Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza surogát pro určení významnosti interakce mezi kardiovaskulárními signály 

  Javorčeková, Lenka
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo zoznámiť sa s metódami generovania surogát a ich aplikáciou na kardiovaskulárne signály. Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá základnou teóriou funkcie baroreflexu a metódami na generovanie ...
 • Analýza variability srdečního rytmu ve frekvenční oblasti 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá variabilitou srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další části jsou zpracována získaná data ...
 • Aplikace pro stanovení tepové frekvence pomocí chytrého telefonu 

  Šara, Kryštof
  Tato studentská práce se zabývá problematikou biosignálů srdce, jejich zpracováním, možnostmi jejich snímání pomocí konvenčních a chytrých zařízení a regulacemi mobilních zařízení ve zdravotnictví. Dílem práce je rovněž ...
 • Bezkontaktní měření tepové frekvence z obličeje 

  Chmelíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studií bezkontaktní a neinvazivní metody pro odhad tepové frekvence z barevných změn obličeje. Bezkontaktní měření je založeno na snímání osob videokamerou a ze získaných obrazových sekvencí jsou ...
 • Detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech 

  Imramovská, Klára
  Práce se zabývá problematikou automatické detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech. V úvodu teoretické části je popsána elektrofyziologie srdce a podstata síňové fibrilace. Dále jsou představeny metody ...
 • Digitální záznamník pro sportovní aktivity 

  Raninec, Michal
  Predložená práca sa zaoberá návrhom multifunkčného zariadenia slúžiaceho ako digitálny záznamník pre športové aktivity. Základným zameraním práce je preskúmanie problematiky v teoretickej rovine, skonštruovanie zariadenia ...
 • EKG biofeedback 

  Macková, Pavlína
  Diplomová práce se věnuje možnostem měření tepové frekvence ze signálu EKG a jejímu využití v terapeutické hře EKG biofeedbacku. V práci je uveden způsob měření EKG pomocí akviziční jednotky Biopac a je diskutováno zpracování ...
 • Hledání korelátů změn tepové frekvence v fMRI datech 

  Jurečková, Kateřina
  Tato diplomová práce pojednává o problematice hledání korelátů změn tepové frekvence v datech funkční magnetické rezonance. Nejprve je popsán princip funkční magnetické rezonance, vznik BOLD signálu, akvizice dat, jejich ...
 • Indoor Detection of People Based on Vital Sign Sensing 

  Plaček, Dan
  V dnešní době chytrých domácností a velkého důrazu kladeného na ochranu dat, je žádoucí provádět detekci přítomnosti člověka a také jeho zdravotního stavu anonymně, a to za pomoci jeho vitálních funkcí. Cílem této práce ...
 • Kardiotachometr 

  Máca, Kamil
  Diplomová práce se zabývá možnostmi měření tepové frekvence. V práci je popsáno několik metod měření tepové frekvence. Cílem práce je navrhnout bateriově napájený kardiotachometr s rozsahem 30-240 tepů/min a signalizací ...
 • Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku 

  Sedláčková, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá metodami popisujícími variabilitu tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku. Důležitým mechanismem organismu pro udržení homeostázy v těle je tzv. zpětnovazební baroreflexní smyčka, která ...
 • Měření HRV a posouzení vlivu zátěže 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá vlivem zátěže na variabilitu srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu, reakcí na zátěž. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další ...
 • Multifunční monitorovací pás 

  Dítě, Martin
  Cílem této práce je na základě literární rešerše zhotovit multifunkční bezdrátový monitorovací pás, který bude schopný snímat tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu, pohyb, polohu a pád. Dále navrhnout ...
 • Polygrafické měření stresu 

  Faltýnková, Květoslava
  Tato práce se zabývá polygrafickým měřením stresu. V práci jsou popsány fyziologické projevy vyvolané stresem jako následek lživé odpovědi na položenou otázku a způsoby měření těchto projevů. Je zaměřena hlavně na změnu ...
 • Stanovení kvality a analýza pletysmografického signálu 

  Trnková, Simona
  Tato práce se zabývá pletysmografickými signály, jejich snímáním chytrými telefony, charakteristikou, typy šumu, kvalitou a analýzou. Cílem je návrh algoritmu pro stanovení kvality pletysmografických signálů a jeho otestování ...
 • Ultrazvukový fetální detektor 

  Mackových, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom jednoduchého fetálneho detektoru, ktorým sa dá získať informácia o tepovej frekvencii plodu v období gravidity. Práca obsahuje teoreticky popis dopplerovských systémov a vlastný návrh obvodového ...
 • Vliv stresu na výkonnost pilota 

  Dedinský, Miroslav
  Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je zistiť, či je možné počas pilotáže merať stres. V prípade ak áno, bolo by možné vyvíjať systémy, ktoré by mohli v stresových situáciách pilotom pomáhať a tým daný stres zmierňovať, ...
 • Vyhodnocení variability rychlosti pulzové vlny 

  Benešová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá variabilitou rychlosti pulzní vlny. Zabývá se studiem vyhodnocení variability kardiovaskulárních signálů. Zpracovává rešerši metod měření rychlosti pulzní vlny a využití její analýzy ve ...