Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

    Jedlička, Lukáš
    Tato práce se zabývá stavebně technickým průzkumem mostu ev. č. 43-011 za obcí Česká u Brna. Součástí práce je literární rešerše pojednávající o systému hospodaření a kontroly mostů na pozemních komunikacích, o prefabrikovaných ...
  • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

    Grygar, Zdeněk
    Cílem této diplomové práce je diagnostika a hodnocení existující konstrukce střediska volného času. V teoretické části je rozebrána problematika hodnocení konstrukcí dle ČSN ISO 13 822 – Zásady navrhování konstrukcí – ...