Now showing items 1-13 of 13

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmedek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení současné finanční a ekonomické situace společnosti. Pro hodnocení současné finanční situace byla použita finanční analýza, analýza vnitřního a vnějšího okolí společnosti. Diplomová ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Vaňková, Lenka
  Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace a výkonnosti podniku. Teoretická část práce se zabývá zejména elementárními metodami finanční analýzy a ekonomickou přidanou hodnotou jako měřítko výkonnosti. Tato teorie ...
 • Hodnocení výkonnosti Air Bank a. s. a scénářů budoucího vývoje 

  Hejda, Lukáš
  Cílem diplomové práce je analyzovat výkonnost Air Bank a. s. v období 2012 – 2017 s využitím ukazatelů typických pro bankovní sektor. Výsledky jsou porovnány se třemi vybranými konkurenčními bankami. Následně z veřejně ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční a obchodní výkonnosti společnosti Exvalos, spol. s r. o. za období 2010 - 2015. Pro hodnocení bude použita především metoda benchmarking, porovnání analyzované společnosti s ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hurytová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Zemědělského družstva Nové Město na Moravě. První část obsahuje teoretická východiska, zabývající se vysvětlením základních pojmů a moderních metod pro měření výkonnosti, ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Schulzová, Milada
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti AGRI CS a.s., a to zejména s využitím metody benchmarking. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami vhodnými pro ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku a návrhy na její zvýšení 

  Vodičková, Klára
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Centropen, a. s. První část práce obsahuje definice výkonnosti a jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. V praktické části je představena analyzovaná společnost ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím modelu EFQM 

  Zourek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. s využitím Modelu Excelence EFQM. Teoretická část práce se zaměřuje na definici výkonnosti a způsoby jakými ji lze měřit a hodnotit. V analytické ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané organizace podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení 

  Moučková, Renata
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti organizace podle modelu Start plus. První část práce je zaměřena na teoretický popis jednotlivých metod, které hodnotí výkonnost. Druhá část se věnuje analýze vyhodnocení ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících hodnotu strojírenských podniků v ČR 

  Strnadová, Michala
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnotového řízení podniku. Jeho základní myšlenkou je, že cílem podnikání je maximalizace hodnoty podniku. Koncept hodnotového managementu propojuje činnosti v rámci organizací i ...
 • Matematické modelování výkonnosti podniku užitím neuronových sítí v Maple 

  Bartulec, Tomasz
  Cílem této diplomové práce je analyzovat možnosti využití umělých neuronových sítí jako netradičních matematických prostředků k analýze finanční výkonnosti firmy, zjistit, jaké jsou současné požadavky na hodnocení výkonnosti ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti společnosti DOBEŠ-STAVBY s.r.o. 

  Ondráček, Leon
  Bakalářská práce se zabývá měřením a hodnocením výkonnosti společnosti DOBEŠ-STAVBY s.r.o. K tomuto účelu je využita finanční analýza. V teoretické části je popsána finanční analýza, zdroje dat k finanční analýze a použité ...
 • Měření výkonnosti podniku 

  Koláčková, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku za pomoci finančních a ekonomických ukazatelů. Práce vychází především z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztrát. V závěru práce jsou shrnuty hlavní ...