Now showing items 1-20 of 49

 • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

  Flegr, Šimon
  Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...
 • Analýza degradačních produktů organického barviva po rozkladu v diafragmovém výboji 

  Nejezchleb, Martin
  Práce je zaměřena na identifikaci degradačních produktů organického barviva Saturnová červeň L4B, vznikajících v diafragmovém výboji, pomocí separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
 • Analýza flavonoidů v pivu metodou LC-MS 

  Měřínská, Radana
  Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu fenolických látek u piv různé stupňovitosti a značek. Cílem práce bylo nalezení případných rozdílů mezi jednotlivými typy piv a dále mezi pivy českými a zahraničními. ...
 • Charakterizace chemického složení dehtu po zplyňování biomasy 

  Mahelová, Zora
  Biomasa je obnovitelný zdroj energie a představuje vhodnou alternativu fosilních paliv. Vhodnými metodami energetického využití biomasy jsou její spalování nebo zplyňování. V posledních letech je velký zájem právě o ...
 • Distribuce syntetických vonných látek do vodního ekosystému 

  Freithová, Štěpánka
  Syntetické vonné látky jsou součástí mnoha výrobků spotřebního charakteru. Z těchto výrobků se látky dostávají do odpadních vod a při nedokonalém vyčištění dále i do vodního recipientu. Musk sloučeniny se nacházejí ve všech ...
 • Hormony v čistírenských kalech 

  Jagošová, Klára
  V současnosti je věnována značná pozornost výskytu farmaceuticky aktivních látek ve složkách životního prostředí. Tyto látky jsou vylučovány z těla ve volné nebo metabolizované formě a prostřednictvím odpadních vod se ...
 • Ion exchange chromatography and mass spectrometric methods for analysis of cadmium-phytochelatin (II) complexes 

  Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Cernei, Natalia Vladimirovna; Komínková, Markéta; Zítka, Ondřej; Beklová, Miroslava; Zehnálek, Josef; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI, 2013-03-28)
  In this study, in vitro formed Cd-phytochelatin (PC2) complexes were characterized using ion exchange chromatography (IEC) and matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry. The ...
 • Metody studia fosfoproteinů rostlin 

  Válková, Martina
  Reverzibilně fosforylované proteiny se uplatňují u řady základních buněčných procesů. Příkladem je přenos cytokininového signálu u rostlin, který je zprostředkovaný tzv. dvou-komponentním systémem zahrnujícím fosforylaci ...
 • Miniaturizované techniky pro analýzu průmyslových kvasinek 

  Obalil, Jiří
  Karotenoidy jsou přírodní pigmenty s antioxidačními a antimutagenními schopnostmi. Pomocí nových technologických postupů jsou produkovány karotenoidními kvasinkami, jako např. Rhodotorula glutinis, která produkuje především ...
 • Modelování chemických procesů 

  Al Mahmoud Alsheikh, Amer
  V této práci je prezentována studie fragmentačního procesu zvolené molekuly a jeho vztah ke složení fragmentačních produktů. Práce je zaměřená na výpočet fragmentační energie molekuly pomocí ab initio kvantově chemických ...
 • Monitorování plazmochemického procesu s využitím hmotnostní spektrometrie 

  Ondra, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá plazmochemickou depozicí z plynné fáze (PECVD) a použitím hmotnostní spektrometrie ke sledování procesů v plazmatu během depozice tenké vrstvy. Při procesu tvorby tenké vrstvy nanášené na ...
 • Možnosti eliminace sulfonamidů z vodního ekosystému 

  Suková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení sulfonamidových antibiotik, zejména na možnosti eliminace těchto léčiv z vodního ekosystému. Kontaminace životního prostředí léčivy a jejich rezidui představuje v současnosti velký ...
 • Necílený screening organických polutantů ve vodách a sedimentech 

  Hamalčíková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá studiem zatížení okolí skládky komunálních odpadů Hrádek u Pacova a čistírny odpadních vod Brno - Modřice s využitím optimalizovaného postupu necíleného screeningu organických polutantů ve ...
 • Odstranění sulfonamidových antibiotik s využitím pokročilých oxidačních procesů 

  Fučík, Jan
  Práce se zabývá aktuální problematikou narůstajících koncentrací léčiv a ostatních mikropolutantů ve vodním prostředí, kvůli nedostatečné účinnosti konvenčních metod používaných na čistírnách odpadních vod. Z tohoto důvodu ...
 • Plazmochemická depozice tenkých fluorocarbonových vrstev 

  Veverková, Radka
  Depozice tenkých vrstev je jednou z nejrozšířenějších aplikací pro změnu povrchových vlastností nejrůznějších materiálů. Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou tenkých vrstev, které vznikly technikou PECVD. Pro depozici ...
 • Stabilita půdní organické hmoty 

  Heldesová, Michaela
  Tato bakalářská práce shrnuje dostupné informace o současném výzkumu stability půdní organické hmoty a rozděluje je do dvou logických celků. Prvním jsou environmentální a fyzikálně chemické faktory, včetně činnosti člověka, ...
 • Stanovení alkylderivátů rtuti ve vodním ekosystému 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku výskytu alkylderivátů rtuti ve vodních ekosystémech. První fází bude zpracování vyčerpávající literární rešerše zaměřené na problematiku osudu derivátů rtuti ve vodním ekosysystému ...
 • Stanovení lineárních syntetických vonných látek v abiotických a biotických matricích 

  Švestková, Tereza
  Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické látky, které svou vůní připomínají pižmo (mošus). Nejnovější, a zároveň i nejméně prostudovanou skupinou jsou lineární musk sloučeniny. Tyto látky jsou přítomné např. ...
 • Stanovení makrolidů v odpadních vodách v průběhu technologií aplikovaných na čistírnách odpadních vod 

  Landová, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení makrolidových antibiotik v odpadních vodách. Kontaminace životního prostředí léčivy představuje v současnosti velký problém. Ke zjištění úrovně této kontaminace je nezbytný vývoj ...
 • Stanovení organických sloučenin v dehtu po spalování a zplyňování biomasy 

  Hájek, Radek
  Spalování a zplyňování biomasy patří mezi základní technologické postupy pro její energetické využití. Vedlejším produktem těchto procesů je vznik dehtu, který představuje složitou směs látek a působí negativně jak na ...