Now showing items 1-20 of 35

 • Fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou na spalování čisté dřevní hmoty. 

  Bytešník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem fluidního kotle, jehož specifikem je cirkulující fluidní vrstva. Teplo do kotle přivádí dřevní biomasa. Práce je rozdělena do několika částí, ve kterých bude postupně dosaženo všech ...
 • Model teplárenské sítě 

  Kolenčíková, Jana
  Tato práce se zabývá centrálním zásobováním teplem a tvorbou modelu teplárenské sítě. Po-pisuje základní princip teplárenství a prvky tvořící tepelnou síť. Dále zpracovává výpočtový model teplárenské sítě pro zadanou oblast ...
 • Náhrada parovodu horkovodem v systému centrálního zásobování teplem teplárny Martinská teplárenská, a.s 

  Mužila, Martin
  Práca sa venuje problematike výmeny parného rozvodu za horúcovodný rozvod v mestskej distribučnej sieti teplárne Martin. Dôležitým porovnávacím faktorom hovoriacim pre, alebo proti danej výmene je určenie tepelných strát ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda a zdrojem na tuhá paliva pro vytápění rodinného domu 

  Španihelová, Kateřina
  Cílem této práce je navrhnout otopnou soustavu pro rodinný dům včetně návrhu a výpočtu potřeby tepla pro ohřev teplé vody. Zadanými zdroji tepla jsou tepelné čerpadlo vzduch-voda a zdroj na tuhá paliva. Úkolem práce bylo ...
 • Návrh systému vytápění pro bytový dům 

  Vtípil, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění s ohřevem vody u menšího bytového domu v obci Chlumětín na Vysočině. Cílem je navrhnout zdroje tepla ve dvou variantách. První variantou je klasické vytápění plynovým kotlem a ohřev ...
 • Návrh vytápění a vzduchotechniky novostavby s nízkými energetickými náklady 

  Halm, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh zdroje vytápění, otopné soustavy a větrání novostavby rodinného domu. Projekční návrh domů poskytla společnost Keeo4design. Tento návrh obsahuje komplex dvou domů. První z nich slouží ...
 • Návrh vytápění budovy 

  Dittrichová, Zuzana
  Předmětem této diplomové práce je řešení systému vytápění, přípravy teplé vody a návrh zdroje tepla pro zadaný bytový dům. Projekt se skládá z výpočtu tepelných ztrát, návrhu otopných těles, dimenzování potrubí a návrhu ...
 • Penzion na cyklostezce 

  Jirka, Petr
  Předmětem diplomové práce je novostavba penzion na cyklostezce v obci Spálené Poříčí. Objekt je navržen na mírně svažitém terénu směrem na západ. Hlavní vstup je orientován na jih. Jedná se o objekt bez podsklepení s dvěma ...
 • Porovnání výpočtu účinnosti parního kotle 

  Přívozník, Martin
  Tato bakalářské práce obsahuje porovnávací výpočet nepřímé účinnosti parního kotle. Výpočet je proveden podle dvou norem platných v České republice. V úvodu práce je shrnut popis elektrárny a parního kotle. Následně navazuje ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Červinka, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rodinného domu ve snaze přiblížit se „blízko nulové budově“. Pro daný rodinný dům byly vypočteny celkové tepelné ztráty společně s výpočtem nákladů na provoz domu a také ...
 • Rekonstrukce vytápění školní budovy 

  Kozák, Karol
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nového vykurovacieho systému v budove gymnázia v meste Vlašim. Starý systém vykurovania bude úplne vymenený za nový systém pozostávajúci z doskových radiátorov a medenej potrubnej siete. ...
 • Snižování energetické náročnosti větrání v budovách 

  Sláčík, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá různými způsoby větrání budov, zejména snižováním energetické náročnosti větrání. První část je zaměřena na faktory, které ovlivňují kvalitu vnitřního prostředí. Ve druhé části jsou uvedeny ...
 • Snížení energetické náročnosti veřejného objektu 

  Michek, Jan
  Práce je zaměřena na snížení energetické náročnosti u veřejné budovy. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy týkající se veřejných zakázek obecně, a následně se práce zaměřuje na specifický okruh veřejných zakázek, a to ...
 • Společné zapojení TČ a solárních kolektorů do topné soustavy RD 

  Gongol, Jakub
  Má bakalářská práce je zaměřena na použití TČ a solárních termických kolektorů ve společném zapojení. Stručně ve své práci představuji princip funkce a typy tepelných čerpadel a solárních termických kolektorů. Uvádím také ...
 • Sportovní areál 

  Touš, Jakub
  Tématem diplomové práce je navržení rozšíření a modernizace sportovního areálu „U Jezu“ pro sportovní oddíl TJ Roztoky. Jedná se o studii pro územní souhlas, kde je naznačeno vytvoření dvou nových hracích ploch s umělým ...
 • Vliv venkovní teploty na vlastnosti výztužné vrstvy při realizaci ETICS 

  Novotný, Michal
  Trendem dnešního stavebnictví jsou rostoucí požadavky na kvalitu a komfort budovaných staveb a prostor v nich. Tento trend způsobuje změny v přístupu k navrhování objektů a k budování nových staveb. Jedním z hlavních směrů ...
 • Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích 

  Pavlík, Václav
  Tato bakalářská práce nabízí přehled nejvyužívanějších způsobů přeměny kinetické energie na tlakovou a naopak, pomocí hydrostatických převodníků. Je zaměřena na problematiku vysokotlakých hydraulických mechanismů v ...
 • Vytápění a větrání výrobní a skladové haly 

  Bližňák, Jakub
  Cílem této diplomové práce je navrhnout systém vytápění a větrání průmyslové a skladové haly a přilehlé administrativní části objektu. Základem návrhu je výpočet tepelných ztrát a tepelných zisků objektu. Návrh systémů má ...
 • Vytápění objektu plynovou kotelnou a solárním doohřevem vody 

  Jelínek, Ondřej
  Návrh vytápění a ohřevu teplé vody objektu rehabilitačního centra. První část projektu analyzuje zadané téma, problematiku výpočtu tepelných ztrát a návrhu prvků vytápění. Dále se zabývá zdrojem tepla pro vytápění, palivem ...
 • Vytápění panelového domu tepelným čerpadlem 

  Šmarda, Milan
  Diplomová práce se zabývá změnou zdroje tepla pro bytový dům za účelem snížení nákladů na vytápění. V práci jsou uvedeny výpočty související s energetickými požadavky domu, a to jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. ...