Now showing items 1-2 of 2

  • Kvalita otopné vody pro zdroje tepla 

    Snášelová, Tereza
    Obsahem diplomové práce je hodnocení kvality otopné vody ve vytápěcích systémech. V experimentální části práce je popis použitých metod a přístrojů a je také zpracována analýza sebraných vzorků. Teoretická část se věnuje ...
  • Teplonosné látky tepelných soustav 

    Ženožička, Filip
    Předmětem této diplomové práce jsou teplonosné látky tepelných soustav a návrh vytápění a přípravy teplé vody v administrativním domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu ...