Now showing items 1-9 of 9

 • Asymetrická odezva na tahové a tlakové zatěžování neželezných kovů 

  Čavojec, Martin
  Bakalářská práce se zabývá asymetrickou odezvou na tahové a tlakové zatěžování neželezných kovů, jmenovitě hořčíkových slitin. Popisuje základní problematiku zkoušek tahem a tlakem, experimentální stanovením asymetrické ...
 • Korozní ochrana hořčíkových slitin 

  Minda, Jozef
  Práce se zabývá alternativním postupem povrchové úpravy běžných hořčíkových slitin AZ31 a AZ91 povlakovaním vrstvou fluoridů. Byla provedena syntéza vrstev fluoridů v tavenině NaBF4, přičemž se sledovali vlastnosti povlaku ...
 • Pasivace hořčíkových slitin 

  Krejčířová, Dana
  Práce se zabývá technologií povrchových úprav hořčíkových slitin. Základní poznatky z oboru koroze kovových materiálů, rozdělení koroze dle způsobu napadení, korozního prostředí aj. Výčet způsobů korozní ochrany. Problematika ...
 • Perspektivy objemového tváření za tepla 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá rešeršní práci na téma perspektivy objemového tváření za tepla. Na základě literární studie byly zhodnoceny tvářecí technologie, jejich dosavadní využití, vhodnost ...
 • Použití odlitků z hořčíkových slitin 

  Pernica, Vítězslav
  Slitiny hořčíku mají pro své vlastnosti stále nevyužitý potenciál v technických aplikacích. Historie kovu není dlouhá, první aplikace jeho slitin začaly na začátku 20. století. Hořčík má tu vlastnost, že je velmi lehký. ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je zkoumání reaktivity a koroze materiálů, jmenovitě hořčíkových slitin. V teoretické části jsou stručně shrnuty dosavadní poznatky oboru koroze kovů se zaměřením na hořčíkové slitiny a uvedena ...
 • Teplotní stabilita Mg-slitiny AZ91 připravené pomocí intenzivní plastické deformace 

  Štěpánek, Roman
  Tato práce se zabývá teplotní stabilitou hořčíkové slitiny AZ91 připravené pomocí intenzivní plastické deformace, čímž je dosaženo jemnozrnné struktury. Tato struktura se vyznačuje svojí inherentní nestabilitou a v této ...
 • Únavové chování hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 po korozní degradaci 

  Horynová, Miroslava
  Dizertační práce je zaměřená na hodnocení vlivu korozní expozice v 5% solné mlze na únavové chování slitin AZ31 a AZ61 vyrobených metodou squeeze casting. V práci je hodnocena mikrostruktura a základní mechanické vlastnosti ...
 • Vliv výroby a legování na mechanické vlastnosti hořčíkových slitin 

  Jakl, Tomáš
  V této bakalářské práci jsou porovnávány mechanické vlastnosti hořčíkových slitin v závislosti na výrobě a složení. První část se zabývá čistým hořčíkem a jeho vlastnostmi. Druhá část obsahuje popis jednotlivých legur a ...