Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

  Vojtíšek, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobého záznamu EKG pomocí zobrazení variability srdečního rytmu. Práce také popisuje anatomii a elektrofyziologii srdce a vzniku průběh EKG křivky. K získání výkonového spektra, kterým ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Peterek, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je popsat a realizovat vybrané metody pro odhad výkonového spektra z variability srdečního rytmu. Byly vypracovány dvě metody, které jsou v závěru práce navzájem srovnány. Práce se skládá z ...
 • Analýza variability srdečního rytmu pomocí entropie 

  Zemánek, Ladislav
  Analýza HRV je moderní dostupnou neinvazivní metodou, která se používá k vyšetření autonomního nervového systému. Zároveň je také jedním z důležitých parametrů jeho správné funkce. Variabilitu srdečního rytmu lze analyzovat ...
 • Analýza variability srdečního rytmu ve frekvenční oblasti 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá variabilitou srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další části jsou zpracována získaná data ...
 • Analýza variability srdečního rytmu ze spánkového EKG 

  Lepková, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou variability srdečního rytmu ze spánkového EKG. Práce je rozdělena na dvě části. První je pojatá jako literární rešerše. Věnuje se fyziologii srdce a dýchací soustavy, EKG křivce, ...
 • Automatická analýza signálů variability srdečního rytmu 

  Kubičková, Alena
  Táto dizertačná práca sa venuje variabilite srdcového rytmu a metódam jej stanovenia. Predovšetkým sa zameriava na nelineárne metódy a obzvlášť na Poincarého graf. Najprv sa venuje princípu a podstate vzniku variability ...
 • Influence of autonomic nervous system in the inducibility of atrial fibrillation. 

  Šrutová, Martina
  Cílem této práce je zjištění změn předcházejícím fibrilaci síní. Pozorována je rovnováha mezi sympatikem a parasympatikem. Do experimentu výzkumného ústavu Cleavlendské kliniky bylo zapojeno šest psů různých ras. Signály ...
 • Klasifikace EKG na základě metod HRV analýzy 

  Caha, Martin
  Tato práce se zabývá klasifikací EKG naměřeného z izolovaných králičích srdcí v průběhu experimentu s opakovanou ischemií. Klasifikační příznaky byly tvořeny za použitím metod analýzy variability srdečního rytmu. Výsledky ...
 • Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku 

  Sedláčková, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá metodami popisujícími variabilitu tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku. Důležitým mechanismem organismu pro udržení homeostázy v těle je tzv. zpětnovazební baroreflexní smyčka, která ...
 • Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému 

  Filipová, Petra
  Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z ...
 • Měření HRV a posouzení vlivu zátěže 

  Vyskočilová, Martina
  Práce se zabývá vlivem zátěže na variabilitu srdeční frekvence, popisem mechanismů, ovlivnění změn tepu, reakcí na zátěž. Je zde zpracován přehled metod, používaných pro hodnocení variability srdeční frekvence. V další ...
 • Modelování RR intervalů 

  Jach, Daniel
  Tato práce je zaměřená na modelování RR intervalů. Jsou vytvářeny modely, které ilustrují funkci kardiovaskulárního systému, především za účelem testování různých metod vyjádření, odstranění trendu a analýzy signálů ...
 • Nové metody pro analýzu spánku a klasifikaci 

  Navrátilová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá metodami pro analýzu a klasifikaci spánku. Popisuje jakjednotlivé spánkové fáze a vzorce biosignálů v průběhu spánku, tak metody pro klasifi-kaci. Příznaky jsou extrahovány na dodaných ...
 • Reduction in the pilot’s stress during the landing maneuver by providing accurate height information 

  Šplíchal, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  The article is focused on pilot stress reduction during landing by providing accurate height information. It is based on the results of the completed project TA04030510 – Assistance systems supporting the pilot’s right ...
 • Snímání a analýza elektrické aktivity srdce a krevního tlaku před a po zátěži 

  Vích, Daniel
  Cílem bakalářské práce je seznámení s anatomií a fyziologií srdce, se zvláštním zaměřením na jeho elektrickou aktivitu, měření EKG před a po zátěži systémem Biopac, měření tlaku před a po zátěži auskultační metodou, ...
 • Software pro ruční rozměření signálů EKG 

  Jež, Radek
  Tato práce se zabývá hodnocením EKG ve smyslu klasifikace rytmu a analýzy HRV. V teoretické části práce jsou popsány základy fyziologie srdce a jeho obvyklé patologie, základy elektrokardiografie, hodnocení EKG a standardy ...
 • Variabilita srdečního rytmu při poklesu úrovně bdělosti 

  Strublová, Tereza
  Cílem této práce je seznámit se z problematikou měření variability srdečního rytmu. Nejprve je v práci popsána fyziologie oběhové soustavy, poté je popsáno praktické měření variability srdečního rytmu při usínání. Na konci ...
 • Vliv dýchání na průběh elektrokardiogramu 

  Hamerský, Jan
  Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou vlivu dýchání na srdeční cyklus. Práce rozebírá nutné pojmy z oblasti elektrofyziologie srdce, mechanismy ovlivňující činnost srdce, projevy dýchání na elektrokardiogram, ...