Now showing items 1-20 of 49

 • Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol 

  Plundrák, David
  Diplomová práce hledá příčiny vzniku trhlin u ráfků jízdních kol v nejvíce zatěžovaných místech (v místech otvorů pro dráty). Z tohoto důvodu je v této práci uvedena napěťově deformační analýza jednoduchého modelu ráfku ...
 • Analýza vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví 

  Slavíková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu teplotních cyklů na eliminaci přetavené vrstvy materiálů používaných v letectví. Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Honeywell Aerospace Olomouc. Cílem práce bylo ...
 • Assessment of Retained Austenite in Fine Grained Inductive Heat Treated Spring Steel 

  Olina, Anna; Píška, Miroslav; Petrenec, Martin; Hervoches, Charles; Beran, Přemysl; Pechoušek, Jiří; Král, Petr (MDPI, 2019-12-05)
  Advanced thermomechanical hot rolling is becoming a widely used technology for the production of fine-grained spring steel. Different rapid phase transformations during the inductive heat treatment of such steel causes the ...
 • The effect of heat-treatment on properties of Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy 

  Buchtík, Martin; Hasoňová, Michaela; Másilko, Jiří; Wasserbauer, Jaromír (MDPI, 2019-07-23)
  The present study reports the effect of phosphorus content in deposited electroless nickel (Ni–P) coatings, the heat treatment on the microhardness and its microstructural characteristics, and the influence of the temperature ...
 • Mechanické vlastnosti a struktura slitiny hliníku po tepelném zpracování 

  Roleček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vlivem tepelného zpracování, především pak délky umělého stárnutí, na mechanické vlastnosti slitiny hliníku AlSi7Mg0,6. Jako experimentální materiál byly použity válcové zkušební tyče o průměrech ...
 • Mechanické vlastnosti odlitku z LKG 

  Semrád, Lukáš
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají historie vzniku litiny s kuličkovým grafitem, mechanických vlastností, složení, výroby a tepelného zpracování. Součástí ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. 

  Horynová, Miroslava
  V této bakalářské práci jsou porovnávány mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. Jednotlivé vzorky jsou bez Ca, s 0,5hm%, 1hm% a 2hm% Ca. Práce obsahuje údaje o chemickém složení jednotlivých ...
 • Metody sekundárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů 

  Šprta, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelném zpracování ocelí. V úvodu literární rešerše jsou vysvětleny základy tepelného zpracování a je popsán diagram železo-uhlík. Dále se práce zabývá austenitizací a přeměnami, které ...
 • Měření tvrdosti na rotačních součástech. 

  Muzikant, Miroslav
  První část této práce se zabývá teoretickým rozborem základních metod měření tvrdosti. Druhá část popisuje problematiku měření tvrdosti na rotačních součástech a to zejména přípravu měřené plochy a ustavení těchto součástí. ...
 • Microstructural study of AZ91C magnesium alloy castings produced by investment casting in as-cast state and after heat treatment 

  Dyčka, Martin; Dyčková, Lucie; Gejdoš, Pavel; Juliš, Martin (Tanger Ltd., 2019-05-24)
  In this article, the microstructure of AZ91C magnesium alloy castings produced by investment casting was investigated. Castings were studied in as-cast state and after T4 and T6 heat treatment. The identification of all ...
 • Oceli na nástroje 

  Bíza, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá ocelemi, které se používají na výrobu pracovních nástrojů. První část je zaměřena na rozdělení a charakteristiku materiálů užívaných na výrobu nástrojů. Druhá část práce se zabývá rozdělením ...
 • Optimalizace SLM procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky 

  Kubrický, Jakub
  Práce se zabývá optimalizací výrobního procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky. Pro optimalizaci byl vybrán materiál s označením Ti-6Al-4V, který je nejrozšířenější slitinou titanu. V úvodu práce jsou shrnuty ...
 • Optimalizace tepelného zpracování cementační oceli 

  Roubalová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti středně legované cementační oceli 18CrNiMo7-6. Jedná se o posouzení a navrhnutí vhodné austenitizační teploty. Pro ...
 • Optimalizace tepelného zpracování oceli - 27MnCrB5-2 

  Černín, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným zpracováním borové oceli, konkrétně 27MnCrB5-2. Jedná se o posouzení stávajícího stavu a navrhnutí nového vhodného postupu tepelného zpracován s důrazem kladeným na dodržení požadavku ...
 • Optimalizace tepelného zpracování odlitků litých metodou SEED 

  Zelníčková, Marta
  ZELNÍČKOVÁ Marta: Optimalizace tepelného zpracování u odlitků vyrobených metodou SEED. Tato práce se zabývá navržením optimálního způsobu tepelného zpracování, u odlitků ze slitiny AlSi7Mg0,3, odlévaných metodou SEED. Jsou ...
 • Optimalizace tepelného zpracování odlitků ze slitin Al 

  Ostrézí, Barbora
  Tato diplomová práce je zaměřena na tepelné zpracování slitiny hliníku AlSi7Mg0,6 a sledování vlivu chladícího média na její mechanické vlastnosti. První část práce se zabývá obecným popisem slitin hliníku, jejich chemickým ...
 • Oxidation Performance of Cold Spray Ti-Al Barrier Coated gamma-TiAl Intermetallic Substrates 

  Čížek, Jan; Man, Ondřej; Roupcová, Pavla; Loke, Kelvin; Dlouhý, Ivo (Elsevier, 2015-04-04)
  Four blends of Al powder containing different amounts of Ti were deposited onto Ti-46Al-7Nb substrates as oxidation-protection layers using low-pressure cold spray. The coating morphology and chemical composition were ...
 • Pece pro tepelné zpracování kovů 

  Pražan, Jan
  Práce pojednává o konstrukci pecí pro tepelná zpracování kovů. Na základě literární studie bylo provedeno rozdělení a popis základních typů tepelného zpracování ocelí, litin, neželezných kovů a jejich slitin. Jsou uvedeny ...
 • Povrchové kalení ocelí vláknovým YbYAG laserem 

  Hromada, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení laserem pomocí vláknového Yb:YAG laseru. Experiment je založen na zakalení jednotlivých vzorků z oceli 12 050 při různých parametrech vzdálenosti a rychlosti pohybu laserové ...
 • Povrchové zpracování vybraných ocelí pomocí elektronového svazku 

  Oríšek, Petr
  Tato práce se zaměřuje na povrchové zpracování materiálů elektronovým svazkem. V práci je zahrnuta literární rešerše popisující fyzikální princip a vlastnosti elektronového paprsku. Tato rešerše dále uvádí možná ovlivňování ...