Now showing items 1-11 of 11

 • Hodnocení investičního záměru 

  Kroutilová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby nového bytového komplexu v Brně a následně zhodnocení výnosnosti projektu pro danou společnost. Na základě literární rešerše jsou zpracovány teoretické ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Dokulilová, Hana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru konkrétní firmy na vybu-dování nové výrobní a balicí linky na výrobu sirupů. V hlavní části práce je posuzována efektivnost dané investice pomocí vhodně zvolených ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Gottwald, Adam
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení vybraného investičního záměru společnosti. V první části jsou definována teoretická východiska, jež vymezují investice, finanční analýzu, metody hodnocení investic a rizika, které ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Charvát, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na investiční záměr společnosti XYZ, který se zabývá napojením vodojemů pro několik obcí a následného zhodnocení tohoto projektu. V první části jsou sestaveny vybrané teoretické poznatky, které ...
 • Hodnocení investičního záměru firmy 

  Vrbovský, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na posouzení investičního záměru firmy. V první kapitole, kterou můžeme nazvat teoretickou, budou rozebrány základní pojmy, které se týkají investice, a vysvětleny metody, kterými budu investiční ...
 • Investice do nemovitosti před vlastním prodejem nemovitosti 

  Roček, Jan
  Práce se zabývá zhodnocením investice do nemovitosti, před jejím prodejem. V teoretické části byly popsány základní pojmy, které souvisí jak s problematikou oceňování nemovitostí, tak pojmy z oblasti investování. Dále byly ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bětík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro výstavbu administrativní budovy. První část tvoří teoretická východiska ke zpracování podnikatelského záměru. V další části je analyzována současná situace ...
 • Podnikatelský záměr 

  Valentová, Marta
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu realizace podnikatelského záměru pro rozvoj malé firmy. Tato práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretická část obsahuje definice pojmů tvořící strukturu podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr - bioplynová stanice 

  Michalica, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh podnikatelského plánu na výstavbu bioplynové stanice v obci Bulhary. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je věnována teoretickým východiscím podnikatelského ...
 • Posouzení vhodnosti rekonstrukce průmyslového areálu z hlediska návratnosti investice 

  Chytil, Jaroslav
  Zaměřil jsem se na hodnocení vhodnosti rekonstrukce průmyslového areálu z hlediska návratnosti investice. Pro názornost a příklad jsem zvolil část průmyslového areálu v Nové Vsi u Pohořelic. Při řešení bylo použito vědomostí ...
 • Výběr nejvhodnějšího typu pronájmu 

  Chytil, Jaroslav
  Zaměřil jsem se na výběr nejvhodnější typu pronájmu. Pro názornost a příklad jsem zvolil byt v centru Brna. V řešení bylo použito vědomostí z oblasti investovaní a oceňování nemovitých věcí. Výsledkem práce je jak hodnocení ...