Now showing items 1-20 of 20

 • Anaerobní fermentace kalů z výroby buničiny a krmného droždí 

  Řezáč, Jaroslav
  Cílem diplomové práce je vytipovat vhodné, v lokalitě dostupné suroviny ke společné kofermentaci s kaly z výroby buničiny a krmného droždí v podniku Biocel Paskov a.s.. Úvodní kapitoly stručně popisují mechanismy vzniku ...
 • Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy 

  Kalný, Richard
  Cílem práce je podat ucelené informace o analýze vnitřního klimatu budovy, možnosti získávání a analýzy dat o počasí, měření vybraných veličin uvnitř budovy a hodnocení energetické náročnosti staveb. Experimentální část ...
 • Fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou na spalování čisté dřevní hmoty. 

  Bytešník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem fluidního kotle, jehož specifikem je cirkulující fluidní vrstva. Teplo do kotle přivádí dřevní biomasa. Práce je rozdělena do několika částí, ve kterých bude postupně dosaženo všech ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Šrůtek, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny se třemi neregulovanými odběry. Parametry páry v jednotlivých odběrech jsou řešeny v tepelné bilanci oběhu. Na tuto kapitolu navazuje termodynamický a pevnostní ...
 • Metody sušení biomasy 

  Beran, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá biomasou a principem sušení tuhých látek, dále je zde podrobná rešerše sušáren biomasy a v závěrečné části práce je zhotoven bilanční výpočet bubnové sušárny a výpočet vlastností spalin.
 • Návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Machara, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem plynového parního kotle o daných parametrech páry. Jako palivo je použit vysokopecní a koksárenský plyn. V úvodu teto práce jsou nám obě tyto spoluspalované paliva představeny, je proveden ...
 • Parní turbína - tvorba a odvod kondenzátu 

  Zouhar, Adam
  Diplomová práce pojednává o problematice tvorby a odvodu kondenzátu z parní turbíny Nesher Ramle během najíždění a ustáleného provozu. V úvodu práce je proveden předběžný výpočet bilančního schématu a samotné turbíny. ...
 • Retrofit parní turbiny 250 MW na biomasu 

  Novák, Martin
  V této diplomové práci je popsána modernizace čtyřtělesové turbíny Rateau – Schneider, při současném snížení výkonu z 250 MW na 160 MW. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První část se zabývá návrhem bilančního ...
 • Systém ucpávkové páry pro parní turbínu 

  Skala, Šimon
  Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem kondenzační parní turbíny se třemi ne-regulovanými odběry a návrhem i popisem jejího systému ucpávkové páry. Parametry páry v klíčových bodech jsou určeny v tepelném schématu ...
 • Tepelná bilance anaerobní části ČOV 

  Řezáč, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem anaerobní stabilizace kalu produkovaného komunální aktivační ČOV. Pro danou komunální ČOV s mezofilní stabilizací. První část je věnována obecnému pojednání o ČOV anaerobnímu procesu ...
 • Úspory ve vytápění budov 

  Rokůsek, Petr
  Diplomová práce se teoreticky v části A zabývá řešením úspor na vytápění a ohřevu teplé vody. Zkoumá vliv jednotlivých úsporných opatření na celkovou potřebu a spotřebu tepla, jejích energeticko-ekonomický dopad a porovnává ...
 • Výpočet tepelné bilance využití latentního tepla spalin pomocí kondenzátoru 

  Toman, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na výpočet kondenzátoru spalin vznikajících při spalování zemního plynu. V první části je zpracován stručný teoretický přehled rovnic popisujících blánovou kondenzaci a fyzikální vlastnosti ...
 • Výzkum vlastností materiálů pro použití ve vysokoteplotním solárním tepelně-akumulačním zásobníku 

  Šot, František
  Používání tepelných akumulačních zásobníků energie využívající jak změnu fáze materiálu, tak i tepelnou vodivost materiálů se jeví jako efektivní cesta pro ukládání tepelné energie s výhodami spočívajícími v akumulaci ...
 • Vzduchotechnika jednotky intenzivní péče 

  Cakl, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnických a klimatizačních systémů v prostorách JIP infekčního oddělení a zázemí zaměstnanců nemocnice. Návrh zařízení splňuje příslušné normy, hygienické a provozní požadavky. ...
 • Vzduchotechnika obchodního centra 

  Šenkyřík, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky ve stávajícím obchodním centru. V teoretické části je popsáno větrání, návrh vzduchotechniky obecně a možné koncepce vzduchotechniky v obchodních centrech. Výpočtová část ...
 • Vzduchotechnika operačních sálů 

  Znebejánek, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení operačních sálů, skládajícího se ze tří vzduchotechnických jednotek. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na ...
 • Vzduchotechnika sokolovny 

  Bělehrádek, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vzduchotechnické zařízení sokolovny. V teoretické části jsou obecně popsány procesy zpětného získávání tepla a následně druhy zařízení pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice. V ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Frühauf, Patrik
  Bakalářská práce řeší návrh vzduchotechniky sportovního centra. Cílem této práce je navrhnout dvě až tři vzduchotechnická zařízení v části zadaného objektu. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými jsou: ...
 • Vzduchotechnika wellness sportovního centra 

  Valcha, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky wellness sportovního centra. Cílem této práce je navrhnout tři vzduchotechnická zařízení tak, aby splňovala všechny požadavky na vnitřní mikroklima zadaného objektu. ...
 • Zvýšení výkonu mikroturbíny pracující v nepřímém oběhu 

  Polák, Luboš
  Turbogenerátorová jednotka TGU 100B, vyráběná v První brněnské strojírně Velká Bíteš a.s., pracuje v nepřímém Braytnově oběhu. Cílem této práce je návrh na zvýšení výkonové hladiny technologického celku, ve kterém je tato ...