačové modelování je dnes velmi důležitou součástí vývojového cyklu téměř každého nového produktu. Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu mikrokontroléru 8051, který by měl rozšířit portfolio upravitelných ...
 • Zdanění hazardu z pohledu konkrétní obce 

  Vašinová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o právní úpravě loterií a podobných her zejména z daňového pohledu podle stavu před a po 1. 1. 2012, kdy došlo k významné novele loterijního zákona a souvisejících předpisů. Přibližuje vývoj příjmů ...