Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza rizik provozovaného vyvrtávacího stroje 

  Konečný, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik u horizontálního vyvrtávacího stroje WH 80. Mezi další části práce patří rešerše právních předpisů Evropské unie a České republiky, vztahujících se ke zmiňovanému strojnímu ...
 • Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů, s.r.o. 

  Vašatová, Veronika
  Předmětem diplomové práce Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů s.r.o. je identifikace rizik, jejich analýza a návrh opatření pro jejich snížení. První část práce obsahuje vymezení problémové situace a problému a zabývá ...
 • Bytová výstavba jako developerský projekt 

  Škarka, Jan
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna, realizovaný společností KALÁB. Popisuje řízení tohoto projektu od zakoupení pozemků až po prodej nemovitostí klientům. Zároveň je ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Koštur, Petr
  Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou ...
 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Zetka, Denis
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu podnikatelského subjektu za pomoci vybraných strategických a ekonomických metod. Současný stav podnikatelského subjektu je posouzen na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. ...
 • Komplexní identifikace rizik při výkonu praxe pediatra 

  Valachová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou „Komplexní identifikace rizik při výkonu praxe pediatra“. Výkon praxe pediatra je rizikovou profesí, při které se lékař a jeho personál vystavují riziku ohrožení vlastního zdraví. ...
 • Metody hodnocení rizik prostřednictvím fuzzy logiky 

  Kovář, Kamil
  Diplomová práce pojednává o problematice fuzzy logiky, fuzzy množin a o operacích s nimi. Dále je v práci popsán postup kvantifikace rizik prostřednictvím fuzzy množin, proces fuzzyfikace, defuzzyfikace a jejich aplikace ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Červinka, Petr
  Diplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelském subjektu se zabývá řízením rizik ve firmě Adient Czech Republic k.s, která je výrobcem automobilových sedaček. Práce je rozčleněna na tři části teoretickou, ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Doležalová, Hana
  Diplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu se zabývá řízením rizik podniku Zemědělské družstvo Radiměř. Práce je rozčleněna na dvě části, část teoretickou, která popisuje základní pojmy ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Zach, Jakub
  Diplomová práce, s názvem „Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu“, se zabývá problematikou řízení rizik, jejich analýzou a návrhem opatření směřujících k redukci rizik ve společnosti Synergent, s.r.o. První ...
 • Podnikatelský záměr založení penzionu 

  Prokopová, Jana
  Cílem této práce je setavení podnikatelského záměru pro založení horského penzionu, který bude nabízet kvalitní ubytování a přitom bude šetrný k životnímu prostředí tím, že bude získávat energii potřebnou ke svému provozu ...
 • Rizika ve výstavbových projektech 

  Dufek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá rizikem ve výstavbových projektech. Podává informace o celém procesu jejich řízení, který zahrnuje identifikaci rizik, rozborové analýzy rizik, obranné strategie, kontrolu a vyhodnocení rizik. ...
 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku Dyje 

  Krupinec, Jakub
  Předmětem práce "Riziková analýza na vybraném toku Dyje" je zpracování rizikové analýzy na vybrané lokalitě toku Dyje. Na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES, vypracování map nebezpečí, map ohrožení ...
 • Řízení rizik spojených s implementací chytrých technologií do podnikových procesů 

  Baďurová, Zuzana
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu rizik spojených s implementací chytrých technologií do podniků nevýrobního charakteru. Součástí práce je analýza současného stavu implementace Průmyslu 4.0 v České republice i v ...
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Zemanová, Kateřina
  Diplomová práce „Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu“ je zaměřena na problematiku řízení rizik, jejich analýzu a optimalizaci ve spotřebním družstvě COOP. Družstvo zastřešuje 121 prodejních jednotek v okrese ...
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Sajbenová, Alexandra
  Cílem diplomové práce: "Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu" je charakterizovat a analyzovat rizika vybraného podnikatelského subjektu a sestavit návrh na snížení těchto rizik. První kapitola vymezuje pojmy ...