Now showing items 1-20 of 135

 • An accuracy analysis of the front tracking method and interface capturing methods for the solution of heat transfer problems with phase changes 

  Klimeš, Lubomír; Mauder, Tomáš; Charvát, Pavel; Štětina, Josef (IOP Publishing, 2016-06-19)
  Materials undergoing a phase change have a number of applications in practice and engineering. Computer simulation tools are often used for investigation of such heat transfer problems with phase changes since they are ...
 • Analysis of boundary conditions of ground heat exchangers 

  Floreková, Skarleta
  Diplomová práca,, ,,Analysis of boundary conditions of ground heat exchangers,, je primárne zameraná na analýzu okrajových podmienok a hlavných faktorov vplývajúcich na spoľahlivý návrh a prestup tepla plošného zemného ...
 • Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla 

  Navrátil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou čištění plynného proudu, v němž se vyskytují částice kapalného a pevného charakteru. Na konkrétním průmyslovém případu předčištění procesního odplynu ve spalovně plynných odpadů je ...
 • Analýza rozložení teplotního profilu v pájecí peci pomocí systémů CAE 

  Stručovský, Aleš
  Cílem tohoto projektu je pomocí CAE systému analyzovat rozložení teplotního profilu pájecí pece DIMA 0180. K vytvoření modelu je použit program Solidworks 2012 Premium. Simulace je provedena pomocí modulu Flow simulation. ...
 • Analýza teplotního pole kontejneru pro použité palivo 

  Švaříček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je řešení teplotního pole ve stěně skladovacího kontejneru použitého jaderného paliva určeného pro suchý mezisklad. Také ukázat možné cesty k řešení problému výpočtu teplotního pole, společně s ...
 • Analýza teplotního pole podkritického jaderného reaktoru řízeného urychlovačem 

  Majer, Šimon
  Cieľom bakalárskej práce je diskutovať problematiku podkritických jadrových reaktorov, popísať možnosti merania teploty, vytvoriť model spalačného terča QUINTA v programe Inventor a uskutočniť výpočet pomocou programu ...
 • Analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče 

  Bílek, Tomáš
  Cílem této práce je analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče. Tato analýza je založena na kombinaci experimentálního měření a CFD simulace proudění vzduchu v prostoru rozvaděče. Na základě výsledků pro referenční ...
 • Analýza účinku chlazení formy na trvanlivost tvářecích nástrojů 

  Bambušek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je rozbor možností zvyšování trvanlivosti tvářecích nástrojů. Do těchto možností je zahrnuta volba nových materiálů, povlakování, tepelné zpracování, chemicko-tepelné zpracování a chlazení ...
 • Analýza vlivu procesu ochlazování na kvalitu proteického gelu 

  Semotam, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o možnostech řízení procesu ochlazování pro redukování ztráty materiálu z proteinového gelu a hledá možnosti řízení textury konečného stavu proteinového gelu vlivem ochlazovacího procesu. Tato ...
 • Brzdový systém formule SAE 

  Brůna, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním brzdových systémů formule SAE. Z provedeného porovnání je vybráno nejvhodnější řešení a provedeno jeho dimenzování a vlastní konstrukční návrh. Ten je ověřen analýzou napjatosti a ...
 • Chladicí zařízení s pasivním výparníkem 

  Carbol, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tepelného čerpadla, které během provozu nepoužívá ventilátor. V úvodní kapitole je popsán princip zařízení, základních komponentů a další typy tepelných čerpadel. V práci jsou také ...
 • Computational Modeling of Turbulent Swirling Diffusion Flames 

  Vondál, Jiří
  Schopnost predikovat tepelné toky do stěn v oblasti spalování, konstrukce pecí a procesního průmyslu je velmi důležitá pro návrh těchto zařízení. Je to často klíčový požadavek pro pevnostní výpočty. Cílem této práce je ...
 • Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budov 

  Bravenec, David
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním stavebních materiálů pro svislé nosné konstrukce staveb, tepelně izolačními materiály a vzájemnými kombinacemi konstrukčních materiálů a izolantů. Dále jsou zde uvedeny možnosti ...
 • Effect of size sprinkled heat exchange surface on developing boiling 

  Kracík, Petr; Baláš, Marek; Lisý, Martin; Pospíšil, Jiří (SAGE Publications Ltd,, 2016-06-19)
  This article presents research of sprinkled heat exchangers. This type of research has become rather topical in relation to sea water desalination. This process uses sprinkling of exchangers which rapidly separates vapour ...
 • Energetická náročnost vzduchotechnických jednotek pro bazénové haly 

  Batelka, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení energetických toků a tvorbu vnitřního mikroklima bazénových hal. Popisuje problematiku návrhu, možná rizika spojená s užíváním bazénů a termodynamické děje přenosu tepla a hmoty. ...
 • Experimental validation of mathematical model for small air compressor 

  Tuhovčák, Ján; Hejčík, Jiří; Jícha, Miroslav; Šnajdárek, Ladislav (EDP Sciences, 2017-05-12)
  Development process of reciprocating compressors can be simplified by using simulation tools. Modelling of a compressor requires a trade-off between computational effort and accuracy of desired results. This paper presents ...
 • Experimenty kritického tepelného toku 

  Štaffa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v aktivní zóně jaderného reaktoru. První část práce je věnována objasnění fyzikální podstaty kritického tepelného toku a jsou zde uvedeny základní pojmy z oblasti ...
 • Fouling of Polymeric Hollow Fiber Heat Exchangers by Air Dust 

  Astrouski, Ilya; Raudenský, Miroslav; Kůdelová, Tereza; Kroulíková, Tereza (MDPI, 2020-11-02)
  Currently, liquid-to-gas heat exchangers in buildings, domestic appliances and the automotive industry are mainly made of copper and aluminum. Using plastic instead of metal can be very beneficial from an economic and ...
 • Fully Polymeric Distillation Unit Based on Polypropylene Hollow Fibers 

  Kůdelová, Tereza; Bartuli, Erik; Strunga, Alan; Hvožďa, Jiří; Dohnal, Miroslav (MDPI, 2021-03-26)
  Access to pure water is a very topical issue today. Desalination represents a promising way of obtaining drinking water in areas of shortage. Currently, efforts are being made to replace the metal components of existing ...
 • Helium Cryostat for Experimental Study of Natural Turbulent Convection 

  Urban, Pavel
  V disertační práci je popsán heliový kryostat s experimentální válcovou konvekční celou pro studium proudění při přirozené konvekci za velmi vysokých Rayleigho čísel Ra (až do řádu 10^15) a Nusseltových čísel Nu (až do ...