Now showing items 1-20 of 69

 • 6-DOF lokalizace objektů v průmyslových aplikacích 

  Macurová, Nela
  Cílem práce je navrhnout metodu, která lokalizuje objekt v bodovém mračně a co nejpřesněji odhadne 6D pózu předem známých objektů v průmyslové scéně pro bin picking. Návrh řešení je inspirován sítí PoseCNN. Součástí řešení ...
 • Algoritmické řešení stanovení věku osoby na základě 2D fotografie za využití umělé inteligence 

  Bednář, Pavel
  Automatizované určení věku člověka z fotky obličeje představuje jednu z výzev v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Určit věk, je i pro člověka mnohdy netriviální záležitost, narozdíl od jiných biologických ...
 • Analýza vlivu trénovací datové sady na úspěšnost segmentace 

  Benešovská, Veronika
  Mikrobiální struktury jsou v každém živém organismu, proto je důležité je klasifikovat pro následné zkoumání jejich původu a funkce. Společnost Bruker, s.r.o vyvíjí právě pro tento účel přístroj MBT Pathfinder, který ...
 • Anotace obrazu s použitím hlubokého učení 

  Zarapina, Natalya
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a programu typu klient-server pro klasifikaci a lokalizaci určitých elementů vyskytujících se na předložených obrazcích. Program načítá sadu obrázků a s využitím hlubokého učeni ...
 • Automatická detekce fibrilace síní pomocí metod hlubokého učení 

  Budíková, Barbora
  Síňová fibrilace je arytmie, která se běžně detekuje z křivky EKG pomocí jejích specifických projevů. Její časné rozpoznání je klíčové k prevenci závažnějších stavů. Automatická detekce fibrilace síní se v posledních letech ...
 • Automatické čtení SPZ s využitím technik hlubokého učení 

  Dobrovský, Ladislav
  Předmětem této práce je rešerše hlubokých konvolučních umělých neuronových sítí a jejich využití na řešení problému automatického rozpoznávání státních poznávacích značek. Po přehledu teorie a současných trendů byl určen ...
 • Automatické generování harmonie 

  Bobčík, Martin
  Cílem této diplomové práce je studium problematiky generování harmonie na základě znalosti melodie a navržení systému, který tuto činnost smysluplně automatizuje. V práci je popsán základ hudební nauky pro toto téma a ...
 • Automatické hodnocení humoru 

  Katrňák, Josef
  Cílem této práce je vytvoření systému pro automatické hodnocení humoru. Systém umožňuje predikovat vtipnost a kategorii pro vstup zadaný v angličtině. Hlavní podstatou je vytvoření klasifikátoru a trénování modelu na ...
 • Automatické strojové metody získávání znalostí z multimediálních dat 

  Mašek, Jan
  Kvalitní a efektivní zpracování rostoucího množství multimediálních dat začíná být v dnešní době stále více potřebné pro získání určité znalosti z těchto dat. Práce se zabývá výzkumem, implementací, optimalizací a ...
 • Biometrie s využitím snímků sítnice s nízkým rozlišením 

  Smrčková, Markéta
  Tato práce se zabývá návrhem metody pro biometrickou identifikaci ze snímků oční sítnice. První část práce je zaměřena především na principy a pojmy, využívané v biometrii, anatomii oka a metody pro biometrii sítnice. Je ...
 • Depth-Based Determination of a 3D Hand Position 

  Ondris, Ladislav
  Cílem této práce je určení kostry ruky z hloubkového obrazu a jeho následné využití k rozpoznání statického gesta. Na vstupu je hloubkový obrázek, ve kterém je nejprve detekována ruka pomocí neuronové sítě Tiny YOLOv3. ...
 • Detekce cizích objektů v rentgenových snímcích hrudníku s využitím metod strojového učení 

  Matoušková, Barbora
  Cizí objekty v RTG snímcích hrudníku způsobují komplikace během automatického zpracování snímku. Abychom zabránily chybám, které vznikají právě kvůli těmto cizím objektům, je třeba je nejprve automaticky vyhledat a z ...
 • Detekce dopravních prostředků v obraze a videu 

  Rozprým, Dalimil
  Cílem této práce je porovnání dostupných vícetřídních detektorů při detekci silničních vozidel na vhodně vytvořené datové sadě. Jako vícetřídní detektory byly vybrány neuronové sítě určené k detekci a klasifikaci objektů ...
 • Detekce začátku a konce komplexu QRS s využitím hlubokého učení 

  Malina, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou automatického měření doby trvání QRS komplexů v EKG signálech. Zvláštní důraz je zde pak kladen na možnosti automatické detekce komplexů QRS při současném buzení srdeční tkáně kardiostimulátorem. ...
 • Filtrování spamových zpráv pomocí metod umělé inteligence 

  Safonov, Yehor
  V moderním počítačovém světě e-mailová komunikace patří do nejpoužívanějších prostředků pro výměnu zpráv mezi uživateli. Jedná se o volně dostupný, efektivní a jednoduchý způsob sloužící ke sdělení informací. Tyto tři ...
 • Generování obličejů s pomocí generativních neuronových sítí 

  Konečný, Daniel
  Cílem této práce je generování barevných obrázků obličejů z náhodně určených vysokodimenzionálních vektorů pomocí generativních neuronových sítí. Dále se zabývá analýzou vstupních vektorů na základě příznaků obličejů z ...
 • Generování obličejů s pomocí podmíněných generativních neuronových sítí 

  Venkrbec, Tomáš
  Cílem této práce je implementace a porovnání modelů různých architektur podmíněných generativních neuronových sítí. Jejich účelem je podmíněné generování realisticky vypadajících lidských obličejů s vybranými rysy. Byly ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Munzar, Milan
  Neuronové sítě jsou dnes jeden z nejúspěšnějších modelů pro strojové učení. Můžeme je nalézt v autonomínch robotických systémech, v rozpoznávání objektů i řeči, predikci a mnoha jiných odvětvích umělé inteligence. Tato ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Kozel, Michal
  Neuronové sítě momentálně dosahují nejlepších výsledků při rozeznávání řeči, obrazu a i dalších klasifikačních úloh. Tato práce popisuje základní prvky a vlastnosti neuronových sítí a způsob jejich učení. Cílem této práce ...
 • Hluboké posilovaná učení a řešení pohybu robotu typu had 

  Kočí, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá použitím posilovaného učení pro úkoly hlubokého učení. V teoretické části je rozebrán potřebný základ k neuronovým sítím a posilovanému učení. Práce popisuje teoretický model posilovaného ...