Now showing items 1-20 of 42

 • Energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy 

  Bidmonová, Renata
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budovy. Objektem je bytový dům ve Vítkově. Teoretická část se zabývá centralizovaným zásobováním tepla. Ve výpočtové ...
 • Kogenerační zdroj 

  Černý, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je technicko-ekonomický návrh kogeneračního zdroje pro sušení biomasy k jejímu následnému zpracování. První část práce je věnována biomase. Zde je podrobněji uvedeno její rozdělení, vlastnosti ...
 • Management topné energie v domácnosti 

  Dohnal, Stanislav
  Cílem práce je přizpůsobení starého vytápěcího systému tak, aby systém sám plnil potřeby uživatele a usnadnil mu jeho ovládání. Nový vytápěcí systém dokáže samostatně automaticky ovládat vytápění. Jeho důležitou součástí ...
 • Návrh otopné soustavy a nuceného větrání pro dvougenerační vilu 

  Kazda, Jan
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu dvougenerační vily a následně návrhem optimalizace. Zhodnocení obsahuje výpočet tepelných ztrát současného stavu. Optimalizace spočívá ve snížení tepelné ztráty objektu, ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Taclík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát rodinného domu s dvěma nadzemními podlažími, výběrem tří zdrojů tepla a navržením otopných těles na pokrytí těchto ztrát. Zároveň tato práce obsahuje výpočet spotřeby ...
 • Návrh systému vytápění bytového domu 

  Pavlíček, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a dodávka teplé vody pro bytový dům v Přelouči. Návrhová otopná soustava je dvoutrubková uzavřená s nuceným oběhem a zdroj tepla kondenzační kotel. V teoretické části se práce ...
 • Návrh větrání a vytápění v rekonstruovaném dvoupodlažním rodinném domě 

  Minařík, Petr
  Tato práce zahrnuje výpočet teplených ztrát v rekonstruovaném rodinném domě, návrh otopného systému a nuceného větrání. Stanovení tepelných ztrát objektu bylo provedeno dle normy ČSN EN 12831. Pro vytápění byl navržen ...
 • Návrh vytápění a větrání samostatně stojícího rodinného domu 

  Kocourek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá volbou ideálního způsobu vytápění a větrání pro konkrétní rodinný dům. V první části práce je uveden přehled dostupných technologií. Následující část se zabývá popisem vlastností rodinného domu, ...
 • Návrh vytápění jednopodlažního domu 

  Kazda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty jednopodlažního rodinného domu. Výpočet je uveden detailně pro každou místnost. Po výpočtu následuje návrh otopné soustavy a zdroje tepla. Další kapitola uvádí skutečnou ...
 • Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy 

  Hvězda, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy“ je zaměřena na návrh zdroje tepla pro vytápění bytového domu. Vytápění objektu je řešeno deskovými a trubkovými otopnými tělesy. V ...
 • Optimální řízení vytápění a chlazení bytové jednotky s několika zdroji pomocí heuristické optimalizace 

  Sekula, Jakub
  Cieľom práce je zoptimalizovanie procesu vykurovania a chladenia obytného priestoru s využitím viacerých zdrojov tepla, za účelom zníženia finančných nákladov pomocou heuristickej optimalizácie. Tepelné straty, ktoré je ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Zdražil, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o ekonomickém zhodnocení investic do zateplení a vytápění a následného provozu kotlů v rodinném domě. Byl proveden výpočet tepelného návrhového výkonu dle normy ČSN EN 12831 pro dům v aktuálním ...
 • Posouzení investic do vytápění rodinného domu 

  Adam, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění rodinného domu. Na začátku je popsán modelový dům, který byl zvolen pro tuto práci. Dále je uveden postup, kterým je proveden výpočet tepelných ztrát obvodových ...
 • Projektové řízení výstavby technologického celku 

  Šaroun, Josef
  Cílem této diplomové práce je specifikovat požadavky, které vznikají při zpracování investičního záměru na výstavbu nového energetického zdroje o výkonu 40 MW a přiblížit Projektové řízení, jako takové. Práce je členěna ...
 • Rekonstrukce otopného systému bytového domu 

  Zlámalová, Petra
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. V první části jsou uvedeny možnosti vytápění bytového domu. Druhá část se zabývá výpočty tepelných ztrát objektu. A třetí část uvádí ekonomické posouzení jednotlivých variant.
 • Studie výroby elektrické energie z biomasy 

  Caha, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení možnosti rozšíření energetického zdroje o technologické zařízení určené k výrobě elektrické energie z biomasy s ohledem na investiční a provozní náklady vyvolané stavbou, dále ...
 • Tepelná čerpadla ve vzduchotechnice 

  Géryk, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaobírá problematikou tepelných čerpadel pro účely vzduchotechniky. Především se zaobírá fyzikálními principy práce tepelných čerpadel a rozdělením těchto tepelných čerpadel dle přírodních zdrojů, ...
 • Tepelné čerpadlo s akumulací 

  Pluške, Zbyněk
  Práce pojednává o tepelném čerpadle a akumulaci vyrobené tepelné energie. Nejprve popisuje princip chodu tepelného čerpadla. Také jsou uvedeny druhy tepelných čerpadel podle toho, odkud odebírají nízkopotenciální teplo. ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch - voda 

  Ratsam, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na tepelná čerpadla jako zařízení využívající zdroje nízkopotenciálního tepla pro vytápění objektů. Jsou zde charakterizovány jednotlivé druhy těchto zařízení podle principu činnosti a využívaných ...
 • Teplárenské zdroje v ČR 

  Macek, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. První část práce je část rešeršní a pojednává o využívaných teplárenských technologiích v naší zemi. Druhá část je opět rešeršní a detailněji popisuje ...