Now showing items 1-12 of 12

 • Akvapark Jeseník - vybrané geotechnické problémy 

  Kučera, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o možných způsobech založení staveb. Blíže se zaměřuje na základové patky a piloty. V praktické části je řešení dvou variant založení tobogánu v rámci projektu Aquapark Jeseník. Navržené varianty ...
 • Analýza zatěžovací zkoušky piloty 

  Ponížil, Cyril
  V České republice je k posouzení pilot používána metoda podle Masopusta. Tato metoda je založena na statistickém zpracování rozsáhlého souboru dat ze zatěžovacích zkoušek pilot. Posouzení pilot je pak díky použití regresních ...
 • Návrh hlubinného založení domova seniorů v Plzni 

  Janočo, Martin
  Náplní této bakalářské práce je návrh pilotového založení stavby v daných geologických podmínkách. Výchozími podklady přitom jsou zpráva inženýrsko-geologického průzkumu lokality a schéma zatížení základů. Návrh a výpočet ...
 • Návrh založení objektu 

  Adamík, Václav
  Cílem práce je představení zakládání staveb jako takového a bližší přiblížení problematiky hlubinného zakládání, kterým je zapotřebí nahradit zakládání plošné z důvodů malých únosností nebo příliš velké stlačitelnosti ...
 • Návrh založení parkovacího domu 

  Kudelás, Jaroslav
  Součásti bakalářské práce je teoretická a praktická část. V teoretické části jsou popsány současné možnosti zakládání objektů. V praktické části je vytvořen konkrétní statický návrh nejexponovanější piloty, technologický ...
 • Pilotové základy - energetické piloty 

  Hoza, Martin
  V současnosti, kdy je stále více kladen důraz na ekologii, a do popředí se dostávají obnovitelné zdroje energie, se využívání geotermální energie jeví jako jedna z vhodných alternativ. Cílem práce je vysvětlit funkci ...
 • Stavebně technologický projekt administrativní budovy firmy Ray Service, a.s. ve Starém Městě 

  Seménka, Petr
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby administrativní a výrobní budovy společnosti Ray Service a.s. ve Staré Městě u Uherského Hradiště. Práce obsahuje technické zprávy, stavebně ...
 • Využití penetračních zkoušek při návrhu pilotových základů 

  Koudela, Pavel
  Práce se zabývá využitím penetračních zkoušek při návrhu pilotových základů. Hlavním cílem je na základě penetračních zkoušek vypočítat únosnost a sedání osamělých pilot. V práci jsou použity korelační vztahy, u kterých ...
 • Zajištění stavební jámy a založení objektu CARLA Brno 

  Novák, Michal
  Úkolem této diplomové práce je staticky vyhovující a hospodárný návrh zajištění stavební jámy a založení objektu Carla Brno. Výpočtová část bude řešena programem GEO5. Součástí práce je také popis technologického postupu ...
 • Založení bytového domu v Třeboni 

  Jurníček, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá tematikou zakládání bytového domu. Jejím cílem je na základě studia odborných zdrojů a statického posouzení navrhnout vhodný způsob založení daného stavebního objektu. V teoretické části bakalářské ...
 • Založení stavby River Garden III v Praze 

  Malinský, Martin
  Úkolem této diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a založení administrativní budovy v Praze. V blízkosti stavební jámy se nachází řeka Vltava, která přímo ovlivňuje úroveň hladiny podzemní vody v místě staveniště. ...
 • Založení stavby ve složitých základových poměrech 

  Blinková, Magdaléna
  Předmětem diplomové práce je návrh hlubinného založení dálničního mostu na dálnici D3 v km 112,574, přes Bošilecký potok a zhodnocení geomorfologických, geologických a hydrogeologických poměrů a provedení statického výpočtu ...