Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a hodnocení rizik vybraných technologií výstavby stavebních konstrukcí 

  Šifrová, Sláva
  Diplomová práca je zameraná na identifikáciu, analýzu a hodnotenie rizík v troch základných oblastiach (kvalita, enviroment, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). V práci je analýza rizík vyhotovená podľa normy ČSN ISO ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ševčík, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelov na podporu rozhodovania pre výber najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL, a.s. Popisuje metódy a postupy tvorby modelov v prostredí MS Excel a MATLAB. Cieľom je vytvoriť ...
 • Aplikace fuzzy logiky při výběrů dodavatele 

  Chlebana, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá výberom vhodných dodávateľov a vyhodnotením ich možných rizík pre stavebný podnik za pomoci využitia metód umelej inteligencie. V práci sú spracované teoretické základy, popis a analýza problému ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cibíková, Blanka
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti spoločnosti C SYSTEM CZ a.s. Teoretické východiská približujú základnú problematiku práce, vysvetľujú pojmy výkonnosť a akosť, a rovnako tak sa zameriavajú aj na nástroje ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start Plus 

  Stanová, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá hodnotením vybranej spoločnosti podľa viackriteriálneho modelu START Plus. Prostredníctvom tohto modelu je vykonané bodové hodnotenie spoločnosti, sú zistené silné stránky a aj príležitosti pre ...
 • Hodnocení zdrojů entropie v běžných počítačích 

  Bafrnec, Matúš
  Táto práca sa zaoberá problematikou zdrojov entropie a ich hodnotenia. Obsahuje stručný úvod do teórie informácie, popis zdrojov entropie, ich parametrov a vlastností a spôsobu ich hodnotenia na základe štandardu organizácie ...
 • Kritéria a hodnocení průmyslového dědictví - jejich aplikace 

  Zelik, Radovan
  Abstrakt: Pamiatková ochrana na Slovensku sa koncentruje na „klasické“ monumenty kultúrneho dedičstva (hrady, zámky, historické centrá miest). Jej zreteľu unikajú práve industriálne stavby, ktoré sú významným dokumentom ...
 • Moje Náměstí - hodnotenie verejných priestranstiev 

  Veselý, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  The article describes a project "Moje namesti", reasons and a process of creation of the project, methods of data collecting and formation of a web page mojenamesti.com. Afterwords the article describes further development ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bohačiak, František
  Diplomová práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti UNIPHARMA a.s. v období 2002 až 2009 pomocou vybraných ukazateľov finančnej analýzy a analýzou okolia. Analyzuje problémy a navrhuje možné riešenia, ktoré povedú k ...
 • Návrh změn konceptu znalostního a talent managementu ve vybraném podniku 

  Rondošová, Nikola
  Táto práca pojednáva o znalostnom manažmente s podporou talent manažmentu zavedené v nadnárodnej banky a poisťovni. Analyzuje talenta, jeho charakteristiky, možnosti rozvoja formou rozvojových programov podľa vzdelávacieho ...
 • Súčasná forma hodnotenia a její vplyv na fluktuaci zamestnancov vo vybranom podniku 

  Lukačovičová, Veronika
  Diplomová práca je zameraná na vnímanie hodnotenia vybraného vzorku respondentov. Hlavným cieľom je popísať, analyzovať a spracovať daný systém hodnotenia, ktorý je dôležitým motivačným prvkom vo vybranom podniku v oblasti ...
 • Využití technické analýzy k určení cen energetických komodit 

  Kopunec, Kristián
  Táto práca je zameraná na problematiku technickej analýzy a samotných technických indikátor. Venuje sa problematike trendu, grafov a formácii. Jednotlivo ich objasnuje. Zameriava sa na technické indikátory. Rozoberá najmä ...
 • Webová aplikace pro subjektivní hodnocení streamováného videa 

  Lipa, Matúš
  Táto práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie pre subjektívne hodnotenie streamovaného videa a častí k tomu potrebných. Popísané sú techniky streamovania od jednoduchých klasických techník až po adaptívne techniky. ...
 • Založení cestovní agentury 

  Yilmaz, Devrim
  Táto bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie podnikateľského zámeru pre internetovú cestovnú agentúru, ktorá bude sprostredkovávať zájazdy cestovných kancelárií. V prvej časti sú uvedené teoretické východiská práce ...